Fájl #2888: "https://digitaliskonyvtar.bbmk.hu/kdsfiles/pdf/A_Munka_1940_01_20.pdf"

Szöveg

Szerkesztőség és kiadóhivatal
Salgótarján, Fő-tér 8 szám
Telefonszám : 58
Hirdetések milliméteres díjszabás szerint

A MUNKA

Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Lapsánszky János

TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI HETILAP
Laptulajdonos: „A Munka" lapvállalat.

ára 16 fillér

XVIII. évfolyam, 3. szám

ÉLNI
FOGUNK.
A magyar belpolitikai élet
ezen a héten a képviselöház egy­
hónapos karácsonyi vakációjának
lejártával igen megélénkült. Az uj
esztendő politikai életét a minisz­
terelnök beszéde indította el. A
képviselőházi munka megindulásá­
nak napján Teleki Pál miniszter­
elnök a kormánypárt értekezletén
beszámolt a külső és belső politi­
kai helyzetről. Kijelentette, öröm­
mel tölthet el bennünket, hogy a
mai rendkívül nehéz helyzetben
otf tartunk, ahol vagyunk. Mivel
Európa helyzete súlyosbodott, a
többi országéval együtt Magyaror­
szág helyzete is súlyosbodott. Két­
ségtelen, hogy nehéz idők elé me­
gyünk. Ha a háború komoly stá­
diumba lép, nyilvánvalóan nálunk
is súlyosbodik a helyzet, mert a
háború kihat egész Európára, akár
elsüti valaki a puskát, akár nem
és akkor kétségtelenül nálunk is
elkövetkeznek a megszorítások.
Nem élünk azonban a korlátozá­
sokkal addig, míg okvetlenül nem
szükséges. Ezeket pedig zúgolódás
nélkül elviselni hazafias kötelesség,
A helyzet a következő hónapok­
ban előreláthatólag még nehezebb
lesz, de_gondoljunk azokra az erő­
feszítésekre, amelyeket körülöttünk
látunk. Élnünk kell és élni fogunk
és ennek egyik kifejezője, hogy
nyugodtan továbbfolyik a parla­
menti munka — mondotta a mi­
niszterelnök.
Érdekes, hogy a munka üteme
már az első napokban meggyor­
sult. A társulati adóreform élénk
érdeklődés mellett indult vitáján
túl, még több pénzügyi javaslat ke­
rül megvitatásra. A pénzügyminisz­
ter benyújtotta a biztositó magán­
intézetek állami felügyelete, vala­
mint a felügyeletet ellátó biztosítás­
ügyi közigazgatás egyes kérdései­
nek szabályozásáról szóló javasla­
tot. Még több gazdaság és szociá­
lis javaslattal foglalkozik a Ház a
pénzügyi javaslatok után. A földmivelésügyi miniszter beterjesztette
a mezőgazdasági munkások és kon­
venció? cselédek bérmegállapításá­
ról intézkedő javaslatot. Az igazság­
ügyminiszter és a belügyminiszter
is uj javaslatokkal jön. így egye­
bek közt készül a kartelltörveny
módosításáról szóló javaslat is,
amely a kartellek tulkápásait kí­
vánja megakadályozni és biztosítja,
hogy a bojkott a kartellenkivüli
kereskedők gazdasági létérdekét
ne veszélyeztethesse. Rövidesen
beterjesztik az uj sajtótörvényről
és a rehabilitációról s a szociális
alapról szóló javaslatot. Lesz tehát
l^őven munkája az országgyűlésnek.
A közönség széles rétegei nem
ismerték eléggé a társulati és tantiémadó reformjának jelentőségét,
/ki a nagy érdeklődés azonban,
anáely a javaslat iránt a képvise­
lők részéről megnyilvánult, élénk
(éle a javaslat horderejének. Arról
van szó, hogy eddig az ingatlan
tőkével szemben a társulatok jóval

Kereszténység
a magyarságban.
4

Megjelenik pénteken este
Előfizetési ára negyedévre
2 pengő
Postacsekk: 28.744 szám
Apróhirdetések : szavankint
8 fillér, a legkisebb hirdetés
1 Pengő
Lapvezér: Köntzey Ferenc

Salgótarján, 1940 január 20
szeretete nélkül silány és felületes marad
minden korszerűség.
Tekintsünk azokra az országokra,
ahonnét példát akarunk venni a keresz­
tény megújhodás tekintetében. Mélységes
hit, tiszta emberség, szeretet és alázat
mellett az évszázados keresztény művelt­
ség gondos tanulmányozásából sarjadt ki
az uj keresztény irodalom és tudomány.
Nyilvánvaló, hogy Charles Pierre Péguy,
Paul Claudel, Francis Jammes költészete
nem születhetett meg a középkori katedrálisok gyönyörű kapuinak, üvegablakai­
nak, a keresztény szimbolikának, a kö­
zépkori teológiának és társadalomtudo­
mánynak gondos tanulmánya és emberi,
mai átélése nélkül.

Történetünk és népünk értékeinek
alapját képező kereszténység ma már
igen sokszor csak úgy szerepel közéle­
tünkben, mint nagyon is elkoptatott s
közkeletű frázis. Pedig talán illene te­
kintettel lennünk arra, mit jelent a ke­
reszténység kétezeréves valósága; — és
itt ne nézzük csupán a történeti és a
kulturális szépségeket, hanem tekintsük
magát a kereszténység lényegének bel­
sejét, az Istengyermekséget, az erkölcsi
tisztaságot, legfőkép a szeretetet. Isten­
gyermekség, erkölcsi tisztaság, szeretet I
— vájjon nem érdemesek-e ezek az ér­
tékek arra, hogy ihletetten és méltón
közelítsünk feléjük ? Vájjon nem lenne e
teljesebb s jobb magyarságunk és ember­
ségünk, ha hűséggel iparkodnánk megva­
lósítani önmagunkban, népünk életében,
egymással való érintkezéseinkben a ke­
resztény követelményeket ?
A magvarság a kereszténység által
lett emberré és maradandó értékké, mely
nek szerepe — hisszük és ezért dolgo­
zunk — nem lehet nyomtalan és hatás­
talan az európai keresztény közösség ér­
tékei között. Ha továbbra is hívek aka­
runk maradni önmagunkhoz, nem szabad
eltántorodnunk ettől az örökségtől., A

kereszténységhez, mint hithez és mint
kétezeréves szellemi tradícióhoz való ra­
gaszkodásunk kézzelfogható valóság: nem­
csak elomlott öreg kövek, régi templo­
mok, irodalmunk szépségei tanúskodnak
emellett, hanem falusi templomaink egy­
szerűsége és meghittsége,
évszázados
atyák csontjait rejtő árnyas temetők
csöndje, népéletünk mélysége és gazdag­
sága is Ha megtagadjuk az egyszerre
európai, egyetemes s egyszerre emberi
és magyar keresztény örökséget, önma­
gunk legjava
értékeiről mondunk le
könnyelműen.
Sajnos, nem egyszer éppen az a
baj, hogy csak szavakban élnek a ke­
resztény igények, de nem hatják át min­
dennapjainkat. A tiszta keresztény érzü­
letből következnék a helyes keresztény
műveltség kultusza. Ha népünk életének
mély rétegei még tele vannak tiszta ke­
resztény elemekkel és hagyományokkal,
éppen a közéleti frázisos kereszténység
miatt felsőbb rétegeinkben már a keresz­
tény műveltség meddő formalizmussá vál
tozott. Ha a keresztény érzület a gyökér,
melyben emberi és magyar voltunk a
válság viharai közt megkapaszkodhatik,
úgy a magasabb keresztény műveltség

kisebb mértékben vettek részt az
adóterhek viselésében. Amíg pél­
dául a múlt költségvetési éyben^a
mezőgazdaság, amelynek készpénz­
bevétele ezer millió pengő körül
járt, földadóban 30 milliót fizetett,
addig a társulati adó csak 21 mil­
lióra rúgott, bár a vállalatok nyers
bevétele a mezőgazdaságét meghá­
romszorozta. Az elavult társulati
adótörvény volt az oka ennek az
aránytalanságnak.
A pénzügyi kormány kellő
előkészítése után vitte a megoldást

a Ház elé. A tárgyalás során utal­
tak arra, hogy a régi törvény leg­
jellegzetesebb sajátosság a mérleg
érinthetetlensége volt, ami annyit
jelentett, hogy a vállalat csak a
nyilvánosságra hozott mérlegben
kimutatott nyereség után adózott.
A javaslat szerint jövedelemnek
kell tekinteni a vállalat mindama
bevetelmaradványát, amely a ter­
melés racionális vitelének költsé­
gei után fennmarad. Tehát az adó­
köteles jövedelemhez kell számítani

mindazt, amit osztalék; kamat, üz­
leti, vagy nyereségrészesedés címén
a tagoknak, alkalmazottaknak, vagy
igazgatósági tagoknak javára Írnak,
Adóköteles jövedelemnek nyilvá­
nítja tehát mindazt, amit eddig kü­
lönböző címeken nyíltan, vagy
burkoltan elvontak az adózás alól.
Azt remélik, hogy a javaslat a ka­
pitalizmus belső szerkezetének a
mainál jóval közérdekübb kiala­
kulására is közre fog hatni. Ami
az ország és a nemzet érdeke.

„A MUNKA" TÁRCÁJA

volna, milyen testtartással kell rúgni a
durrogó hangot adó bőrlabdát, vagy akár
a tizenegyes büntetőt. Valahogyan benne
volt a labdarúgás iránt való rajongás a
levegőben. Ösztönösen sajátítottuk el
minden fortélyát.
Sohasem vesztünk össze. Nem han­
goskodtunk, mert ezzel csak magunkra
tereltük volna a figyelmet. Annyira óvato­
sak voltunk, hogy szegény jó Kiss Jós­
kát, aki hibás lábai mia.t alig-ang tudott
még járni is, felvittük a Duna töltésé­
nek tetejére és gályákból sátrát emeltünk
mögeje a nap sugarai ellen. Kiss Jóska
volt a biró. A szava szent és sérthetet­
len voltát senki sem vonta kétségbe, aki
pedig mégis más véleményen mert lenni,
egyszerűen kiállt a küzdők közül. Négy­
öt jelölt is akadt, aki be akarta tölteni
az igy megüresedett helyet.
Kapucserét vagy félidőt nem ismer­
tünk. Napnyugtáig, szinte vakulásig rúgtug a labdát. Kiss Jóska fent a töltésen
jegyezgette a gólokat és tübefüzhető vé­
kony cérna hangján mindig bejelentette :
— Gól az alsó kapuban. A mérkő­
zés állása 53:38 a felső kapu javára.
A labdarúgásban ilyen csillagászati
számokkal aligha fejezték ki a világ más
országában az eredményt. Nekünk meg
sem kottyant a hatórás mérkőzés. Otthon
nekifeküdtünk a leckének és másnap a
lőtisztelendő tanár urak nem vettek ész­
re semmi különösebbet, legfeljebb annyit,
hogy nem szaladgáltunk annyit a folyo­
són, vagy az udvaron, mert tartogattuk
az erőnket a széllabdára.
A történelmi hűség kedvéért azon­
ban kénytelen vagyok elárului, hogy a
tanár urak mégis tudomást szerezlek tit­

kos mérkőzéseinkről, mert a denevér­
szárnyhoz hasonlatos szemöldökű igazgató
ur kiadta szapora szavú parancsát vala­
melyik rendtársának, hogy sétáljon el a
városi rétre és nézze meg, hogy mit csi­
nálnak a diákok ?
— A longamétát és füleslabdát
nem bánom — pöntyögte Szerafin főtisz­
telendő ur felé — mert ifjú legény ko­
romban magam is szerettem, különösen
az előbbit. De azt a fránya angol szél­
labdát nem tűröm. Megértette tanár ur ?
Hát hogyne értette volna, hiszen a
magyar nyelv és irodalom nagynevű tu­
dósa volt. Hivatásával járó komolyságával
ki is sétálgatott a város végére. Meg-meg
állt a roggyant kerítések, lassan szétpor­
ladó szemétdombok és füzfabokrok mö­
gött. Hallgatózott. Nem hallott egyebet,
mint a rigó füttyét, a hajót vontató ko­
csis vidám, de mégis fojtott énekét, egyegy eltévedt gőzhajó locsogásába vesző
dobogását, a bőnabda jellegzetesen kon­
gó durrogását és Kiss Jóska ítélkezéseit ;
— Gól az alsó kapuban. A mérkő­
zés állása 52:49 a felső kapu javára.
Csak napok múlva vettük észre,
hogy figyel valaki. Éreztük, hogy két
szem mered ránk, de nem mertük még
egymásnak sem megváltani. Egyszer azu­
tán Kiss Jóska hamarabb akart lekászá­
lódni hozzánk, mint máskor és igy tör­
tént, hogy megbotolván, legurult szegény
a töltés aljába. Mire odafutottunk, már
ott térdelt Szerafin főtisztelendö ur és
szeretettel simogatta az arcát
— Itt a zsebkendőm, fusson le va­
lamelyik és mártsa bele a Dunába... I

Az angol széllabda.
Irta: Kisigmandi Géza.

Akjcor még a kicsapatás veszedel­
mét idézte fel szegény fejére az a gim­
nazista, aki bele mert rúgni az angol bőrlabdaba, melyet levegővel fújtattak ke
ményre és általánosságban csak széíiabdaként* emlegették a diákok. Igaz, hogy
ott is suttogva. Különösen a főtiszteiendó
igazgató ur haragudott erre a játékra.
Nem mulasztotta el sohasem az évnytto
dísztermi beszédében azt a részletet, mely
körülbelül igy hangzott:

— Van nekem egy tanítványom,
aki a lábával keresi a kenyerét. Az an­
gol széllabdába habarodott bele. Ennek
az iskolának háromszáz éves hagyomá­
nyai vannak. Mi olyan férfiakat akarunk
nevelni a magyar hazának, akik a fejük­
kel, keresztény jellemükkel és nem rúgdalódzásaikkal szolgálják a nemzetet
A halk és szapora szavak mindig
megborzongattak bennünket, de másnap
már nem tudtunk ellentállni a szeptem­
beri nap csalogatásának, igy azután szinte
szégyenkezve szivárogtunk ki a városi
rétre. A szép pázsitos füvön pillanatok
alatt kijelöltük a pályát. Letettünk négy
kabátot szabályos távolságra. Az volt a
kapu. A sarokzászlók helyére egy-egy
kisebb társunk kuporodott le és délután
kettőkor megkezdődött a mérkőzés.

Ma Is titok előttem,* bogy kitől ta­
nultuk meg a szabályokat. Arra sem em­
lékűéin, hogy valaha bárki is magyarázta

Magyar szempontból ebből az a
tanulság, hogy a mi keresztény megúj­
hodásunknak is vissza kellene térnie a
történeti és emberi keresztény ismeretek
eddig elhanyagolt feldolgozásához. Tár­
sadalmi és közéleti szólamok nem elég­
ségesek, de szükséges lenne az egyete­
mes kersztény örökség és etikai értékek
átélése, a magyar eredmények, keresz­
tény régiségek gondos tanulmányozása:
— nincsenek nagy számmal 'középkori
műemlékeink, amelyek ihletnék szebb
keresztény lelkeinket, de van mégis a
magyar tájaknak mély keresztény áhítata
s akár a magyar középkori keresztény
örökség, akár az egyetemes keresztény
gondolatkincs, éppen elég indítást adhat­
nának elapadó szellemi életünknek.
(—dny.)

Dermedten álltunk és vártuk a fej­
leményeket. Atonylt láttunk, hogy Jói*

A MUNKA

2. oldal

Salgótarján, 1940 jan. 20

A szegényügyi bizottság Hírek és különfélék
Ábrándozás
kérelme!
az utcán. ÍRÓGÉPEK
ÉS HASZNÁLT

A koldulás megszüntetése általános­
óságban megtörtént az 1936-os belügymi­
niszteri rendelettel szabályozott „magyar
normával*4. Ez természetesen nem bizto­
sítja 100 százalékban az eredményt, mert
hiszen titokban van kisebb mérvű koldu­
lás s a legnagyobb hiba az, hogy a kö­
zönség titokban sokszor ad is az ilyen
koldusoknak, pedig ezek legtöbb esetben
a múltból is jól ismert és nagyrészt mun­
kakerülő cigányokból adódnak ki.
Vannak azonban nem cigány kéregetők is, olykor vidékiek.
:
Van egy féllábu hadirokkant, aki
az állomáson, várótermekben, sőt a vo­
naton is kéregét, dacára annak, hogy
már nem egy ízben büntette meg ezért
a rendőrség. Ennek a hadirokkantnak
elég szép járadéka van, amiből a család­
jának úgyszólván semmi sem jut, mert az
illető iszákos. A közönség azt hiszi, hogy
ha ilyen nyomoréknak nem ad, akkor
vét a febaráti szeretet parancsa ellen.
Pedig mi az eset? Az ilyen módon adott
alamizsna ismeretlen és legtöbbször rossz
helyre kerül, de ugyanakkor az adakozó
azon a cimen| hogy ő kölön is adott, a
gyüjtőhölgyek által nagy fáradsággal öszázeszedett, havi hozzájárulási összeget
szállítja le s igy — sajnos — a szegény­
ügyi bizottság a mindig fokozódó koldus

és egyébb elnyomorodott, de tisztességes
Amíg a salgótarjáni csöndesebb ut­
szegényeknek a minimális igényeit is csak
cákon télikabátunkbu magunkat jói össze
nehezen tudja kielégíteni.
huzva sétá'gatunk, próbáljunk arról áb­
Vannak olyan adakozók is, akik rándozni, hogy utazunk. Valahová mene­
mindig azt nézik, hogy mennyit ad X Y. külünk a hideg rideg itthoni tél elől, va­
és ha valaki indokoltan, vagy kevésbé lahová, ahol süt a nap és kék az ég, ahol
indokoltan leszállítja a havi koldusválbá kristályos a levegő, szüzfehér a hólepegot bizonyos százalékkal, rögtön ő is azt és a jéggédermedt eidők úgy zengenek,
teszi I Hol van ilyen magatartásban a fe* mintha üvegből volnának.
lülcmelkedettség, a hit és emberszeretetHát persze, tudom, nehéz ezt végig­
bői fakadó nemes szellem ?
álmodni d tarjáni levegőtlen utcákon,
Városunkban van sok tekintélyes melyek semmiben sem emlékeztetnek
jövedelmű egyén, de sajnos a nyomort, bennünket egy nemzetközi gyorsvonat
kényelmes, meleg fülkéihez s a házak
elkeseredettséget megértő lélek keVés.
Nem is volna talán fölösleges, ha sora sem keltheti a vonatab'ak mögött
elsuhanó tájak illúzióját. És mégis ábrán­
az ilyen címen adakozókról nyilvános ki
mutatást közölne le a helyi lap. Ez a dozzunk, mert ha nagyon ránk nehezedik
kimutatás világosságot derítene arra hogy a valóság, van e más menekülésünk, mint
ki érti meg hát a nehéz idők sokat em­ az ábránd ? ... Az ábránd a szegények
kincse, minél többet (ékozlunk el belőle,
legetett szociális követelményeit I
annál több marad a tarsolyunkban. Ezt
Nem szertelen kéréssel fordul a
az ábrándot, például, elutazni valahová,
szegényügyi bizottság ismételten at kö­ ahol sugarasabb és boldogabb a tél, évzönséghez, amikor azt kéri, hogy a kol­ ről-évre fogyasztom és mégis érintetlenül
dusok és egyébb rászorullak támogatá­ él tovább a lelkemben, képzeletemben,
sára emeljék fel a hozzájárulási kis öíz­ kiludja hol rejtőzik bennünk az ábrán­
szegeket és aki még nem adakozik, az dok és álmok tv’kos veli'őkamrája, amely
is lépjen be némi kis összeggel a támo­ tetszésünk szerint pergeli le előttünk a
gatók közé. Nemes cselekedet ez, jó ügyet legcsodálatosabb filmeket ? ... Néha
támogat ezzel és lelkiismeretét is meg eszembe ju’, vájjon tovább élnének-e
nyugtatja !
ábrándjaink, álmaink, akkor is, ha egy­
szer megvalósulnának ? ... Mondjuk, kikihuznák a sorsjegyünket és az a sok
minden, amiről edd'g csak álmodtunk,
elérhető valósággá szi á: dúlna hirtelen ? ..
Lehet, csak akkor ütköznénk min­
den oldalon a valóság rideg falaiba, ami­
kor azt hisszük: miénk az egész világ.
a döntéseket. Nem elég a milliós hadse­ Lehet: egyszerre százfelől növekednének
reg, nem elég a fegyvertárak végtelen elénk az akadályok tilalomfái és mi olt
készlete. A fegyverhez ember kell, még állnánk ábrándjaink megnyílt kapui előtt,
pedig olyan, aki erkölcsi meggyőződésből fehetetlenüj. így összehuzódva télikabá­
forgatja azt. Enélkül nem katona a katona tunkban a tarjáni utcán, legalább álmod­
és hiábavalók a fegyverek. A rátermett­ nunk szabad, de ki tudja, élhetnénk-e az
ség, valamint a meggyőződés az az erő, ábrándok kincsével, ha az egyszer, mint
amire támaszkodni lehet. Minden ember valóság, nem olvadna szét a kezünkben?...
egy része népének és amilyen részekből
'
(—ónyj
tevődik össze, olyan erős, hatalmas.és
Kinevezés. Pájcr János pápai promegbecsült a nép.
Bennünket, magyarokat
különös tonotárius, volt püspöki helynököta pápa
öröm, öntudatos büszkeség tölt el, amint kinevezte a rozsnyói .székeskáptalan idő
ezt a harcot látjuk. Testvérnépünk áll sebb meterkanokjává, egyelőre azonban
harcban. Küzd az életért, az igazságért a putnoki plébániát is tovább vezeti. Pá
és a népek százmillióiért. Az ilyen harc jer János kinevezése széles körökben
előttünk, magyarok előtt nem ismeretlen. nagy rokonszenvet váltott ki. Az ö gazdag
Harcosai, védőbástyái voltunk százeszten­ tapasztalata bizonyára nagy segítséget je­
dőkön keresztül nyugat kultúrájának, a lent az egyházmegye központi kormány­
kereszténységnek. Saját életünkkel, tes­ zásának, mert évtizedes belynöki minő­
tünkkel védtük Európát a vörös félhold ségében megismerte a püspökétől elsza­
uralmától. Ez a küzdelem sorainkat meg- kított egyes plébániák, sok bajait, nehéz­
ritkitotta, de behódolásra, megalkuvásra ségeit. A kinevezéshez mi is őszintén gra­
a megmaradóitok nem gondoltak, küz­ tulálunk I
döttek fajukhoz illő becsülettel a győze­
lemig, hazájukért, hitükért és az igazsá­
gért. Északi testvéreinkre büszkék va­
gyunk, és nekik ugyanezt kívánjuk. (Tá­
mogassuk anyagiakkal is élethalálharcukat
vívó
testvéreinket. Bármilyen csekély
pénzbeli adományt csekken Is beküldhe- farsangi, műsoros mulatsága eseményszám­
tünk. Cim: „Magyar anyák a finn gyer­ ba megy városunkban. A nagy társadalmi
mekekért, Budapest. Csekkszám 33.120." réteg, amely megjárta a háborút, erkölcsi
Szerk.) kötelességének tartja, hogy ezen az es­

Küzdenek északi testvéreink
Csak a propaganda híradásai lehet­
nek olyan merészek, hogy végső követ­
keztetést mernek levonni az orosz-finn
ellenségeskedések mai helyzetéről. A fin­
nek vitézül és hősiesen ellentállanak a
- meg-megismétlődő támadásoknak, sőt szá
mos helyen ellentámadásba mennek át,
de maguk is elismerik, hogy számottevő
és jelentős idegen támogatás nélkül, döntő
eredményeket elérni a szovjetorosz ko­
losszus ellen, kilátástalannak látszik.
> Mindaz, ami ezideig történt, mégis
■ kivívta a világ csodálatát. Beigazolódott,
ámít eddig csak kevesen tudtak, amit
csak lelkűk mélyén reméltek, hogy ige­
nis az apró népeknek is van joguk, van
önérzetük, van hazájuk, van szabadságszeretetük és kiirtbatatlan belőlük az
önállóság utáni vágy szeretete, melyért
minden áldozatra készek. Elhagyják érte
á polgári élet minden kényelmét, az ott­
hont, a családot, hogy beálljanak azok
sorai közé, akik mindezt és vele együtt
nemzetük, népük és hazájuk függetlenséBégét még életük árán is megvédeni igye­
keznek,
. Suomi népe. Ez a kis nép a finn,
ki dacolva az északi tél minden borzal­
mával, harcbaszállt, hogy példát mutasson
az emberiségnek. Ez a példa talán az
ulolső órában jött, amikor csüggedés
szállta meg a lelkeket. Ez a példa erőt
adott a hitetleneknek és megacélozta a
bátrak erejét íme, mire képes egy ki­
csiny nemzet is, ha mögötte az igazság
megdönthetetlensége áll.
Az üveggyári Önkéntes Tűzoltó
Finnország példája figyelmeztető jel Egyesület f. hó 20 án bált rendez az
arra, hogy nem a számok hozzák meg üveggy. olvasókörben 8 órakor.

kának nincs komolyabb baja az ijedtsé­
gen kívül. Nem emiatt akadozott a szív­
verésünk, hanem a szapoiaszavu igazgató
ur járj az eszünkben.
Kiss Jóskába két oldalt kelten be­
lekaroltunk és hazavezettük. Másnap csen­
des volt a városi rét Harmadik nap ketten-hárman botorkáltunk arrafelé, amikor
a Dupa-töltésén Jóska volt fészke alól
megszóllalt Szerafin főtisztelendő úr:
— Mi van veletek? — Tegnap nem
volt itt egyitek sem.
Kedves huncutság bujkált a szája
szögletében. Mi csak nyeldestük le a fé­
lelmünket és egyik lábunkról átváltot­
tunk a másikra. Mi lesz most., ?
— Szereztem egy német könyvet
Ebből megtanulhattok egyet másta labda­
rúgásról — mondta egyszerűen és kihúzta
a vérszegény füzetet a reverendája zse­
béből
Azóta három évtized meg a világ­
háború ballagot el felettünk. A halál kigyomlált közülünk néhányat még a harc­

tereken, akik meg megmaradtunk, már
nem tudjuk kergetni az angol széllabdát,
de az iránta való szeretetünket Szerafin
főtisztelendő ur oltotta belénk mert azt
mondta, hogy férfias, kemény játék, mely­
ben a testi erő melleit a bajtársiasság
érzése is kifejlődik.
A főtisztelendő uf odakuporodott
Kiss Jóska mellé és két hét múlva már
sippal igazgatott bennünket. Akedves, rószlábú Jóska csak az eredményt mondta,
mert nem tudtuk volna megjegyezni a
kétszámjegyű gólarányokat
Amikor pedig lenyugodott a nap és
hazamentünk, a főlisztelendő ur hűsége­
sen jelentette a denevérszárnyszemöldökü
főtisztelendő igazgató urnák, hogy egész
délután kint volt a diákokkal a városi
réten...
(Ezt a kedves diákemléket az a szó
moru hir elevenítette fel bennem, mely
tudatta volt diákjai és tisztelői nagy-nagy
táborával, hogy a jó Szerafin tanár ur
nyolcvanegy éves korában csendesen
meghalt.)

KÉNYELMES ~
FIZETÉSI FELTÉTELEKKEL
KAPHATÓK

V É G H K ÁLMÁN
KÖNYVESBOLTJÁBAN
SALGÓTARJÁNBAN.^
Hivatal vizsgálat. F. hó 16 án
neógrádi Horváth Sándor alispán hivatalvizsg-latol tartolt a városházán. Kíséreté­
ben volt Benke Béla vármegyei másod■ .
íőjegyző.
Halálozás. Berze István badirokkant-kistrafikos felesége 37 éves korában,
rövid szenvedés után 12-én meghalt. Te­
metése f hó 14 én volt nagy részvét mel­
lett a Rimaszombati utcai gyászházból.
A salgótarjáni Mansz és Le­
ánykor íebiuár 11-én kezdi meg soro­
zatos nemzetvédelmi előadásait „A nő
nemzetvédelmi feladatai" címen. Kiváló
előadók ismertetik a nők kötelességeit a
nemzetvédelemben. Részletes programmot
a következő számban adunk. Felkérjük
Salgótarján társadalmát, hogy az előadá­
sokon minél nagyobb számban jelenje­
nek meg.

Köszönetnyilvánítás. Drága jó
feleségem elhunyta alkalmából megnyil­
vánult részvétért őszinte köszönetét mon­
dok. Berze István és leánya.
Az evangélikus

egyesületek

14 iki családi estjén Fayl Frigyes nagy­
hatású novelláiból olvasott fel, amit a
szépszámú közönség nagy figyelemmel
hallgatott. Kívüle közreműködtek dr.
Csengödy Lajos alesperes, ki a finnekről
olvasott fel érdekes
tájékoztatásokat.
Koppány Mimóka mély érzéssel előadott
s a finnekről szóló verseit nagy taps kí­
sérte, Boros Elenóra zongorán előa­
dott magyar dalaival mély hatást váltott
ki, Fabri Margit kedves verse szintén.
A Diakonissza testvér vezetésével közre­
működő Vegyes kar egyik számát megkellett ismételni. — Majd kiváltképen
Harmat Árpád irányítása mellett kedélyes
hangulat alakult ki, amely a késő esti
órákig együtt tartotta a közönséget, A
családi estét 28 án megismétlik.
Az acélgyári munkásság részé­
re f. hó 25 én este 8 órakor az Olvasó­
egylet helyiségében a ^Magyar munkás
jövője" címmel előadást fog tartani dr.
Szeibert János miniszteri titkár.

A frontharcosok

ezen az esten Kálmán Etelka az Opera­
ház bájos tánemüvésznője. Radnay Gyuri,
konzervatóriumot végzett, helybeli fiatal
kántor, | cigányzene kisérettel fog ma­
tén megjelenjen, viszont a társadalom má­ gyar katonanótákat énekelni, Szpisák
sik része elismerésképpen támogatja a Gyula a tehetséges szavaló, aki katona­
forontharcosok ezen megmozdu'ását. De költők verseit fogja előadni.
meg is érdemli a támogatást az a nívós
Az előadás február hó 1-én
műsor, amely művészi értékével s egy­
este
lesz az Ipartestület helyisé­
ben közvetlen melegségével mindig meg
nyerte a közönség tetszését. — Fellép geiben.

Farsangolás.
Ebben az esztendőben nagyon rö­
vid a mulatozásra szánt idő, amit közön­
séges farsangnak neveznek. Ilyenkor ren­
dezik a mulatságokat, bálokat és azokat
a vigadozásokat, amelyek arra hivatottak,
hogy eltereljék a figyelmünket a napi ro­
botról. A farsangolás már teljesen bele­
tartozik az életünkbe, azt mondhatnánk,
hogy nehézséget okozna, ha — különö­
sen a nagyobb helységekben — elmardna.
Akinek van felesleges pénze vagy
egyéb olyan terménye, mely lehetővé te
szi a vendégeskedést, vagy mulatozást,
kötelességet teljesít embertársaival szem­
ben, akiknek bizonyos hányada egyenest
abból él, amit a másik költ. Külön ipar­
ág fejlődött ki, mely csak ezzel foglalko­
zik és ad kenyeret százaknak,

Az ember szereti a társaságot. Aki
sokat van egyedül, emberkerűlövé, bo­
garas emberré válik, aki meg szereti a
szórakozást, sokk.il könnyebben viseli el
az élet terhét. Hány házasság kezdete
fűződik a farsangoláshoz, hány ember
emlegeti boldogan azt az időt, amikor
ilyen alkalmat adnak a fiatalságnak az
ismerkedésre. Nem hasztalanul kidobott
pénz tehát a vigadozásra mértékkel el­
költött összeg, mert örömet okoz annak,
aki kiadja és kenyeret annak, aki kiszol­
gálja a farsangolót.
Ezek után botor ember mondhatja
csak azt, bogy felesleges a farsang, mert
ilyenkor forog a pénz és olyan ember
is költekezik, aki egyébként nem szokott
réutvonni az ilyen szórakozásokban,

Salgótarján,. 1940 jan. 20

Előzetes értesítés!
Az Ipartestület február 3-án
tartandó nagy műsoros esté­
lyére az előkészületek nagy­
ban folynak. A régi kipróbált
műkedvelő gárda biztosíték
arra, hogy nemcsak kedélyes
hangulatot, hanem nívós mű­
sort is kap a közönség!

Budapesti jazz zenekar!

ZIMANKÓS TÉLBEN...
A tél sivár havában és a nyárban,
Erdőn, kertekben ál anak szilárdan,
Felnyúlva, mozdulatlanul a fák.
Kicsiny világ övék a földi tájból,
Mely mérhetetlen és ezer varázsú.
Számukra nincsen új a szűk halálban,
Amely köröttük alszik, ébredez,
Hosszú során a gördülő napoknak.
Mily más a víg szeleknek élete I
Zengő torokkal énekekbe fognak,
— Mint gondtalan, kiránduló diákok —
Fel-fel kacagva, csókkal hintve be
Mezőn a tarka, bűvölő virágot.
Átszállanak hegyek tömör falán,
Érdőn, a völgyeken, tavak vizén,
Alattuk álmodik homályban Észak
S forrón szemükbe tűz a déli fény.
Látják a Szaharát, a piramist,
— Mit úri kénye, régi fáraóknak
Önnönmaguk dicséretére szentel —
Hallják a dalt a végtelenbe zúgni,
Vadul, amint rohanni kezd a tenger.

Én szél vagyok. De láncokat rakott
Reám a sorsom és faként megállók,
Mindvégig itt, a megszabott helyen.
Uj tájak, édes új csodák felé
Testvér-szelek suhannak át felettem.
Én, én csupán a vágyat ismerem :
Zengő dalok helyett nekem kopott
Varjúhadak siralma szól rekedten ...
ujjong. .. árva rab va­
gyok ...
Csodákra gondolok s a messzeségre.
Dermedt szivem zimankós telében
Bolyonganak mogorva bánatok,
Álmok halott vilaga felsajog
S a fájdalom folyó vonul sötéten.
(— ány )

Szabad szél

Gyezmek-jelmezdélután. Far­
sangvasárnap febr. 4 an az Evangélikus
Nőegylet ismét megrendezi évenkénti
gyermek jelmezdélulánját az Acélgyári
Olvasóegylet nagytermében d. u. 4 órai
kezdettel, a gyermekörömszerzés szolga
latéban, amelyre már most is felhívjuk a
figyelmet
A Mansz Leánykor febr. 28-án
d. n. 5 órakor az Ipartestületben a
Finnek megsegítésére rövid műsor­
ral előadást tart. Belépődíj nincs,
önkéntes adományokat a finnek
megsegítésére hálás köszönettel
vesznek.
Elegendő jelentkező esetén,
korlátolt számú személykocsi részére autó
garage-t létesítünk. Kérünk előjegyzéseket
Salgótarján Telefon 158. .

Kaptuk az alábbi levelet!
Igen lisztéit Főszerkesztő Ur!
Tisztelettel kérem kegyeskedjék nyil­
vánosságot adni szerény soraimnak kitűnő
lapjában, mivel technikailag lehetetlen
arra a sok érdeklődésre külön-külön vá­
laszolnom, hogy a most forgatásra kerülő
SEMMELWEIS filmmel milyen kapcso
latban vágyok. Én a mostanában könyv
alakban megjelent első és igazi "magyar,,
Semmelweis drámát Írtam meg és sem
lelki, sem szellemi vonatkozásban nem va­
gyok a most forgatásra kerülő Semmelweisfilmmel.
Publicitása és színpadja még nem
volt a Semmelweis — darabomnak, az
egyetlen elismerése egy melegszívű ölelés
volt, boldogult, áldottemlékü Győr* Tibor
államtitkár úrtól, az orvostörténelem ki­
váló tanárától, a legnagyobb Semmelweis
historikustól és az a pár meleg szó, amit
könyvem megjelenése alkalmával kaptam
Salamon Henrik professzor úrtól: "Mélyen
megindított müve. Költő fantáziája, orvos
szive, iró keze dolgozott rajta és remek
müvet alkotott,,.
Maradtam Főszer­
kesztő urnák tisztelő igaz hive,

Dr, Schwabach László.

A MUNKA

Közlekedéspolitika-szociálpolitika.
A vasúti személyi díjszabást, bizo­
nyos fokig módosítani kellene, tekintet­
tel arra, hogy a Felvidék egy része és a
Kárpátalja idekerült az országhoz. Ma
olcsóbban utazom Budapesttől gyorsvo­
naton, III. osztályon a Semmeringre sietni,
mint Budapestről Rahóra, mert Semme­
ringre az ut a gyorsvonat 111. osztályán
Hegyeshalmon keresztül 40 pengőbe ke­
rül, beszámítva a német vasutakon ér­
vényes 60 százalékos kedvezményt, vi
szont Budapestről Rahóra a gyorsvonat
III. osztálya, részben személyvonattal
kombinálva 44 P 80 Iliiéibe kerül. Szerény
nézetem szeiint ezen a téren gyökeres
tarifareformot kellene hoznunk, amely a
régi barossi. elv alapján keresztülvinné az
egész vonalon a távolsági degressziót. Le
hetne a személyi díjszabás terén a gyors
és személy vonaltarifa egyesítését is kérni.
Majd minden nyugaleurópai államban
megszűntek már régen a hosszú távol­
sági személyvonatok és a személyvonalok
csak helyközi forgalmat bonyolítanak le.
Természetesen a négytengelyü kocsipark
szaporítása szükséges ehhez, de amennyire
ez lehetséges, kérem ennek a kérdésnek
is a kereskedelemügyi minisztérium ré­
széről való megfontolását. A kárpátaljai
siszezón támogatására lehetne osztrák
mintára, olcsó hétvégi turístavonatokat
beállítani, hálóhelyekkel ellátva, ideigle­
nesen, addig, amig a szállodák ott fel
nem épülnek.
Egész árudijszabásunk gyökeres re­
formra szorul. Körülbelül 15 évvel eze­
lőtt alkották meg mai áruértéktarifánkat,
azóta megváltozott az ország geopolitikai
helyzete, megváltozott vonalaink hossza,
megváltozott azoknak az áruknak értéke
is, amelyeket annak idején, a különböző
osztályokba soroztunk. Ezeknek figye­
lembevételével, állandóan különböző ked­
vezményeket adtunk. Kedvezmény nélkül
nem is lehet elképzelni tarifát, de ami­
kor egy diikedvezményi rendszer oda
fejlődik, hogy a kedvezmény a rendszer
és nem az eredeti osztályozás, akkor el­
érkezik az ideje annak, hogy uj osztá
lyozást csináljunk. Más szempontból is
szükség van egy általános tarifareformra.
A Kárpátalja és a Felvidék idecsatolá
sára való tekintettel ezen a téren is deg­

ressziót szeretnék, éppenugy, mint a sze­
mélytarifa (erén.
Az árutarifa terén is közelebb kell
hozni ezeket az országrészeket, mert csak
igy tudjuk őket a magyar gazdasági élet
vérkeringésébe hathatósan bekapcsolni.
De szükség van ennek a távolsági degressziónak a bevezetésére az ipari de­
centralizáció és á mezőgazdasági ipar fej­
lesztése szempontjából is, mert legna­
gyobbrészt a talán helytelen irányban
vitt tarifapolitika volt az oka annak,
hogy olyan nagy vidéki empóriumok,
mint Debrecen, vagy Szeged, nem tudtak
iparosodni. Ezt a kérdést ma elsőrendű
fontosságúnak ismeri el az egész kormány­
zat, maga az iparügyi miniszter ur is,
aki mindenütt az ipari decentralizáció
fontosságát hangoztatta. Ezért bizonyos,
vagyok abban, hogy ezen a téren hatha­
tós munkást és támogatót kaptunk, ami­
kor a kereskedelemügyi miniszteri szé­
ket ő tölti be.
A tarifapolitikái reformot azonban
más szempontból is szükségesnek tartom.
Ez a szempont pedig a közlekedési esz­
közök egymás közötti versenyének egész­
séges alapokra való terelése. Lehetetlen,
hogy a hajózás, a közüli fuvarozás és a
vasút egymást ölje versenyben. A MÁV
a hüsegnyilatkozati rendszerrel szinte
gúzsba kötötte ezeket az egyéb közleke­
dési ágazatokat. Ez a hüsegnyilatkozati
rendszer általános vélemény szerint meg
bukott. Szeretném, ha a kereskedelem­
ügyi minisztérium akár az Országos Köz­
lekedési Bizottság újjáalakításával, akár
pedig egy külön e célra szakértőkből és
érdekeltekből összehívott bizottsággal le
tárgyaltatná a tarifa és , közlekedéspoliti
kai reformot, amelyet Álgyay-Hubert ál
lamtilkár részben már úgyis kidolgozott.
Szükségesnek tartanám ha a minisztérium
ennek a tervezetnek a támogatására a
szakértőbizottságot összehívná és az ren
des, komoly, az egész nemzetgazdaság
erdekeit, elsősorban pedig a kormány
szociális reformjait alátámasztó tarifapo­
litikái reformot inaugurálna.
Közlekedéspolitikánk reformja hi­
vatva lesz arra, hogy a kormány szo­
ciális reformjait alátámassza.

Tíz magyar városban
nagyszabású hangversenyeket
rendez a „Budapest Télen“ akció.
A közeli napokban uj fajta vendeg- ekkor Kaposvári, Pécset, Sopront, Szom­
járás indul meg, mégpedig ezúttal nem a bathelyt és Győrt fogják felkeresni.
vidékről. Budapestre, hanem a magyar
ügy értesülünk, hogy a „Budapest
fővárosból az ország tiz nagy városa leié. télen"-akciónak a magyar vidék felé tér*
A „Budapest télen"-akció alkalma vezeti ez a gesztusa országszerte máris
ból a magyar tóvaros köszöntem kívánja ■nagy erdeklődesre talált. Helyi szervező
a vidékét, visszadni azt a látogatást, bizottságok alakultak, amelyeknek a ha­
amelyre az akció sok ezer p akatlal, p.os- tóságok fejei és a társadalmi élet előke­
peklussal, rendkívüli utazási és egyéb lőségei allanak. Számos városban a fővá­
Kedvezmények felajánlásával hosszú be ros által nyújtott programot a helyi ze­
lek óta Budapestre hívja a magyar vidéket. nei és irodalmi élet kiválóságai folytató­
Budapest zenés látogatást tesz a vi lagos műsorral egészítik ki. Sőt, folynak
déken. bzekesfővarosi Zenekar hetven olyan megbeszélések is, amelyek szerint
tagból álló hangversenyegyuttese — mely­ egyes városokban a hangversenyeket rög­
nek elén dr. Csiliery Beta zeneigazgató tönzött bal követi, hogy a város fiatalsá­
all — gyors egymásutánban kei köt utat ga magasröptű zenei elvezet után a tánc
is tesz az oiszagban. Az első hangver­ örömeinek is hódolhasson. A hangverse­
senyt február 8 an Nyíregyházán tartják. nyeket a legtöbb helyen a színházban,
Majd február 9-en Beregszászon, 10 en máshol a kulturházban tartják meg A
LJngváron, 11-én Kassan es 12 en Rima­ rendezők úgy látják, hogy ez a kezde­
szombaton zendül lel a hegedÜK, kiarine- ményezés nemcsak a „Budapest télen"*
lok, kürtök, hárfák együttese. A program akció köszönetét, hanem a főváros és a
részleteit most állítják össze, de mans magyar vidék szoros kulturális együvé
bizonyos, hogy a magyar városok kö­ tartozásának gondolatát is szimbolizálja.
zönsége Liszt, Beethoven, Kodály s sza
mos egyeb világhírű szerző oty remekeit
fogja hallani, amelyek élménnyé teszik
Élénk érdeklődés mellett
az estéket.

Budapest dernoslrálni kiván a vidék
felé. Ki akarja mulatni szeretetét, érdek­
lődését, testvéri együttérzését azzal a
magyar kultuiával, amely a vidék váro­
sait teszi nevezetessé. A székesfővárosi
Zenekar vidéki hangversenyeit ép ezért
társadalmi eseménnyé emelik. A hang­
versenyeket előadások kisérik. Az egyes
magyar városokban a főváros legneveze­
tesebb személyisegei lépnek a közönség
elé, hogy élő szóval is közeledjenek a
magyar vidék társadalmához.
A Székesfővárosi Zenekar második
hangversenykörutját február 21-26 között
bonyolítják le, A zenekar és az előadók

folynak az országos mező­
gazdasági kiállítás és tenyészáliatvásár előkészületei

Közöllük, már, hogy a magyar gaz­
dasági éleinek évről-évre megismétlődő
nagy eseményét: az országos mezőgazda­
sági kiállítást és (cnyészállatvásárt, idén
március 30 tói április 7-ig, a husvétot kö­
vető héten tartják meg. A mezőgazdasági
kiállítás és a vele kapcsolatos tenyészállat­
vásár megrendezésének a mai rendkívüli
viszonyok között fokozott jelentősége van,
nemcsak azért, mert a magyar mezőgaz­
daság nemzetfenntartó jelentőségét szem­
lélteti, bahem azért is, mert évről évre

3. oldal

120 PENGŐ HAVI
kereseti lehetőség biztosítva vi­
szonylag csekély befektetéssel,
otthon végezhető munkával fér­
fiak és nők részére, állandó

évi munka garantálva,
anyagot szállítjuk, a kész árut
átvesszük. Kérjen ismertetőt.

KLEOPÁTRA

KÖTÖÜZEM

Budapest, IX Lónyay-u. 43. (válaszbélyeg.)

jelentősebb'szerepet játszik a köztenyész­
tésnek megfelelő apaállatokkal való ellá­
tásban és igy az állattenyésztés minőségé­
nek fejlesztésében, a tenyésztő kis és na­
gyobb gazdak anyagi boldogulásában.
A kiállítás alkalmat nyújt arra is,
hogy a kiállító tenyésztők újabb tenyész­
tők, újabb tenyésztési eredményeiket az
egész ország előtt bemutathassak és egy­
mással versenyezhessenek. A nemes ver­
sengés ösztönző hatása örvendetesen nyi­
latkozik meg már az ezévi kilállitás elő­
készületei során is. A tenyészállatbejelen­
tések január 6 án lejárt határidejéig az
ország összes neves tenyészetei és neve­
sebb népies tenyésztési körzetei bejelen­
tették részvételüket a kiállításon. Végle­
ges számokat a bejelentések eredményé­
ről még csak a tenyészállatok minőségi
felülvizsgálata után lehet majd közölni,
annyi azonban máris bizonyos, hogy leg­
alább is a múlt évi keretek biztosítva van­
nak.
A
budapesti
tenyészállatvásáron
előreláthatóan megfelelő kereslet lesz jó
apaállatok iránt. A szükségletet a Felvi­
dék és Kárpátalja vásárlásainak fokozott
bekapcsolódásán kívül fokozza az a kö­
rülmény is, hogy az elmúlt másfélév alatt
az országon átvonult száj és körömfájás
következtében sok apaállatot kellett ki­
mustrálni. Ez apaállatok jelentős részének
pótlásáról gazdáink a tenyészállatvásáron
szándékoznak majd gondoskodni. A te­
nyészállatvásár megrendezése szempont­
jából örvendetes, hogy a száj és köröm­
fájás járvány olyx mértékben csökkent,
hogy Magyarország e tekintetben európai
viszonylatban kivételesen kedvező hely­
zetben van.

UJ ÍRÓGÉPET
kaphat
régi irógépéért

VÉGH KÁLMÁN
könyvesboltjában
SALGÓTARJÁN.

Salgótarján megyei város polgármesterétől.
12671/1939.
Lőwinger Rezsőné alapítvány kamatai

Pályázati hirdetmény.
Néhai Lőwinger Rezsőné 1200 P-s
alapitványanak 1939. évi kamataira pá­
lyázatot hirdetek.
Az alapítvány kamatainak elnyeré­
sére minden salgótarjáni szegény pályáz­
hat. A kereimek élőszóval, vagy írásban
f évi február 5 ig a városháza szociális
ügyosztályánál terjesztendők elő.
Salgótarján, 1940. január 16.
Dr. Förster Kálmán s. k.
polgármttítr.

Apollo

mozgÓ

________ ___ SALGÓTARJÁN. -----------

Szombaton 5, 7, 9;
vasárnap 1, 3, 5, 7,
9; hétfőn 5, 7,9;
kedden 6, és 8 órakor

Hölgyek előnyben

ZENÉS VÍGJÁTÉK. Kie~
gészités: Magyar híradó.
Szerdán és csütörtökön
6 és 8 órai kezdettel

Párisban huncut a lány
VÍGJÁTÉK. FősZTDanb t
elle Darrieux és P. Carlon.

NÓTÁS BETYÁR
Vadnyugati történet

A MUNKA

4. oldal

Hadviselés télen.

Salgótarján, 1940 jan. 20

A téli hadviseléshez a népet, is hozzá
kell szoktatni. Honvédelmi érdek, hogy
a polgári lakosság, főleg fiatalság, a hi­
deggel szemben edzett és a téli sportok­
ban jártas legyen. Mert csak ezzel az
egész nemzet előkészítésével érhetjük el,
hogy a hadsereg, ha arra alkalom adódik,
csapatainak minél nagyobb részét fog
lalhassa össze gyors és ügyes siosztagokba
és a maga számára is kihasználhassa a
tél
meglepetéseket
tartogató lehető­
ségeit.

A felületes szemlélő azt hiheti, hogy zív sikiképzés folyik. Ennek a lehetősége
a hadviselés egyszerűen a fegyverek mér* a Kárpátalja visszatértével nagyban fo
kőzése. Pedig korántsem az. Sikere szám­ kozódott. Az eddig évenként Mátraházán
talan tényező függvénye. Befolyásolják a megtartott katonai siversenyek ennek a
földrajzi tényezők, a katona- politikai le­ munkának termékei.
hetőségek, a népben rejlő erkölcsi erő,
A honvédség edző és kiképző mun­
a kulturnivó, az anyagi felkészültség, a kája azonban egymagában nem elegendő.
katonai kiképzés foka, a néprajzi adott­
ságok, a közegézségügyi viszonyok, a te­
rep, a közlekedés-hálózat és nem utolsó
Horthy Miklósáé öfőméltósága
sorban az időjárás.
akciójára
főispánunk utján befolyt
Hogy mit jelent az időjárás, a tél
újabb adományok. (VII. közi.) Érsekbefolyása, azt a legjobban az oros^ finn
vadkert 193 90 P, Községi Elöljáróság
háború bizonyítja. A tél, a nagy hideg Fülek 150 P. Rappi Körjegyzőség 80. P.
és a hó általában akadályként hat a had­
A karácsony előtt megindult sorozat
Községi Elöljáróság Éles 73 P. Nőtincs és
viselésre. Néha egészen megbénítja azt.
Szendehely 69 P. Dr. Bállá István Nagy­ minden szombaton újabb füzettel gazda­
A régi időkben rendszerint nyáron oroszi Hangya Szövetkezet Kazár 40 40 P. godik. Eddig három szépirodalmi tartalmú
háborúztak. A 30 éves háborúban pl. a Tereske 36.90 P. Kazár 36 P. Bocsárla- és két, a szó legtisztább értelmében vett
hideg idő beálltával az ellenfelek „téli pujtő 34 P. Hangya Mátraszcle 30 P. ismeretterjesztő célzatú füzet jelent meg
szállásokra vonultak vissza és tavaszig Községi Pénztár Cered 29 84 P. Borsos- a nagy kelendőségnek örvendő, kitűnő so­
egymást nem bántották. A világháború berény 25 90 P. Karancsaija 17 P. Puszta­ rozatban. Az utóbbiak szerzői Bencs Zol­
négy tele is viszonylag csendesen telt el. berki 17 50 P. Gazda László 15 P. Kör­ tán és Illyés Gyufa. Bencs füzete a ma­
A hadviselő felek erősítették állásaikat jegyzőség Rimóc 14 30 P. Hangya Sző gyar világnézet tartalmát tisztázza. Illyés
és erőt gyűjtöttek. A mostani „nyugati vetkezet K Vizslás, Mátraszele község, Gyula könyve, pedig mindenkinek felele­
hadszíntér" eseménynélküliségének is va­ Deutsch Dávid 10^-10 P. Karancsberény tet ad arra a kérdésre, hogy "ki a magyar,,.
lószínűleg lényegtelen indoka az, hogy a 8 40 P. Vizslás község 8 P. Horpács 7 50 A szépirodalmi füzetek közül az egyik
felek a telet nem tartják alkalmasnak na P. Haas Gyula, dr. Gotll Gyula, dr. Her­ szám Szabó Pálnak az ismert falusi Írónak
gyobb hadműveletek megindítására.
mann Károly 5—5 P. Kondor Vilmos 4 "A puska,, cimü pompás elbeszélését közli.
Mi a tél gátló ereje ?
P. dr. Kirschner József Nagykökényes 2 P. A másik szépirodalmi füzet anyagát Cs.
Korántsem az, hogy a „katonák
Bányamozgók hire. A baglyas- Szabó László gyűjtötte össze és két fü­
fáznak" I A katonák a háborúban sokat aljai és páifalvai bányamozgók január hó zetben Jókai Mór, Rákosi Viktor, Komá­
fáznak, éheznek, szomjaznak, szenvednek, 21-én, vasárnap, három-bárom előadásban romi János, Harsáoyi Zsolt és Tömörkényi
sőt véreznek is, mégis van háború. A tél a Nóti Károly és Aszlányi Károly állal István legszebb katonatárgyu novellái ol­
nem annyira az egyes embert küzdi le, irt, verőfényes romantikával és magával vashatók. Mind az öt .füzet kapható az
. hanem a vezetést. A hó megbénítja a ragadó humorral telitelt, egyik legszebb ország valamennyi újságárusánál, darabon­
közlekedést. Ezzel a nagyobb egységek magyar filmet, a BESZÁLLÁSOLÁS-t ként 20 fillérért. A Nemzeti Könyvtár
mozgatását, szállítását és ellátását prob­ fogják bemutatni, melyben a magyar szín­ legközelebbi öt füzetének szerzői közt
lematikussá teszi. A vezetés nem képes művészet legkiválóbbjai, mint Szeleczky Makkai Sándor, Markó Árpád, Zilahy La­
terveit számítása szerint végrehajtani. A Zita, Kiss Manyi, Páger Antal, Kabos jos, Móricz Zsigmond, Harsányi Zsolt, vi­
csapatok nem érnek el idejében helyükre, Gyula, Vizváry Mariska, Rainay Gábor, téz Somogyvári Gyula és Ortutay Gyufa
a szállitóvonalakon torlódások állnak elő, Ladomérszky Mária, Bílicsí Tivadar és a nevével találkozunk. Utóbbi a magyar nép
a csapatmozgatások rendszere megbom­ két Pethes játszák a főbb szerepeket. A legvidámabb meséit gyűjtötte csokorba.
lik és az anyagi utánszállitás megbénul. műsort kiegészíti Deanne Durbin kiváló­
Már pedig az erők tervszerű, időben an szép filmje, a „Két kis angyal", vala­
Akció a mangalicatenyésztés
összhangba hozóit összevonása époly nél­ mint a Magyar és Fox világhiradók. Bagfejlesztésére.
A földmivelésügyi minisz­
külözhetetlen feltétele egy-egy hadműve­ lyasalján d. u. fél 4, 6 és este fél 9-kor,
let megindításának, mint az, hogy az Pálfalván d. u. 2, 5 és este 7 kor kez­ térium a kisgazdák mangalicatenyésztéséanyagi ellátás, az élelem, a lőszer, az dődnek az előadások. Villamos járatok a
üzemanyag és kötszer utánpótlás folya­ baglyasi d u. fél 4 es és az esti fél 9 es,
matossága biztosított legyen.
Pálfalván a d. u. 5 órás előadásokhoz
De a tél nemcsak a csapatmozgást lesznek. — Január 22-én, hétfőn d. e.
és utánszállitást gátolja, hanem beleszól 9 és esti 7 órai kezdettel Baglyasalján
másba is. Befolyásolja -a hadsereg szer­ bemutatásra kerül — beléptidijmentevezést, a harceszközök alkalmazását és sen, — csupán a bányaalkalmazottak ré­
szére BÁNYATÜZ ÉS BÁNYAMENTES
a csapatok felszerelését is.
cimü, tanulságos műsor. Ugyanez január
A nagy hóban a kerekes jármüvek
25-én, csütörtökön d. e. 10 és d. u. 6
nem jutnak előre. A kocsik helyett szán­
órai kezdettel fogják bemutatni. Vendé­
talpak kellenek. A gyors előrejutás érde­
geket az esetleg fennmaradó üres helyek­
kében pedig a csapatok egy részéből sire szívesen lát.
Az uj esztendő első sporteseménye
osztagokat kell szervezni. Jellemzően
Salgótarjánban
a f, hó 14-én a SSE ál­
Téli
gazdasági
iskola
épül
domborodik ki a tél hatása a jelenlegi
háborús finn hadseregnél. A finnek ami­ Nagykanizsán. Régóta fáradozik Nagy­ tal rendezett nagyszabású birkózó ver­
kor tavaik befagytak, nagy leleményes­ kanizsa város vezetősége, hogy a sűrűn seny volt. Az MBVSC birkózó csapata,
séggel, síelő és korcsolyázó zászlóaljakat akott mezőgazdasági környék haladni kí­ Magyarország háromszoros bajnoka, Eu­
állítottak fel. Ezzel a hóban és jégen leg­ vánó gazdanépe számára téli gazdasági rópa egyik legjobb birkózó együttese
szakiskolát létesítsen
Nagykanizsa. Á mérkőzött a SSE újonc birkózó csapatá
jobban kihasználható mozgékonysághoz
rormány
segítségével
most
végre ez a val, mely találkozó jó sportot és élveze­
jutottak.
terv is testet öltött. Gróf Teleki Mihály tes küzdelmet hozott. Különösen a fiataA tél korlátozza a gyors csapatok
öldmivelésügyi miniszter
közölte dr. ok szerepeltek szépen. Eredmények:
alkalmazásai. Megbénítja a lovasságot és
írátky István polgármesterrel, hogy a
Légsuly : Mester MBVSC—Kónya
leállítja a motoros alakulatokat. A hagy
nagykanizsai téli gazdasági iskola létesi
. SSE, szép, izgalmas mérkőzés után,
hóban a lovasság a terepen nem tud mo­
léséhez hozzájárult s a legsürgősebben ki­ nehezen győz tussal 13 perc alatt Mester.
zogni és igy alkalmazás szempontjából
írja a tervpályázatot.
Pehelysúly : Csenki MBVSC—Nyer­
értéktelenné válik. A motoros alakulatok
A magyar tea árai. Az át ellen­ ges SSE. Ákciódus mérkőzés, A fiatal
pedig — melyek a modern háború egyik
legfélelmetesebb harceszközét képezik — őrzés kormánybiztosa a hivatalos lapban SSE birkózó nagyszerűen állta meg a
sokszor ugyancsak menetképtelenné Vál­ lözzételt rendeletével a következőképen lelyét, de az öreg vasutas birkózóval,
nak. A nagy hóban elmerülnek és mo­ állapította meg a magyar tea fogyasztói annak nagy rutinjával nem tudott megárát: "R" tea (szederlevél) 1 dg-os cso­ rüzdeni, úgy hogy pontozással győz
toruk (hűtővizük befagy.
magolásban 7 fillér, 5 dg os csomagolás­ Csenki 15 perc alatt
A nagy hideg a hadsereg felszere­ ban 27 fillér. "M" tea (borsmenta) 1 dg-os
Könnyüsuly : Pintér MBVSC—Szőlésénél is
kiegészítéseket tesz szüksé­ csomagolásban 10 fillér, 5 dg-os csoma­
ősi
SSE.
Szőlősi kitűnő birkózó, nagy­
gessé. A csapatok „téli felszerelést" kap­ golásban 42 fillér. "T“ tea (hársfa) 1 dg-os
nak. Ki ne emlékezne a világháború csomagolásban 10 fillér, 5 dg-os csomago- szerűen küzd, de a tizennegyedik pere­
sen hirtelen rosszullét fogja el 8 igy
szvettereire,
érmelegitőire,
fülvédőire, ásban 42 fillér,
fénytelen a mérkőzést feladni.
„Jáger" alsóruháira, meleg keztyüire,

5 füzete jelent meg eddig
a Nemzeti Könyvtárnak.

nek fejlesztése érdekében az elmúlt évben
megkezdett, kedvezményes állami man^alicacsereakciót most az eddigieknél szé­
lesebb keretben szervezte meg. Mintegy
ezer darab törzskönyves leszármazásu és
gondosan kiválogatott tenyészállatot osz­
tanak ki számottevő állami kedvezmény
mellett.

Pályázati hirdetmény.
A salgótarjáni községi iparostanonciskola Felügyelőbizottsága pályázatot hir­
det 3-j-5 közismereti óra ellátására, mely
megbízatás 1941 junius hó végéig érvényes.
Pályázhatnak oki. tanítók, tanárok. A csa­
ládi állpotot is feltüntető kérvények jan.
hó 31 ig Rokfalusy Lajos iparostanonciskolai igazgatónál nyújtandók be. Tájéko­
zásul közöljük, hogy a meghirdetett órák
már behelyettesítéssel láttatnak el.
__________ FELÜGYELÖBIZOTTSÁG.

Salgótarján m. város polgármesterétől.
18391/1939. szám.
Az országgyűlési képviselőválasztók névjegyzékének kiiga­
zítása.

Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy az 1940,
évre érvényes országgyűlési képvíselőválasztók névjegyzéke f évi január havában
kiigazittatik.
Felhívom mindazokat, akik a vá­
lasztójogosultsághoz megkívánt életkort a
folyó évben elérik, hogy a választói név­
jegyzékbe való felvételük végett számlá­
lólapjukat legkésőbb f. év január hó 31éig a polgármesteri hivatalba nyújtsák be.
Felhívom azonkívül mindazokat, akik­
nek a névjegyzékbe való felvételre bár­
mely más jogcímen nyílik meg a joguk,
hogy a névjegyzékbe leendő felvételüket
ezen határidőig ugyancsak a polgármes­
teri hivatalban kérelmezzék.
Figyelmeztetek minden érdekeltet,
hogy a névjegyzék kiigazítása hivatalból
történik, azonban választójogosultságának
igazolása végett február hó 15 éig —•
bárki megjelenhetik hivatalomban.
Salgótarján, 1940. évi január 5.
Dr. Förster Kálmán s. k.
polgármester.

SPORT

Birkózás.

amelyeket itthon, kötöttek az asszonyok
és küldtek otthoni szeretet-csomagként a
harctérre ? A fehér havon minden moz­
gás jobban . szembe tűnik. Ezért a téli
felszerelés kiegészítéseként, a hótól elütő
színű egyenruhák fölé, fehér vászon kö­
penyegeket, lepedőket borítanak.
Az időjárás — mint a finnek ese­
tében látjuk, sokszor egészen valószínűt­
len sikerek forrása lehet.
A tél fokozottab követelményeket
támaszt a vezetővel és a csapattal szem­
ben. Fölénybe
az erkölcsileg erősebb
kerül Erre a fölényre azonban a csapa­
tokat állandó neveléssel, szoktatással és
edzéssel elő kell készíteni.
A magyar katonai vezetés a téli
háború különleges szempontjait szintén
námbaveszi. A hadseregen belül inten­

A székelyek nem adhatják el
Váltósuly : Miklósi MBVSC—Simoójukat. Gyergyószentmiklósról jelentik: nyi (Schiánszky) SSE. Simonyi nem res­
a román hatóságok ezidén nem engedték

mega gyergyói székely középbirtokosok­
nak, hogy a kitermelt fát értékesítsék. A
székelyek ebből a jövedelemből fizették
évi adójukat és igy az engedély megta­
gadása igen súlyosan érinti őket. Most a
nagyar népközösség vezetőit kérték fel
cözbenjárásra.

Hirdessen

A MUNKA
politikai hetilapban.

Nyomatott : "A MUNKA" nyomdában, Salgótarján

pektálja nagynevű ellenfelét és 2 perc
alatt odavágja. Ezzel megszerzi csapatá­
nak a? első győzelmet.
Középsuly : Kővesi MBVSC—Czirjesz SSE. Egyik legakciódusabb mérkő­
zés. Czirbeszen meglátszik, hogy nemcsak
testével és izmaival, de fejével is dolgo­
zik s a 13, percben kélvállra fekteti
nagyszerű ellenfelét. Ez volt a második
SSE győzelem,
Félnehézsuly: Kovács MBVSC—
Erőss SSE. Á SSE birkózója ezúttal nem
szolgál rá nevére, meglehetősen gyenge
formában van és állandóan menekül el­
lenfele elől. Ezzel tudja elérni, hogy Ko­
vács, aki egyébként súlycsoportjában ma­
gyar bajnok, csak pontozással tudja 15

perc alatt legyőzni.
Nehézsúly : Palotás MBVSC—Süve­
ges SSE. Palotás jó mozgású fiú, annak
ellenére, hogy 100 kg s igy könnyen veri
a nálánál 20 kg-al könnyeb Süvegest.
A csapatmérkőzés után a „nagyok"
csillogtatták tudományukat. Pintér és Mes­
ter, mindkettő MBVSC szabadstilusu mér­
kőzést vívtak, melyen tussal győzött
Pintér.
Második párként Kovács és Palotás
vívtak szabadstilusu mérkőzést A két
izomtömeg élvezetes mérkőzést vívott
egymással, mely döntetlen eredményt
hozott.
Utolsó párként a mi Gáborfink
mérkőzött Galambossal, ki súlycsoportjá­
ban Magyarország bajnoka és olympiai
válogatott. Az akciókkal telt mérkőzésen
szemmel látható volt, hogy mindkét bir­
kózó kijárta a birkózás magas iskoláját,
Tudnak 111 Pontozással győz végül is
Gáborfi.
A csapateredmény 5:2 az MBVSC
javára. Mérkőzés előtt a vendégcsapatot
Hegyi Pál SSE főtitkár üdvözölte, ugyan­
csak ő adta át a vendégbirkozóknak a
mérkőzés végén a SSE emléktárgyait
Az üdvözlésre Előd József az MBVSC
szakosztályvezetője válaszolt
A mintaszerű rendezés, a SSE birkozócsapatának szemmellátható fejlődése
Marosszéky Zoltán szakosztályvezető hoz­
záértését és fáradhatatlanságát dicsért
A mérkőzést 600—700 néző szurkolta
végig s a SSE elnöksége ezúton mond
köszönetét a közönségnek, hogy ennyire
szivén viseli a birkózósport sorsát és enynyíre érdekli ez a nemes sport
Itt említjük meg, hogy a SSE ren­
dezésében kerül eldöntésre Magyarország
étidéi ifjúsági birkotóbajnoksága folyó
hó 28-án, melyre a SSE 49 egyesületnek
küldött meghívót

Nyomda tulajdonos i Végh Kálmán