Fájl #2892: "https://digitaliskonyvtar.bbmk.hu/kdsfiles/pdf/A_Munka_1940_02_03.pdf"

Szöveg

fcarfcMxtőrtt te kiadóhivatal

Főtér 8. szám
Telaioaaaóaa i 58.
Hirdattesk miUimétaraa di|-

•xabáa szerint

AMUNKA

Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. LapaAnaxky JAnoa

TÁRSADALMI és politikai hetilap

MatHs^k ptatetabtru
Előfizatéai ára oagyadávra
2 pengő.

Poatacaaldu 28.744 *xá*.
Apróhirdatéaak i ezavankiat B
fillér, a legkisebb hirdetés
1 Pengő

Lapvezér: Köntxey Férése

Laptulaidonos; „A Munka" lap vállalat.

XVIII. évfolyam, 6. szám.

Német érdek
a balkáni béke.
Fehér lepellel takarta be ma­
gát Európa. Északtól délig mindé*
nütt hó és jég. A fehér lepel alatt
mégis szorgos tevékenység folyik,
hogy készenálljon minden, amikor
a napfény, a meleg szél elolvasztja
a havat a bércekről és a jeges, fa­
gyott földeken uj élet kezdődik.'^
A finnek szövetségese, a tél
lejjebb már nem részrehajló, ha­
nem egyformán akadályozza a
szembenállókat, hogy komoly, fegy­
veres küzdelembe bocsátkozzanak.
Bármennyire vannak azonban a
fegyverek tétlenségre kárhoztatva,
az erők mérkőzése mégis folyik,
de az eredményekről nem a ve­
zérkarok jelentései számolnak be,
hanem inkább a sajtó közgazdasági
rovatai azok, ahonnan felvilágosí­
tást kaphatunk.
Németország Romániával gaz­
dasági megállapodást létesített, mely
a német közgazdaságnak széles­
körű lehetőségeket biztosított a
román piacokon. A német biroda­
lomnak elsőrangú a román kőolaj,
mely nélkül a háborút* folytatni
számára eredménytelennek mu­
tatkozna.
A nyugati szövetségek gazda­
sági ereje azonban résenáll és meg­
akadályozni igyekszik, hogy Romá­
nia ebben az irányban vállalt kö­
telezettségeinek eleget tehessen.
Még emlékezetesek talán azok a
rejtélyes tüzesetek és szerencsét­
lenségek, melyek meg-megismétlődteka román kőolajtelepeken mind­
addig, amíg a román kormány el
nem határozta, hogy a kőolajvidé­
ket katonai megszállás alá helyezi
és életbe nem lépteti a katonai
bíráskodást. Ezután következett a
román tankhajók és dunai szállitóhajók bérbevétele a franciák és
az angolok részéről. A nyugati
szövetségesek kibérelték ezeket a
hajókat, bérüket hosszú időre
arannyal fizették ki, személyzetük
is megkapja teljes járandóságát,
de a hajókat a Duna deltájának
egyik ágában lehorgonyoztatták és
felhasználni, illetve igénybevenni
nem is kívánják. Az egész bérbe­
vétel csak azért történt, hogy Né­
metország felé a vizentörténő olaj­
szállítást megnehezítsék, illetve a
hajóknak a forgalomból való kivo­
násával semmissé tegyék. A német
szervező erő természetesen leküz­
dötte a nehézségeket. Erre a nyu­
gatiak más módszerekhez voltak
kénytelenek folyamodni. Gazdasági
nyomást gyakoroltak Romániára,
hivatkoztak arra, hogy a román
kőolajtelepek francia és angol
tőkéből épültek. Elő akarták írni,
hogy a román kőolajból mennyit
szabad termelni. Természetesen az
angol és francia részvényesek in­
kább lemondtak volna a fokozott
termeléssel járó nagy nyereségről,
csak azért, nehogy a termelés nö­
vekedéséből Németország nagyobbmennyiségü olajat kapjon.
A német diplomácia nem nézte
tétlenül ezt a játékot, hivatkozott
4 megállapodásra, követelte
a

Ara 16 fillér

Salgótarján, 1940 február 3

A nő nemzetvédelmi
feladatai.
Bármely kérdéshez nyúl ma az em­
ber, a gondolatmenet végén mindig ott áll
a nagy kérdőjel, amely történelmi múl­
túnk minden sorsdöntő szakában nyo­
masztó súllyal nehezedik a hazájukért
aggódó magyarok lelkére. Meg van e az
előfeltétele annak, hogy a megoldásra vá­
ró teendők tömegéből megbirkózzunk akár
csak egyetleneggyel is, amely pedig csak
elenyésző része a sors által ránkszabott
óriási feladatoknak? Megoldottunk e gyö
kérésén és közmegelégedésre legalább
egyet is az évtizedek óta megoldást kí­
vánó feladatok közül? De megoldható e
egyáltalán nálunk bármilyen feladat, ami­
kor minden terv az ellentervezők hadá­
val találkozik és minden cselekedet az
elgáncsolás ezer fajtáját szüli? Találko­
zott-e valaha két magyar, aki véletlenül
is egy és ugyanazon a nézeten volna és
hajlandó lenne valamelyik közös cél ér­
dekében vállvetve munkába állni? És vane ilyen adottságok mellett értelme annak,
hogy az ember másodrendű részletkér­
déseket taglaljon, amikor még az alapvető
kérdésekben is hiányzik minden siker
előfeltétele: az egyetértés és a munka­
akarat?
A világ lángokban áll és az embe­
riség milliónak szenvedései mellett el­
törpül kis hazánk külön sorsa. Vannak,
akik végzetes egykedvűséggel beletörőd­
nek a dolgok menetébe, mert „eddig is
voltunk valahogyan és leszünk majd va­
lahogyan a jövőben is, amelynek alaku­
lása amúgy sem tőlünk függ*'.

Pedig, hogy mennyire függ az em­
berek sorsa egyéni, akarattól és tetterő­
től, annak tanúja ma az egész világ,
amely szivszorongva figyeli egy maroknyi
népnek ezerszeres túlerővel vívott élet­
halálharcát. Megszoktuk, hogy az euró­
pai történelem forgószinpadán ördöngős
gyorsasággal peregnek a drámai esemé­
nyek. Lehet hogy maholnap bennünket is
sorba szóllit a sors, a legszentebb érték
védelmére, ami embernek adatott és
amelynek neve: szabadság. Nem kétsé­
ges, hogy helytállunk majd, ha hívnak
De ez nem elég. Nem elég ha akkor for­
runk eggyé, ha ránk tör a végzet és nem
elég, ha hagyományos halálmegvetéssel
nekirontunk a betörő ellenségnek és el­
pusztulunk.

szerződéses mennyiségek leszállítá­
sát. Erre a román kormány, amely
úgyis többirányból szorongatva
érezte magát; semlegessége hang­
súlyozásával felállította a kőolaj­
termelési hivatalt, amely azután
előírja a vállalatoknak, tekintet
nélkül, hogy azok milyen pénzen
alakultak, mennyit tartoznak ter­
melni. A nyugati szövetségekkel
való szembehelyezkedés Románia
helyzetét megerősítette Németor­
szág felé, amelytől azután továbbmenően azt reméli, hogy megfé­
kezi Szovjetoroszország vágyait Beszarábiát illetően. Sőt a , román
diplomácia továbbment és állítólag
a balkáni hatalmakkal is közölte,
hogy biztosítsák minden irányban
területi épségét, ellenkező esetben
a német-orosz érdekközösség vé­
delme alá helyezi, magát. Ez a
magatartás élénk feltűnést keltett
a balkáni hatalmak előtt, melyek
ilyen garancia nyújtására nem mu­
tatnak hajlandóságot; Berlinből ér­
kezett hírek szerint a német biro­
dalom semmilyen formában nem kí­
ván beleavatkozni a balkáni hatal-

Nemzetünk élni akar, mert élnie
kell. Az életre pedig fel kell készülni
Életre felkészülni viszont munka nélkül
nem lehet. Mert az élet munkát jelent,
még pedig kemény, céltudatos kiakná­
zását a rendelkezésre álló erőforrásoknak
Jó munkát- azonban csak az végezhet,
aki tisztán látja maga előtt a 'munka cél­
ját és annak felismerése mellett hajlandó
saját egyéni érdekének háttérbe szorítá­
sával fegyelmezetten szolgálni a nemzet
egyetemes érdekeit. Induljon meg egyén­
ben, társadalomban, államban egyszerre
a magyarság célja: a kötelességteljesités
államának kialakítása. Tisztázzuk, mit
jelent: kötelességnek eleget tenni. Kétféle
elég van: elég az is, amit valaki más kö­
vetel meg tőlem, de az az igazi elég, mit
saját magam követelek meg magamtól.
Ez utóbbi szerint induljunk napi mun­
kánkra. Engedjük megszólalni lelkiisme­
retűnket, máris nyugodiabbak leszünk. A
belső nyugalom, mindenféle munkához,
elengedhetetlen követelmény.

Lángban lobog körülöttünk a világ.
Nincs nép, a legkisebbtől a legnagyobbig,
mely ma elmondhatná magáról, hogy men­
tes minden veszélytől s ma minden állam
a legnagyobb erőfeszítéssel törekszik a
korszerű háború előkészítésére. Az ed
digi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy
a modern haditechnika nemcsak a férfi­
akat, de a nőket is mindinkább a nem
zetvédelem szolgálatába állítja s a leg
több országban ez már meg is történt.
A hadban volt és hadban álló népeknél
már kialakult a kötelességteljesités állama.
Észtországban, már igen messzemenő a
női nemzetvédelmi alakulatok alkalmaz­
tatása, köztudomású a német nők erős
szervezettsége, a lengyel asszonyok áldo­
zatos hősiessége. A francia és angol nők
már a mozgósitás első szakában kiléptek
az otthon kényelméből s a kis népek
asszonyai náluknál is talán szorgoskodóbbak. A dán nők légvédelmi női csa­
patokat alakítottak, amire ötezernél több
önkéntes jelentkezett s nem maradtak
hátra a sorban a belgák és hollandok
asszonyai sem. S ha a finn-orosz, hábo­
rúról szóló baditudósitásokat olvassuk,
a legnagyobb tisztelettel és csodálattal
kell meghajolnunk a finn nők hősiessége
és kőtelességteljesitése előtt. A különböző

mák 'belügyeibe, de őrködik azon,
hogy ezeknek az államoknak sem­
legessége biztosítva legyen, mert
Németországnak létérdeke fűződik

irányú nemzet védelmi feladatokra jelent­
kezett finn nők száma meghaladja a fél­
milliót, s „nemcsak a polgári légvédelem
(oltalom) és a Lotta Sward kötelékében
teljesítenek szolgálatot, hanem ott küzde­
nek a harctéren is, fegyverrel a kezükben
és a legveszedelmesebb helyeken.** A
Lotta Swárd nevet Runeberg híres köl­
teményéből vették, őket is ugyanaz a
gondolat hevíti, mint a legendás, hőslelkü
asszonyt, aki a hazáért minden áldozatot
meghozott, a honvédeket támogatta, min­
den tekintetben segélyt, vigaszt, ápolást
nyújtott nekik. ,

Hős lelkű asszonyok mindig voltaki
Különösen a magyar történelem mutat
számos példát. Láttuk példaadó munkás­
ságukat a világháború alatt is. Betöltöt­
ték a férfiak munkakörét a hivatalokban,
gyáriüzemekben, a közlekedésnél s 8 me­
zőgazdasági munkára való alkalmassá­
gukra is számtalan példa adódott Min­
den, az anyaország munkás életében
kellő hivatásérzettel munkát vállaló nő
egy fegyverforgató férfivel erősíti a nemzet
honvédelmét. A kötelességteljesités álla­
mának kialakításában ma már a nőnek a
férfivel egyenrangú szerep jár ki s min­
den nőnek s főleg, aki nemcsak a szüle­
tési bizonylat szerint, hanem érzélmeiben
szívvel-lélekkel magyar nőnek vallja ma­
gát, egyéniségének, hajlamának, családi
körülményeinek és előképzettségének meg­
felelő helyre kell állania s azt lelkiisme­
retesen be kell töltenie. A családi körül­
mények alatt tisztán csak a család és ház­
tartás ellátásának nélkülözhetetlen köte­
lessége értendő.

Ennek 8 kötelességtudásnak a je­
gyében dolgozik az egész ország kebelén
belül az Egyesült Női Tábor vitéz Ke­
resztes Fischer Ferencné legfőbb irányí­
tása mellett s városunkban a MANSZ
salgótarjáni csoportjának és leányköcének
rendezésében február 11-én kezdődik
meg „A nő nemzetvédelmi feladatai"
tárgykörű tanfolyam, melynek részletes
programmját lapunk más helyén hozzuk
s a hetenkénti előadásokra külőn-külöo
is fel fogjuk mindenkor hívni kedves ol­
vasóink szives figyelmét

Az egész ország asszonytársadalma
a szélesebb alapokon való magyar női
nemzetvédelem Szükségességét hangoz­
tatja és soha óhajtás nem volt időszerűbb,
jogosabb és felemelőbb, mint ez. Hisszük
és valljuk, hogy városunk női tábora is
benne él ebben a magasabbrendü óhaj­
tásban és örvendetesen nagy számban
fogja méltányolni a MANSZ és a kiváló
előadók önzetlen fáradozásait f—ány.J

hozzá, hogy ipari nyersanyag és
élelmiszerszállitói semlegességüket
megőrizve, teljesíthessék vele szem­
ben vállalt kötelezettségeiket.

Karácsony a bányánál.
Dr. Chorin Ferenc a Salgótarjáni
Kőszénbánya R. T. elnöke, mint minden
évben, ezidén sem feledkezett meg bá­
nyászairól, hogy nekik a karácsony ün­
nepét meleggé és szeretetteljessé tegye.
— Fia születési évfordulóján, karácsony
napján az idén is rendelkezésre bocsájtott a bányaigazgatóságnak 2000 pengőt,
hogy azt a sokgyermekes családok kö­
zött szétosztássá.
A salgótarjáni medence vezető bá­
nyaigazgatója, Korompay Lajos m. kir
bányaügyi főtanácsos, közismert szociális
érzékével mindent elkövetett, hogy a le­
helő Legszélesebb keretekben karácsonyi
segélyezésben részesüljenek úgy a dol­
gozó munkások, mint a nyugbéresek és
azok árváig A szociális ügyekkel foglal­
kozó bányatárspénztár az ősz beálltával
már hozzáfogott környezettanulmányok
alapján a segélyezési anyag feldolgozá­
sához. December hó 10-én kezdődött meg
az élelmiszerek és ruhanemüek kiosztása.

különféle ruhanemű, cipő és készruba
segélyezésben részesült 541 fiú és 520
leánygyermek, illetve árva és félárva, öszszesen 16.374 pengő értékben. A bánya­
medence területén lakó nyugbéresek ről
sem feledkezett meg a bányaigazgatóság.
Az öreg nyugbéresek között élelmiszer
csomagokat osztottak ki 1511 esetben.
3045 pengő értékben.
Segélyezésben részesültek a bánya­
telep! Stefánia Anya- és Csecsemővédő
védencei, akik között 963 pengő értékű
ruha és élelmiszer került kiosztásra.

Ugyancsak ruha és élelmiszer se­
gélyben részesültek 472 pengő értékben
az arra rászoruló leventeköteles ifjak te.

A dolgozómunkásság körében ka*
rácsony! segély címén kiosztásra került a
családtagok számához viszonyítottan
135 673 29 pengő. Azonkívül a 3 gyer­
mekes családok családonként 5 pengő, a
4 gyermekes családok családonként 10
A karácsonyi segélyezés karatéban pengő, az 5 gyermekei ctalldbte CfsH*

2. oldal

A MUNKA

A salgótarjáni MANSz.
Leányköre
vasárnap, január hó 28-án az elsők kö­ zetése mellett a Hiszekegyet, majd Kálmán
zött rendezte meg „láthatatlan műsoros Imre „Ördöglovas" című operettjéből a
teáját,** a bős finnek megsegítésére.
„Királynő palotását" játszotta, elsőrangú
Az ipartestületben megjelent ezen al­ interpretálásban.
kalommal a társadalmi és hivatali étet sok
Dr. Dornyay Béla gimnáziumi tanár
vezető személyisége, élükön dr. Förster értékes előadása következett Finnország­
Kálmán polgármesterrel.
ról. A kiváló iró és komoly tudós mind­
Mészáros Julia gimn. tanárnő, lány* végig lebilincselő előadása nagy tetszést
köri alelnök köszöntötte a vendégeket és váltott ki a szép számban összegyűlt kö­
üdvözlő beszédében rámutatott arra, hogy zönségből, amely megilletődéssel hallgatta
már 2 hónapja, hogy esett, gondterhelt a finnek csodálatos országának sok és
fővel, aggódó létekkel, fájó szívvel for­ ismeretlen érdekességeit.
dulunk észak felé, ahol testvér-vér hull.
Ezután Nagy Béláné a tőle megszo­
Finn-magyar testvériség, finn-magyar sors­ kott rutinnal szavalta el Szalóky Géza
közösség. Közös sors attól az időtől kezdve, Spomi nem há.rál cimü versét Majd egy
hogy iderendeltettünk Középeurópának bájos finn mesét olvasott fel. A rövid és
végzettel terhes ütközőpontjára. A finnek tanulságos műsor meleg rokonszeves tün­
északabbra, de geopolitikailag hasonlóan
tetést váltott ki a telkes közönségből.
exponált helyre, ahol a legnagyobb vér­
A Himnusz gyönyörű akkordjaival
áldozattal, anyagi, kulturális erőik teljes
igénybevételével kell védelmezniük nem­ ért véget az ünnepség.
zeti létüket jelentő életeszményüket a
Ezúton is köszönetét mond a veze­
szabadságot, törekvéseikben és célkitűzé­ tőség a jelenvolt hallgatóságnak megértő
seikben határt nem ismerő faj és nem­ anyagi támogatásáért, amellyel tehetővé
zetóriásokkal szemben.
tette, hogy 100 pengővel a szenvedő test­
A tömör és lélekemelő gondolatokkal- vérnemzet segítségére siethettünk. (A le­
telt beszéd elhangzása után az acélgyári ánykor elnöksége készséggel továbbit eset­
szalonzenekar Krajcsi Lajos karnagy ve- leges adományt illetékes helyre.)
M.

. Kitüntetés.
Meleg ünnepség színhelye volt a
baglyasaljai bányatársulati kaszinó január
26 án, pénteken este, mely alkalommal
nyújtotta át dr. Mattyasovszky Kamill járási
főszolgabíró Dubovszky Elemér bánya­
igazgatónak a Kormányzó ur Őfőméltósága által adományozott Signum Laudis-t,
a polgári lövészetnek kimagasló módon
való megszervezéseért és kifejlesztéséért.
Az átadás a Baglyasaljai Polgári Lövész­
egyesület rendkivüli közgyűlésének ke­
retén belül történt, melyet Dubovszky
Elemér elnök a Magyar Hiszekeggyel
nyitott meg. A közgyűlésen a már emlí­
tetteken kivűl résztvett Botka Jenő alez­
redes, Bereznay Pál főjegyző, Gáspár
Lajos pálfalvai állomásfőnök, az ott lakó
bányatisztikar és a lövészegyesület mint­
egy száz szabadnapos tagja.

Í

A Hiszekegy elhangzása után Matytyasovszky Kamill főszolgairóbiró ünnepi
v beszédben méltatta a baglyasaljai polgári
lövészegyesület megszervezésének és mű­
ködésének történetét Hangsúlyozta, hogy
az egyesület rövid két héten belül négy­
száznál több tagból állott, kik mindanynyian megértve a lövészegyesületeknek a
Haza érdekeit messzemenően szolgáló
célját, a bennük rejlő rendkívül nagy
erkölcsi erőt, önfegyelmezéssel és kitartó
lelkesedéssel olyan kiemelkedő teljesít­
ményt vívtak ki, melyre nemcsak a kör­
nyéken, a vármegyében, hanem még

donként 15 pengő segélyben részesültek
összesen 7925 pengő értékben.

Dr. Chorin Ferenc elnök, felsőházi
tag különadományából 2000 pengőből a
sokgyermekes családok részesültek segé­
lyezésben és pedig a 6 gyermekes csa­
ládok 30, a 7 gyermekes családok 45, a
8 gyermekes családok 60, a 9 gyermekes
családok pedig családonként 100 pengő
segélyben.

A bányaigazgatóság működési terü­
letén levő valamennyi iskolában műso­
ros karácsonyfa ünnepségeket tartottak és
minden gyermek édessségekkel töltött cső
.magokat Kapott, 18 iskolában összesen
1768 pengő értékben.

Ezenkívül a kárpátaljai testvérköz­
ségben lakó iskolásgyermekeknek játékot
* küldöttünk 230 pengő értékben.
Bensőséges karácsonyfa ünnepségek
keretében áldoztak szent karácsony ün­
nepének a bányakórüázakban. Díszes ka­
rácsonyfákat állítottak és a betegeket
édességekkel és cigarettákkal töltött cso­
magokkal ajándékozták meg.
Az egész világra nehezedő súlyos
időkben ezek a számok megnyugvásul
szolgálnak és úgy érezzük, hogy a téli
éjszakába bevilágító mindenki karácsony­
fája egy szociálisabb, boldogabb Magyar­
ország felé mutat

azontúl is felfigyeltek a legilletékesebb
tényezők. Löterük szakszerűségén kívül
kies fekvésével és csinos elrendezésével
szintén példaadó mintául szolgál. Minde­
zek a kimagasló tények a legjobban iga-

zolják, hogy a lövészegyesület vezetése
olyan szervező képességű, agilis férfiú
kezében van, akinek kivételes működé­
sére legfelsőbb helyen is felfigyeltek s
amikor most abban a szerencsés helyzet­
ben van, hogy átadhatja a Kormányzó
ur öfőméltósága kitüntetését, mely egy­
ben az egyesületnek is a ‘kitüntetése,
szívből kívánja, hogy azt a kitüntetett jó
erőben, egészségben s eddigi munkabí­
rással még sokáig viselhesse.
Dubovszky Elemér megilletődött han­
gon köszöni meg a főszolgabírónak, ér­
demeit talán túlértékelő méltatását, sze­
rényen áthárítja az érdemeket munkatár­
saira és az egyesület minden tagjára, kik
közül hálás szívvel emlékezik meg Csá­
szár Pál bányafelügyelőrő), mint legfőbb
segítőtársáról.

Botka Jenő alezredes, Gáspár Lajos
pálíalvai lövészegyesüleli elnök, Szomolnoki Péter, bíró, Kiss János leventefőoklató és Sinkovits János szeretetteljes üd­
vözlései után Dubovszky Elemér elnök
bejelenti, hogy a honvédelmi törvény
újabb rendelkezései szerint minden vá­
rosban és községben, tehát Baglyasalján
is uj lövészegyletnek keli megalakulnia,
melynek kötelékébe azonban csakis ka­
tonaviselt emberek fognak tartozhatni
Minthogy a meglevő Polgári Lövészegyesülelnek nagyobbrészt olyan tagjai van­
nak, akik katonai szolgálatot nem teljeteljesiettek, hazafias érdekből is jónak
látná a meglevő egyesület további műkö­
dését az uj lövészegylettel párhuzamosan.
Martiny Károly
gépészeti főfelügyelő
hasonló szellemű, komoly fejtegetései után
a rendk. közgyűlés egyhangú lelkesedés
sel a Polgári Lövészegyesület további
fennmaradása és működése mellett hatá­
rozott. Több tárgy híján Dubovszky Ele­
mér elnök a jelenlévők lelkes éljenzése
mellett, az ünnepi keretek között végbe­
ment rendkivüli gyűlést bezárta.

Testvérközségi hír.
Emlékszik még városunk közönsége
arra a szemkápráztató kiállításra, amit
városunk lelkes hölgyei rendeztek abból
a sok és szép ajndékból, amit a helybeli
és testvérközségi gyermekek karácsonyi
megajándékozására készitettek
szorgos
asszonykezek és lelkes cserkészfiuk.
A kiállítás sokak szemébe könnye­
ket csalt, mert a kiállított tárgyak útját
lélekben már akkor követték sokan a
melegszívű látogatók ...
A mi szegény gyermekeinken kívül
a testvérközségi gyermekeknek is jutott
a sok kedves ajándékból, amiért az aláb­
bi kedves hangú tevéiben mond köszö­
netét Zahoránszky Lászlóné aknaszlatinai
úrnő, az ottani cbaritativ mozgalmaknak
fáradhatatlan, melegszívű, költői lelkületű
irányítója és apostola.
A kedves levél igy hangzik ...
... Talán kissé késtem a beszá­
molóval, de szolgáljon mentségemre, hogy
hásziasszony is vagyok...
Először is nagy hálával mondok kö­
szönetét a sok szép ajándékért. Áldjon
meg az Isten minden kezet, mely segí­
tett ezt létrehozni.
Az aknaszlatinai ajándékokat szép
ünnepség keretében még a jelzett napon —
mert a csomag pontosan jött — osztottuk
ki. Gyermekénekkar és szavalatok után,
a Bányaigazgató Ur jelenlétében, a bá­
nya által adományozott ruhák és cipők
kerültek osztásra, azután én hívtam fel a
szülök és gyermekek figyelmét a salgó­
tarjáni testvérek nagy szeretetére és a
sok szép játékot elosztottuk. Nagyon
kedves volt..
Fehéregybázán — mivel ott gör. kát.
a lakosság — Szilveszter délután, vagyis
az ő karácsonyukra rendezték meg a ta­
nítók az ünnepséget Én lementem a ki­
osztáshoz s láttam ott is a ragyogó ar­
cocskákat. Az ottani tantestület nevében
is hálás köszönetét mondok szeretetükért,
munkájukért.
Nagyon kérem, tolmácsolja levetem
a Méltóságos Polgármester Urnák és ked­
ves feleségének, a Méltóságos Asszony­
nak is. Hogy miért nem intézem levetem
egyenesen hozzájuk ?
Tudom nagy elfoglaltságukat • azt
is, hogy Önnek alkalma van kilesni a
pillanatot, amikor erről beszélhet velük.

Salgótarján, 1940 febr, 3

Hírek és különfélék
Szeretet.
Nem is kellene' évközben, csupán
karássonytól ujesztendőig megszámlálni a
napilapokból és folyóiratokból ezt a szót:
Szeretet, hány ezerszer fordul elő s mind­
amellett nem túlságosan népszerű szó..
Távolról sem olyan népszerű, mint ezek
a szavak: Pénz, Szerelem, Gyűlölet, Ha­
zugság. Inkább családi használatra és val­
láserkölcsi tanításokra tartogatják, azon­
kívül nagy ünnepek alkalmával hálás té­
ma politikai, társadalmi és templomi be­
szédekre. Baj, hogy az élet börzéjén sem­
mi keresletnek nem örvend. A pénzt
örökké hajszolják, szerelem mindaddig >
lesz, amíg tiz, vagy százezer esztendő
múlva az utólsó két ember is megfagy a
hó és jég között a barlangjában. A gyű­
lölet és hazugság is elkiséri az embert az
utólsó kenyérdarab harcáig.
Ezek a szavak mind széles skálájú
világrengető, az élet börzéjén nagy ke­
resletnek örvendő szavak és hatalomra,
dicsőségre lehet beváltani. De mi a sze­
retet? A családi vérség köztársasága, a
társadalmi humanitás egyes álmodozóinak
keresztrefeszitése. A szeretet nagy erő
családi vonatkozásban, vallási értelemben
égi megdicsőülés, de az élet piacán azt
kérdezik :
— Ki szeret engem ? Ki örvend az
én jólétemnek, vagy ki ugrik utánam, ha
bárkám süllyed? Mi a szeretet? Jóság. De
mindenki csak ahhoz jó, akit szeret. Ha
a szerencse magasra emel, saját nagysá­
gomat mások irigységével, gyűlöletük nagy­
ságával, vagy álnok hízelgéseikkel mé­
rem meg.
Ibsen, a nagy norvég iró azt mondta:
— Nem szeretem az embereket,
mert mindenki kortársaihoz hasonlít
A nagyszellemek mindenkor csak
összeségében, az ismeretlen emberiséget
szerették. Az egyének elől elzárkóztak.
Bizonyára meg volt rá az okuk. Csaló­
dások álltak köztük.
Az embergyülölő Ibsen lakásában,
két esztendővel halála előtt, rendkívül
sok egér volt. Az öreg iró hosszú ideig
tűrte az egerek vandalizmusát, de egy
decemberi napon elhatározta, hogy egér­
fogót állít fel. Barátja, Björsen, ép akkor
nyitott be hozzá, amikor az iró bele volt
merülve’ az egérfogó nézésébe, melybe
két kis egér kétségbeesetten futkosott.
— Mit fog velük tenni? — kérdez­
te Björsen.
— Ki fogom őket engedni,
ők t ~ & mire vár, hogy kiengedje

A Méltóságos Asszonnyal itt történt
megbeszélésünk és Ígéretemhez hiven,
mellékeltén küldöm néhány versemet és
saját szerzeményű magyar nótámat, hogy
ott egy kulturest keretében előadhassák.
A jövedelemből valamit a mi szegényhá­
zunk is kapna....
Amikor lapunk utján az illetékesek
tudomására hozzuk az őrömet és köszö­
netét, amit találékony és melegszívű höl­
gyeink fáradozása szerzett, alább egy
kedves költeményt is leközlünk, melyet
— Megvárom, hogy a hideg csök­
az aknaszlatinai női társadalmi étet apos­ kenjen, — felelte Ibsen.
toli lelkű irányitója irt.
A thermometer fagypont alatt 15
fokott mutatott akkor Krisztiániában.
Ki mondaná, hogy Ibsennek nem
volt szive? Imádta az állatokat. (—ány.)
Akarok tenni szivárványos HIT
Isten s emberek között a híd.
Akarok tenni éltető REMÉNY,
Az Evangélikus Egyesület múlt
Zöld folyondár Krisztus keresztjén. vasárnapi estjén tele terem tapsolt hálát
Akarok tenni nagy-nagy SZERETET, san Koltay Imrének, a Balassa Társaság
Magamhoz vonni a kiverteket.
elnökének, aki hangulatos felolvasásával
Akarok tenni IMA a szivben.
szórakoztatott és tanított Precíz kidolgo­
Mely föld porától messze repít fel. zásban adott elő a Vegyeskar és a Le­
Akarok tenni LÉLEK — létekért,
ánykar egy-egy éneket, ez utóbbit Kovács
Meleg SZIV-em adni a szivekért.
Géza zongorakisérete mellett. Galbács
Akarok lenni ERŐ, mely kitart,
Ica és Novák István szavalata és a szép
Leküzd égető tüzet és vihart.
ígéreteket jelentő Kovács Juci énekszáma,
Akarok tenni biztató MOSOLY,
amelyet Gábler Edit kísért precízen zon­
Le nem hervadni az ajkakról.
gorán, hozta egymáshoz közelebb a meg­
Akarok tenni mesebeli VÁR,
jelenteket és varázsolt családias hangula­
Hova ki fáradt, pihenni jár.
tot a lelkekbe. Ezt még jobban kimélyiAkarok tenni HARMAT a virágon, tette a teaközben előadott magánszámok
Üditő csepp a tikkadó szájon.
sora, amelyből kiemelkedett Balázs Zol­
Akarok tenni kacagó FÉNY,
tán monológja, a Stenczel Sándor által
Minden embernek könnyes szemén. felszerelt és jól működő Maconkai rádió­
adóállomás, zeneszámok, stb. stb. Az er­
Akarok tenni fénynek MELEGE,
kölcsileg és anyagilag jól sikerült est a
Erdei forrás üdítő kelyhe.
késő esti órákban ért véget.
Akarok tenni tovább is az UT,
Hová sok kis zug összefut
Olajmedence húzódik a Bala­
Balzsam mindig ott, ahol fáj,
ton alatt ? A Nagykanizsán székelő
Akarok tenni tovább is,
,_
Magyar Amerikai Olajipari R. T. mér­
(.NAPSUGÁR"! nökei a Balaton jegén Siófok környékén
méréseket végeznek, A mérések össze­
Aknaszlatina. 1939. évi juliu. hó 15.
függésben
vannak azzal a feltevéssel,
Zahoránszky Lászlóné,
amely szerint a Zalában feltárt olajme­
dence a Balaton medencéje alatt folyta­
A hasznos vadak téli etetése. tódik.
A gyermekjelmezdálután hol­
Tekintettel a nagy hidegre és a havazásra,
a földmivelésügyi minisztérium az elmúlt nap február 4* én 3 órakor kezdődik az
évekhez hasonlóan, utasította a vármegyék Acélgyári Olvasóegyletben, amelyen a
alispánjait, hogy a vadászterületek tulaj gyermek 1 este fél 8 órakor az ifjúság
donosait, illetve bérlőit a hasznos vadak számára lesz műsor. Gazdag büffé —
pesti virsli, — Beláptidij nincs.
élelemmel való ellátására hívják fel

Akarok lenni !. . .

Salgótarján, 1940 icbr. 3

A MUNKA

X oldal

A Salgótarjáni MANSz.
és Leányköre
február hó 11 töl március hó 9-ig bezá­
rólag, a városháza tanácstermében, min­
denkor pontosan délután 5 órai kezdettel
A NÖ NEMZETVÉDELMI FELADATAI
címen, az alábbi programra szerint fogja
tartani előadásait:
Február 11-én, vasárnap: Magyar
Hiszekegy. Megnyitó. Mondja : dr. Förster Kálmánné, a MANSZ elnöke. 1) A
nő honvédelmi munkakötelezettségének
törvénye. Előadja: Horváth László, pol­
gármesterhelyettes 2) A magyar nő hi­
vatása a családban és a társadalomban.
Előadja: Horváth Károlyoé, MANSZ ke­
rületi elnök.
Február 17 én, szombaton : 1) A
magyar nő háborús szolgálatának törté­
nelmi példája. Előadja : Szabó Dezső ref.
lelkész. 2) Á nő szerepe az anyanyelv
védelmében. Előadja: Réfy László, áll.
gimn. tanár.
Február 20 án, kedden : 1) A nem­
zeti eszme szolgálata a házasságban és a
családban. Előadja: dr. Csengődy Lajos
ev. esperes. 2) A nő magánjogi helyzete.
Előadja: dr. Zalán Endre m. kir. járásbir. elnök. 3) Nemzetvédelem és nemzeti
hagyományok megőrzése. Előadja : Traum
Péter róm. kath. esperesplébános.
Február 23-án, pénteken ; 1) A népi
hagyományok és művészet jelentősége a
nemzetvédelemben. Előadja: Rőder A’f
réd iskolaigazgató, körzeti felügyelő. 2)
Sebesültek és betegek ápolása háború
esetén. Előadja: dr. Olay Andor m. kir.
tisztiorvos.
Február 27-én, kedden: 1) A nő
szerepe a háborús rendfenntartásban.
Előadja: dr. Jánossy Ödön m. kir. ren­
dőrkapitány. 2) A nő a légoltalom szol­
gálatában. Előadja: Tarnay Kálmán gyár­
igazgató. 3) A nő hivatása a honvédelem
szolgálatában. Előadja: Kovács Zoltán
százados.
Március 4 én, hétfőn: 1) A nő a
hadbavónult férfiak munkaterületein Elő­
adja : Szénié László üveggyári igazgató.
-2)A -nő és a nemzetvédelmi propaganda.
Előadja: Koltay Imre, a Balassa B. Tár­
saság elnöke.
Március 9-én, szombaton : 1) Lelki
felkészültség a nemzetvédelmi szolgálatra.
' Előadja: P. Réz Marián rendi tanácsos,
házfőnök plébános. 2) Zárszó. Mondja:
Gramantik Margit, a nemzetvédelmi közp.
szakosztály ügyvezetője, dr. Förster Kál­
mánné, a MANSZ. elnöke.
Munkánk a magyar nő hazafias tel­
kéből fakad. A mai nehéz idők szüksé­
gessé teszik mindazoknak az ismeretét,
amelyek az előadás tárgyát képezik. Le­
gyen a jelen méltó folytatása annak a

ÚJ NEVEKET!
Arra kérlek, nyájas olvasóm, nézd
át figyelmesen az idei farsang báli tudó­
sításait. Egész csomó uj nevet fogsz ott
találni, akikről — ha csak személyesen
nem ismered őket, — eddig nem olvas­
tál semmit. Ezek az én magyarjaim, akik
Névkönyvem nyomám egy-egy új magyar
nevet hoztak forgalomba idegen nevük
helyett és ezzel magyarabbá, színesebbé
és változatosabbá tették a társadalom név­
anyagát.
A névmagyarosítás megy előre. Min­
den várakozást megcsufoló lassúsággal,
nem egészen hiba nélkí^de mégis halad
előre. Immár kevesebb a dzsentriskedés,
minf eleinte,' aránylag több az eddigi köz­
használatba nem került zamatos, eredeti,
uj |név és fáradozásaink gyümölcse, ha
nem is mennyiségben, de értékben nö­
vekszik,
A magyar társadalom nemcsak idegennéVÜséggel van tele és ezzel elcsúfít*
va, hanem az is, ami magyar, jórészt
azonos tömegnév. úgy, hogy e téren is
az évezredes nagy nemzeti katasztrófák
éreztetik hatásukat, a nemzeti elsatnyulás
szemmel látható, a használatban lévő név­
anyag össze van zsugorodva és ez kiha­
tással van az egész nemzetéletre, közgaz­
daságra, kultúránkra és főkép a nemzeti
öntudat hatóerejére.
A teljes tájékozatlanság és az utáneás vágya vitte a dolgokat odáig, hogy
azok is, akik elhatározták, hogy leteszik

dicső múltnak, amely egyedül álló az
egész világon.
Felkérjük Salgótarján társadalmát,
hogy nemzetvédelmi tanfolyamunkon meg*
jelenni szíveskedjék. Szeretettel várunk
mindenkit.
Az előadások díjtalanok és — ismé­
teljük — mindenkor pontosan 5 órakor
kezdődnek a városháza tanácstermében.

Dr. Förster Kálmánné s. k.
a MANSz. elnöke.

Eljegyzés. Szlivka Ilona és Parassin József jegyesek. (Minden külön érte­
sítés helyett.)

ötmillió pengős hizlalás! köl­
csönt folyósítanak a szövetkezetek
a gazdáknak. A mezőgazdasági érdek­
képviseletek már régebben felvette azt a
tervet, hogy a gazdák támogatására kell
sietni hizlalási kölcsönök nyújtásával. Az
Országos Központi Hitelszövetkezet az
állathizlalás előmozdítása érdekében állat­
kereskedők és szövetkezetek utján a kö­
telékébe tartozó hitelszöve'kezetek be­
kapcsolásával 5 millió pengős hitelkeret­
ben hizlalási kölcsönöket folyósít. A köl­
csönöket igénylő gazdák az OKH köz­
pontja és vidéki szövetkezetei, valamint
a Magyar Állat és Állati Termékek Ki­
viteli Szövetkezete által rendelkezésre bo­
csátott kölcsönigénylési lapokon nyújtják
be. A kötelék! hitelszövetkezetek részé­
ről megfelelően elbírált és az OKH köz­
pontja által jóváhagyott hizlalási kölcsö­
nök a meghatározott kötelezvény és a
kölcsönösszegről kiálitott váltók ellenében
kerülnek folyósításra. A hizlalási kölcsö­
nöket a Magyar Nemzeti Bank mindenkor
váltószámitolási kamatláb évi 2 5 százalék­
kal meghaladó, vagyis ezídőszerint évi
6'5 százalék kamat mellett nyújtják.

Országos ifjúsági
birkozóverseny
Salgótarjánban.

Váltósuly: 1. Arató (Bpesti Vasutas
S. C.) 2 Szőllősi (SSE.) 3- Nyerges (SSE)
Középsuly: 1. Ocsai (Ceglédi Vasu­
tas S.C) 2. Balázs (Szolnoki Máv.) 3.
Simonyi (SSE.)

Félnehézsuly: 1. Hajnal (Ceglédi Le­
vente Egyesület.) 2. Molnár István (SSE.)
3. Bencsik (Bpesti Vasutas S.C.)
Nehézsúly: 1. Iván (Kecskeméti Tor­
na Egylet) 2. Marosi Bpesti Vasutas S.C.)
A verseny, mely a kora délelőtti
óráktól késő délutánig tartott, szép spor­
tot, szép akciókkal teli mérkőzéseket ho­
zott a mindinkább szaporodó birkozónézőközönség őszinte őrömére. A hatal­
mas nézősereg sokat szurkolt és egy-egy
szép akciót viharosan megtapsolt, külö­
nösen, amikor Szőllősi és Nyerges voltak
a szőnyegen. Nyergest, Magyarország if­
júsági bajnoka Arató igen nehéz körül­
mények
között, csekély pontkülömbséggel tudta csak legyőzni, ellenben Észak*
magyarország bajnokát úgy Szőllősi, mint
Nyerges tussal győzték le.
A birkozószövetség kiküldötte a leg­
nagyobb megelégedését fejezte ki úgy a
mintaszerű rendezésért, mint a résztvevő
csapatok legfiatalabbikának : a SSE-nek
meglepően szép eredményéért

Zoltán nevekkel, az első sorozat fajma­
gyar ésaz elmagyarosodott alakú egy
házi nevekkel. De a harmadik sorozat,
az Aba, Álmos, Botond, Bölcs, Bátort
Csaba, Csanád, Előd, Erős, Etele, Keve^
Kont, Levente, Marót, Örs, Tas, Tiborc
nevek, stb. alig-alig egy-két viselőjükre
akadtak. Nem is beszélve a negyedik so­
rozatról. Pedig ez is egészen magyar, ez
is kívánatos és elengedhetetlen, mert ha
mi nem viseljük a saját neveinket, akkor
ki viselje. Es ha az egész világ minden
nemzeti társadalma már rég áttért a saját
kemzeti (faji) nevek viselésére, akkor ne­
künk is ezt kell tenni.
E téren még nagyobb eréllyel és
nyomatékkai kérem a szülőket, az egy­
házakat és az anyakönyvvezetöket, hogy
az újszülöttek nevének megválasztásánál
juttassák magyarságukat kezdeményezöleg, bátran és erősen kifejezésre, úgy,
hogy a két név nemcsak magyar, színe-'
sen és zengzelesen magyar legyen, de
egyben ősszbangzatos is, amely visszad­
ja a magyar névben rejlő nyelvzenét és

amelyet büszkén hordhatunk a világ min­
den nemzetének fiai között, ragyogtatva
vele nemcsak nemzeti hitvallásukat, de
bizonyítva egyúttal nyelvünk fejlettségét,
tisztaságát és szépségét is.
Uj neveket kérünk tehátl Mert ez a
mostani csak gyámoltalan tétovává* A
kezdet kezdete. Meg kell tisztulnunk az
idegenségtől. Ki kell küszöbölnünk a név­
azonosság unalmasságát És meg kell töltenünk az egész társadalmat a magyar
név ragyogó szépségeivel.
Ha nem is érem meg, de bizonyos
vagyok benne, hogy Névkönyvem nyo­
mán, 20—30 év múlva már szerepelni
fognak és büszkén fogják hordozni nevü­
ket az én fiaim: Jobbházi Előd, Tiszamarti Örs, Förgeteg János, Széplaki Csa­
nád, Parittyás Péter, öthalmi Tibor és a
jövő nemzedék olvashatja majd, hogy
ezek a pálcás legények nyitották meg a
csárdást a vigadóban, hasonlóan szép ma­
gyar nevű lányokkal
Mert ez a jövő útja. Ez a jövő
dicsősége.

Január hó 28 án a SSE rendezte
meg az ezidei első országos ifjúsági birkozóversenyt, melyen 45 fiatal birkózó
vett részt Eredmények:
Légsuly: 1. Kenéz (Ceglédi Levente
Egyesület.)
2. Kecskeméti (Kecskeméti
Máv.) 3. Molnár József (Kecskeméti Máv)
Pehelysúly: 1. Munkácsi (Szolnoki
Máv.) 2. Kovács (Kecsméti Máv.) 3. Új­
házi Ózdi VTK )
Könnyüsuly: 1. Hullai (Kecskeméti
Torna Egylet.) 2. Kulcsár (Bpesti Vasutas
S C.) 3. Nagy (Kecskeméti Máv),

Irta: dr. Lengyel Zoltán.

rétién uj névtől és ott keresik a meguj
hodást, ahol nem kellene, fülükben lévő
elhasznált, tőmegnevek területén, ame­
lyeknek pedig felvételét a belügyminisz­
térium, — egészen helyesen, — nem en­
gedélyezi. A nemzeti érdek ennek éppen
az ellenkezője. Minél több, minél újabb
és minél zamatosabb magyar nevet kell
felvenni Ez az egyén érdeke. Ez a nyilván­
tartás megkönnyítésének kívánalma. Ez a
társadalom érdeke is. Annak a többmillió
névváltoztatásnak, névjavitásnak, névigazitásnak, ami előttünk áll: az kell, hogy ered­
ménye legyen, hogy az egész Nagy-Magyarországnak történelmi, földrajzi, név­
és szótáranyaga feléledjen, elterjedjen és
ezzel gazdagítsa a névben rejlő nagy érté­
keket és tegye azokat közéletüvé.
De nemcsak a vezetéknevekben, ha­
nem, a kereszt (személyi) neveknél is di­
vatba keli jönniök az őstnagyar nevek­
nek. Mióta Meskó Lajos piarista tanár és
néhány ifjú paptársa a sajtóban támogafásunkra sietett, ugylátszik, megszűnt as
addig * tapasztalt egyházi ellenszenv, a
„pogány" nevekkel szemben és sikerűit
a magyar érdeket és az egyházi szem­
pontokat • téren is összeegyeztetni.
A haladás itt nehezebb, mert a ke­
resztneveket felnőtteknél, — sajnos, —
nem lehet megváltoztatni és Így második
nevűk egy emberöltővel korábbi időszak
divatját tükrözi vissza. A 6? után szüle­
tett nemzedék fial között már ott vagyunk
Lgranya, idegen nevűket, fáznak az isme* as Ákos, Aladár, Árpád, Elemér, László,

A MUNKA

4. oldal

Salgótarján, 1940 febr. 3

Nők
a honvédelemben
Korszerű háború előkészítésekor evélbordói, vagy köztisztasági minőség­
minden állam a, legnagyobb erőkifejtésre ien alkalmazni?
törekszik. Az emberanyag előteremtésének
Külföldön már a közbiztonsági szer­
határt szab a férfi lakosságnak hadiszol­ vezet bizonyos ágazataiban is alkalmaz-)
gálatra alkalmazható létszáma. Nagyon zák őket. Természetesen csak a női lésok férfit elvon a zászló alól, ha a hábo­ eknek megfelelő minőségben.
Bányamozgók híre. A baglyas- rús anyaország gazdasági és lelki vérke­
aljai és pálfalvai bányamozgók február ringésében nélkülözhetetlen. Az államve­
A gyáripari munkásságban is egyre
4-én, vasárnap, három-három előadásban zetés minden igyekezetével tehát azon nagyqbb tért hódítanak. Mezőgadasági
mutatják be Zilahy Lajos rendkívül nagy munkálkodik, hogy a szükségképpen fel­ munkákra való alkalmzásukra pedig ép­
sikert aratott színdarabjának, a SÜT A
mentettek számát minél inkább a apasz- pen elég példát láttunk a közelmúltban.
N A P-nak szintén remekül sikerült film­ sza, s ezáltal a kivonuló hadsereg szám Tudniok kell, hogy minden az anyaország
változatát. A főszerepekben ott látjuk | erejét minél inkább megnövelhesse. Az munkás életében kellő, hivatásérzettel
Nagy Alizt, Olasz Jánost, Rózsahegyi Kál­
anyaország vérkeringéséből így kieső fér­ munkát vállaló nő, egy fegyverfogható fér-I
mánt, Kiss Manyit, Mály Gerőt, Ligeti: fiak helyére pedig nőket állít.
ablakára ráborult a bánat... Csikországi •
fivel erősíti a nemzet honvédelmét.
Juliskát, Berky Lilit Egyed Lenkét, PetA nők finom lelki sajátosságaiknál) fenyvesekben ... Badacsonyi öreg nyár­
A nők ilyetén alkalmazása mellett
hes Sándort és Kürti Józsefet. Az elő­
fák ,., Lovat loptam... Ahol nyúl van,
szolgá- fogva azonban fegyveres szolgálatra álta­ bokor is van... stb. stb. nótákat Az íz­
adást kitöltik még a "Négylábú gyilkos,, a honvédelem
lában
nem
alkalmasak.
A
finnországi
női
c. kiváló kutyafilm, valamint a Magyar latában egyre jelentősebb szerepkör be: alakulatok sem harcolnak, hanem inkább léses, kétszínű címlappal készült 31 örök­
és Fox világhiradók. Ezenkívül a pálfal­ töltésére hivatottak. Alkalmazási lehető­ a finn hadsereg ellátásának, sebesültek becsű dalt tartalmazó füzet kapható a szer­
vai bányamozgó február 6 án, farsang ségük azonban korlátolt. A nők foglalko­ gondozásának, hirváltásának nehéz gond­ zőnél 2 pengőért Budapest IX. Üllői ut 31.
keddjén d. u. 2, 5 és 7 órai kezdettel zási lehetőségét ugyanis a gyenge nem jaiban tevékenykednek.
adottságai, nem utolsó sorban azonban
farsangzáró mozivigjátékot fog bemutatni
a családban betöltött hivatásuk korlátozza.
Hős lelkű asszonyok voltak mindig |
a rendes helyárakkal.
Gyengédségükhöz
leginkább
illik
az
A hőslelkü egri nők emlékének szi­ Salgótarján megyei város polgármesterétől.
Talált tárgyak. Salgótarján m.
12671/1939.
ápolónő
nehéz
és
sok
önmegtagadást
je
­
vünkben örökre emléket állított a hála.
város kerületén a következő tárgyakat
lentő
munkaköre.
Lőwinger
Rezsőné alapítvány kamatai
Adja
Isten,
hogy
minden
magyar
vérzi
­
találták és szolgáltatták be a rendőrka­
Házhoz kötöttségük, s a gyermeket vatarnak meg legyenek Zrínyi Ilonái; mé­
pitányságra : 1) kulcscsomót, 2) egy pár
bőrkesztyűt, 3) 1 drb. tüzhelylapot, 4) gondozó szeretetükből sarjadozó körülte­ gis azzal a kívánsággal zárjuk gondolata­
Néhai Lőwinger Rezsőné 1200 P-s
használt fehérneműt s ruhaneműt, 5) 1 drb. kintésük és önfeláldozó kötelességtudá­ inkat, hogy a nemzeti jövendő érdeké­
suk
főképpen
az
anyaország
gáz
és
lég
ben,
minél
több
magyar
anya
álljon
a
alapítványának
1939. évi kamataira pá­
karórát Ezen tárgyakat igazolt tulajdo­
védelmi szervezetébe való beállításukat család tiszta oltárának szolgálatában, el­ lyázatot hirdetek.
nosaik a hivatalos órák alatt ugyanott át­
javasolja. De mozgékonyabb réteg, a köz­ követve minden tőle telhetőt, hogy mi­
Az alapítvány kamatainak elnyeré­
vehetik.
lekedésügy szolgálatában, a postánál, a hi­ nél több férfi küzdhessen a harcos se­ sére minden salgótarjáni szegény pályáz­
Örök Erdély. Makkai Sándor irta
vatalban is kitünően megállja helyét.
regben.
hat. A kérelmek élőszóval, vagy írásban
a Nemzeti Könyvtár ma megjelent füze­
A reájuk váró nehéz és sokrétű f évi február 5 íg a városháza szociális
Az
elmúlt
világháború
utolsó
évé
­
tét Az országos nevű iró és tudós leg­
szebb Írásai közé tartozik az „űrök Er­ ben a budapesti közönség már megszokta feladatok azonban nem tűrnék meg, ha | ügyosztályánál terjesztendők elő.
dély** az uj Nemzeti Könyvtár füzet A a bevonult férjét helyettesitő villamos ka­ a nők szervezkedő munkáját nem egysé­ Salgótarján, 1940. január 16.
füzet négy hangulatos fejezete elvezeti lauznőket. Miért ne lehetne őket nehe­ gesen irányitó, céltudatos vezetés szol­
Dr. Förster Kálmán s. k.
zebb műszaki felkészülést nem kívánó gálatában állítanák.
polgármttltr.
az olvasót a csendesen folyó Maros-völ­
gyébe. Bemutatja Marosvásárhelyt, a szé­
kelyek metropoliszát. Elvezet a régi kin­
cses Kolozsvárra. Felidézi a magyar kul-| MOVE Salgótarjáni Lövész Egyesület. amikor is a közgyűlés a megjelentek szá­ M. kir. rendőrség starjáni kapitánysága,
túra csodálatos fészkét, Nagyenyeddet s
mára való tekintet nélkül érdemileg ha­ szám: 287/1940.
elidőzik Erdély Széchenyiének,
Mikó
tároz.
Tárgy: Salgótarján megyei város­
Imrének városában, Sepsiszentgyörgyön.
Salgótarján, 1940. jan. hó 28 án.
ban az Erzsébet téren és
A MOVE Salgótarjáni Lövész
A négy városképen át elénk tárul azon­
Becsülettel a Hazáért!
az Erzsébet utcában egy­
Egyesület
1940
február

8-án
csü
­
ban az örök magyar Erdély teljes cso­
Dr. Förster Kálmán 8. k. elnök.
irányú közlekedés -beve- I
dálatos szépségű arca. A kis könyv kitű­ törtökön este 7 órakor tartja rendes évi
zetése.
Szarka
Lajos
s.
k.
főtitkár.
közgyűlését
a
városháza
közgyűlési
ter
­
nő szellemi utitárs és kalauz mindenki
számára, aki olvasása közben elzarándo­ mében, melyre az egyesület mélyen tisz- i
kol a szentistváni nagy Magyarország leg­ telt tagjait szeretettel meghívjuk,
Bátort István Polgári Lövész Egyesület.
Az 1929. évi 250.000 Bm. számú
TÁRGYSOROZAT:
szebb magyar tájára, Erdélybe. Makkai
I rendelet 117. §. 1. bek. d. pontjában
Sándornak a Nemzeti Könyvtárban meg­
1.) Elnöki megnyitó.
gyökerező jogkörömben, az ugyanezen
jelent „Örök Erdély** című könyvecskéje
2. ) Az elmúlt évi közgyűlés jkv.-énekl
rendelet 28 § at alapján a személy és a
20 fillér és minden újságárusnál kapható.
A Báthori István Polgári Lövész
vagyonbiztonság megóvása, valamint a
Öt vidám monológ. Elemi isko­ ismertetése.
Egyesület 1940. évi február 8-án csütör­
közlekedés rendjének fokozottabb bizto­
tökön este 7 órakor tartja rendkívüli
lások részére nagyon hatásos, öt kis ver-. 3. ) A főtitkár jelentése.
sítása céljából a következőket rendelem,
4) A tisztikar választása.
közgyűlését a városháza közgyűlési ter­
ses monológot irt Murgács Kálmán, mely
1. §.
mében, melyre az egyesület mélyen tisz-'
16 oldalas füzetben jelent meg. Vidám
5. ) A pénztárnok jelentése.
Amennyiben
cselekménye súlyosabb
hangjával komoly erkölcsi igazságokat
6. ) A számvizsgálóbizottság jelentése. I telt tagjait szeretettel meghívjuk,
I
büntető
rendelkezés
alá nem esik kihá­
hirdet, mélységes hazaszeretetre nevel,
TÁRGYSOROZAT:
7. ) Határozat az egyesület további mű-1
gást követ el és e rendelet 119, §-a alap­
kellemesen szórakoztat és úgy az előadó,
‘1. Elnöki megnyitó,
ködéséröl. (A 63 646) eln. I. a. 1939. H.
ján 200 pengőig terjedhető pénzbüntető
mint a hallgatóság lelkét nemes érzések­
M.
sz.
r.
értelmében.)
I
2, Pénztáros jelentése.
pénzbüntetéssel büntethető az,
kel tölti meg. Ünnepélyeken, műkedvelő
8.
)
A
lőtérparancsnok
jelentése.
3.
Számvizsgáló
bizottság
jelentése.
a) aki az Erzsébet tér déli részén
előadásokon igen értékes előadási anyag.
levő úttesten a MÁV sorompó felől a
9. ) Indítványok.
A 6-12 éves gyermekek részére készült
4 Főtitkár jelentése,
füzet 1 pengőért minden könyvkereskeAz indítványokat írásban kell be­ | 5. Határozat az Egyesület további mű­ Pécskö utca irányában a Fő utcára állat­
kedésben kapható. Kókay Lajos kiadása. nyújtani a főtitkárhoz a közgyűlést 3 nap- ködéséről Feloszlatási javaslat. (A 63.646/ tal, továbbá kézi, állati és gépi erővel
vont járómüvei, vagy kerékpárral behajt
Ipa! megelőzőleg. .
gin. 1. a. H. M. sz. r. értelmében.
Ezen
tilalmat „Behajtani tilos** jelző tábla
Tekintettel a fontos tárgysorozatra
Eladó!
6. Esetleges indítványok.
jelzi az Erszébet tér nyugati részén'ugyankérjük
tagjainkat,
hogy
a
közgyűlésen
ok
­
Homokterenyén hat szobás
Az indítványokat Írásban kell be - I csak jelző tábla mutatja a haladási irányt
komfortos ház, négy holdas vetlen jelenjen meg.
nyújtani a főtitkárhoz a közgyűlést 3 „Hajtási irány** jelzéssel.
belsőséggel, kertészetre alHatározatképtelenség esetén a köz­ nappal megelőzőleg.
b) aki a Főtérről a m. kir. posta
alkalmas, — gazdasági épü­ gyűlést 1940 február hó 14-én este 7 óra­
Tekintettel a fontos tárgysorozatra, hivatal felöli oldalról az Erzsébet utcába
ikor
tartjuk
meg
ugyanezen
a
helyen,
letekkel.
Kolossy. Karód.
kérjük tagjainkat, hogy a közgyűlésen
álattal, továbbá kézi, állati és gépi erővel
okvetlen jelenjenek meg.
vont járómüvei, vagy ke.ékpárral behajt. .
Határozatbéptelenség esetén a köz­ Ezen tilalmat „Behajtani tilos'* tábla jelzi,
igyűlés 1940 február hó 14-én tartjuk mely az Erzsébet utca Főtéri bejáratánál
meg ugyanezen helyen és a közgyűlés a baloldalon vau felállítva.
megjelentek számára való tekintet nélkül
2. g.
I érdemileg határoz.
Ezen rendelet első szakaszába üt*
Salgótarján, 1940 januá 28
kÖző kihágások felett első fokon a m.
Szarka Lajos s.k.
k. Kraft Aladár 8.k. kir. rendőrség salgótarjáni kapitányságá­
főtitkár.
elnök.
A Községek Országos Kongresszu­ atban is. A tanyai központok közigazga-1
nak vezetője, vagy helyette a m. kir. Bel*
sára, melyet március .7-én és 8-án tar­ látási fejlesztésére ugyancsak időszerű és
ügyminiszter által rendőri büntető bírás­
javaslatok
készülnek. I
tanak Budapesten, az Újvárosháza helyi­ keresztülvihető
kodással megbízott tisztviselő, másodfokon
ségeiben, az előkészületek befejezéshez Mindezeket a kérdéseket Barcsay Ákos,
Fehér galamb sról! a lain fe­ a m. kir. rendőrség Vidéki főkapitánya,
közelednek. A magyar falvak képviselői Pest-vármegye főispánja és Weis István lett Murgács Kálmánnak 31 legnép-1 harmadfokon pedig a m. kir. Belügy­
harmadizben jönnek össze ezúttal a vi­ miniszteri osztályfőnök elnöklete alatt a szerübb nótája jelent meg egy csinos ki­ miniszter.
lágháború óta megállapítani a községi élet kongresszus első szakbizottsága tárgyaljad állítású füzetben, könnyű, magyaros zon* I
3.
goraletétben. Ki ne ismerné: Jegenyefák!
fejlesztésére irányuló szakjavaslatokat. A
Ezen rendelet a közhlrrétételt kő*
A gazdasági, kulturális, szociálpolitikai és
kongresszus szakszerű jellegének megfenem nőnek az égig. At asszony ha ve­
egészségügyi szakbizottságok programjá­ szekszik, nagyon hamar öregszik. Mindig I vető nyolcadik napon lép hatályba éi
,
lelően a legkiválóbb előadók által kidol­
külön megújítás nélkül Is mindaddig ér*
gozott javaslatokat öt szakbizottságban nak előkészítése folyamatban van. A „Fa-1 mondtam veszedelmes a lány. Minden! vényben marad, mig ax alapul szolgáló
lu*'
Magyar
Gazda
és
Földmives
Szövet
­
nagy örömnek nagy bánat a vége. Tük­
tárgyalja meg. Különös érdeklődést kelt
jogszabály érvényben van.
a községek körében a közigazgatás be­ ség (Báthory-u. 24.) — mint a községek rös piros szív. Szőke Tisza haragjában
Salgótarján, 1940. január bő 27-én.
elismert
országos
érdekképviselete

a
megáradt. Hosszúlábú gólya... Kassai
jelentett egyszerűsítésével kapcsolatban a
A kapitányság vetettjei
Községi igazgatás módosításának a kér­ jövő Héten küldi.szét a kötelékébe tar­ | Dómon éjfélt ütött az óra. Fehér galamb
dése, továbbá a községi önkormányzat tozó közel háromezer községnek a ki­ 8áll.,. Dér hullott már a rózsára., J
Dr. Jdmwy
reg csak a Gellérthegy.,. Édesanyám! 1
fokozatos visszaállítása pénzügyi fistony- küldöttek bejelentésére szóló meghívókat.
Uh <ir. ren«KMaapuaay.

Pályázati hirdetmény.

Meghívó.

Rendelet

Meghívó.

A falvak kongresszusa és a
közigazgatás egyszerűsítése.

Nyomatott i VA MUNKA** nyomdában, Salgótarján

Nyomdatulajdoo* i Vágh Káhnáa