Fájl #2882: "https://digitaliskonyvtar.bbmk.hu/kdsfiles/pdf/A_Munka_1940_01_01.pdf"

Szöveg

A MUNKA

4. oldal

Szép sikerrel zárult az
Evangélikus Nő- és Leányegylet
karácsonyi kiállítása és vásárja.
A salgótarjáni Evangélikus Nőegylet és Pallay Gusztáváé, de nem kevésbbé
és Leányegylet december hó 16-án és illeti köszönet és dicséret a Leányegylet
17-én rendezte meg jótékonycélu kará­ fáradhatatlan és hűséges tagjait, akik
csonyi Kiállítását és vásárját az acélgyári mind szivük melegével és kezük ügyes­
Olvasókör helyiségeiben.
ségével járultak hozzá a nemes munka
Az igen szép sikerrel zárult kiállí­ sikeréhez s közülük is kiváltképen Medtást már hetekkel a megnyitás előtt nagy zichradszky Márta, Csetneky Ilonka, Bogonddal és körültekintéssel készítette elő
a két egyesület vezetősége. Az egyesüle­
tek tagjai pedig a hosszú őszi és téli es­
téket együttöltve dicséretre méltó szorga­
lommal és lelkesedéssel, szinte egymás­
sal nemes versenyre kelve, fáradoztak a
nemes cél érdekében.
A kiállítást december 16-án délután
5 órakor nyitotta meg ünnepélyesen Dr.
Háborúban, vagyis az emberi lélek
Csengődy Lajos alesperes, Az ünnepélyes
megnyitáson megjelent dr. Förster Kálmán legnagyobb megpróbáltatásának válságos
polgármester, Karattur Antal acélgyári időszakában a győzelem végül is ahhoz
igazgató, az evangélikus egyház presbi­ a nemzethez szegődik, amelyik a küzde­
tériuma valamint a salgótarjáni társada­ lemben önfeláldozóbb hősiességgel és szí­
lom számos előkelősége. Dr. Csengődy vósába győzniakarással harcol. A tömeg­
Lajos alesperes megnyitó beszéde után nek ezt az elszánt akaratát a leghatáso­
felhangzott ez evangélikus egyház gyer­ sabban a vezetők személyes példája hívja
mekkarának karácsonyi éneke, majd Becht életre és tartja erőben. Különösen helyt­
Magda nagy tetszéssel fogadott szavalata. álló ez az igazság: a bizakodóké a fö­
Igazi meleg karácsonyi hangulatot ébresz- lény. Beszédes példákkal szolgált erre is
tet a jelenlevőkben az evangélikus egy­ a most lefolyt német-lengyel háború.
A német tisztikar személyes bátor­
ház vegyeskarának Mátéffy Ilona diako­
ságának
több nagyszerű megnyilatkozásá­
nisszatestvér vezénylésével előadott, fen­
nak adta tanujelét. Ezekből csupán tájé­
séges melódiáju karácsonyi éneke.
kozásul szolgálhatnak az alábbi esetek :
A műsor elhangzása után megkez­
Az egyik német utászszázad a len­
dődött a kiállítási tárgyak megtekintése gyelek által robbantásra teljesen előké­
és árusítása. A szebbnél-szebb magyaros szített hídhoz ért. A gyujtózsinór már
kézimunkák, a nagybozzáértéssel és lele­ égett. A robbanás minden pillanatban
ményességgel készült dísztárgyak, a kü­ bekövetkezhetett. Kevés sikerrel kecseg­
lönböző ügyes játékszerek, mind arról tetett, hogy a robbanást meglehet akadá­
tanúskodtak, hogy melegenérző magyar lyozni. Minden pillanatokon múlott. A
szivek és szorgos női kezek munkájának német utászszázadparancsnok azonban
eredménye a kiállítás.
nem mérlegelt, nem küldötte egyik alá­
Másnap december 17 én délután 3 rendeltjét sem a veszélyes helyzet meg­
órakor ismét szórakoztató műsorral nyi­ oldására, hanem tétovázás nélkül egyedül
totta meg a rendezőség a kiállítást. A mű­ ugrott oda a robbanóanyag fészkéhez,
sor első számában az evangélikus egyház logy a minden pillanatban várható rob­
gyermekkara énekelt Mátéffy Ilona dia­ banást megakadályozza és így a hidat
konissza nővér vezénylésével. Az óvodás­
gyermekek bájos szavalata után a pol­
gári iskolás fiuk a Csoda-szarvas regéjét
Bányamozgók hírei. A baglyasadták elő Boros Nóra zongora kíséreté­ aljai és pálvalvai bányamozgók december
vel Majd az elemi iskolások léptek a 31-én és újév napján az 1808. évi Spa­
színpadra s egy Mikulás-jelenettel szóra­ nyol-Francia háború történetéből megirt,
koztatták a közönséget A délutáni mű­ rendkivül szép és izgalmas kémtörténe­
sor az ovodásgyermekek nagy tetszéssel tet mutatják majd be a TARANTELLA
fogadott karácsonyi szindarabjával végző­ c., egész műsort kitöltő fimmel. Jeanette
dött, mely színdarabot, nagy hozzáértés­ Mac Donald ezen uj filmjének további
sel és szeretettel, Csarba Mária óvónő főszereplői még: Allan Jones, Warren
rendezte.
Villiam, Billy Gilbert, D. Dunbrille. A
Este 7 órakor ismét gazdag és vál­ gazdag pompával kiállított, művészi zenetozatos műsorral gondoskodott a rende­ és táncszámokkal teletűzdelt nagy film
zőség a vendégek szórakoztatásáról. Sten- bemutatóját a Magyar és Fox világhiraczel László mely átérzéssel és lelkesedés­ dók nyitják meg. Előadások sorrendje:
sel szavalt egy karácsonyi verset, majd Baglyasalján december 31-én d. u. fél 4,
Ébn János, Hrubecz Gyula és Szántó Jó­ újév napján d. u. fél 4 és este 8 óra.
zsef Ifjúsági Egyesületi tagok adták elő Pálfalván: december 31*én d. u. 2 és 5
„Gyászol a bojtár" cimü trialógot. Turek óra újév napján d. u. 2, 5 és este 7 óra.
Berta, Viroszták János és Pampurik Gyu­ Villamos vonatok a már szokásos módon
la művészi alakítással, a közönség gyakori lesznek biztosítva.
tapsától megszakítva adták elő „Dórit
Meghívó. A Pálfalvai Bányatelepi
színésznő lesz" cimü egyfelvonásos szín­ Olvasókör és Sport Egyesület a pálfalvai
darabot Hálás érdeklődéssel hallgatta a
közönség Becht Magda kellemes énekét, bányakaszinó összes termeiben dec. 31aki cigányzene kísérettel magyar nótákat én este, fél 9 órai kezdettel ez idén is
énekeit Végül az Ifjúsági Egyesület mű­ megrendezi szokásos és jóhirnevének ör­
kedvelő gárdája Turek Bertus, Sproch vendő Szilveszter esti táncmulatságát. Éj­
Márta, Viroszták Lajos és Éhn János sze­ félkor 'kisorsolásra kerül: egy újévi ma­
replésével, hivatásos nagyszinészek játé­
kát képviselő ügyességgel adták elő „Ne­ lac, egy üveg pezsgő, egy korsó bor.
velni kell az asszonyt" c. bohózatot. A Személyjegyek egyben nyereményjegyek
műsor minden egyes szereplője kiváló is. Bővebbet a falragaszokon.
teljesítményt nyújtott, s rövid pár órára
Kamaránk 14 pengős eozinált
elíeledtette a közönséggel, hogy milyen búza árat kíván. Kamaránk felterjesz­
súlyos és bizonytalan napokat élünk. A tésben hívta fel a földmivelésügyi minisz­
közönség jól szórakozott, s tetszésének ter figyelmét a marha és a sovány sertés
gyakori tapssal adott kifejezést
árainál tapasztalható nagymérvű esésre,
A gazdag erkölcsi és várakozáson amelynek kiszámíthatatlan következmé­
felüli anyagi sikikert hozó kiállítás létre­ nyei kétségkívül rendkivül válságos hely­
hozása és megrendezése körül dicséretre- zetbe fogják sodorni a gazdaközönséget.
méltó buzgósággal és hűséges szívvel fá- Mivel Kamaránk véleménye szerint a ma­
rzdoztak a Nőegylet tagjai különösen*, özv, gas takarmány árak oka nemcsak a taPánytyik Árpádné, dr. Csengődy Lajosné, karmánynemüek hiányában, de az egyéb
dr. Förster Kálmánná, Moticska Nándor- pályákról kiszorított zsidóság spekuláció­
né, Köntzey Ferencné, Vizinger Károly- jában is rejlik, a földmivelésügyi minisz­
né, Paksy Árpádné, Veszelovszky Erzsé­ tertől oly értelmű intézkedést kértünk,
bet, Daubner Jánosné, Jesse Gyuláné, hogy az eozinált búza árát 14 pengőre
özv. Szabó Lajosné, Okolicsányi Elemér­ csökkentse le. Kamaránk meggyőződése
né, özv. Porátzky Lajosné, Vieszt Gézá- szerint ugyanis a 14 pengős eozinált búza
né, Joós Lászlóné, Bruncsó Béláné, Du- ár közvetve feltétlenül hozzájárulna ah­
binyi Lajosné, özv. Szlifka Gyuláné, Fa- hoz, hogy a marha ára, valamint a so­
binyi Józsefné, Czankovics Ferencné, vány sertések ára magasabb szintre emel­
Várkonyi Lászlóné, Knapkiuw Gyuláné kedjék.

Salgótarján. 1940 jan. 1

ros Nóra, Koppány Mimi, Dianiaka Má­
ria Patay Erzsébet, Gábler Edit, Galbács
Ilona, Turek Berta, Becht Vali, Kosáry
Margit, Sproch Márta, Donátb Magda,
Friedrich Erzsi és Magda, Knapek Ma­
riska, Simkó Vali és Beszeda Jolán stb.
A tiszta jövedelmet a Nő és Leány­
egylet az árvák, az özvegyek és szegé­
nyek karácsonyi segélyezésére forditotta,
mely adományokat december hó 20 án
osztott ki a Nőegylet vezetősége az Evan­
gélikus kulturházban.. (Az adományokról
a jövő számban referálunk.
Isten gazdag áldása legyen a vég
zett jó munkán s az önzetlen hűséges
munkásokon.

A példaadás varázsa
a korszerű harcban.

!

■■ ■

.................................illllll ...................... ......... unó*

Nyomatott i aA MUNKA* nyomdában) Salgótarján

hadserege gyors előnyomulásának céljaira
megmentse. Hősi elhatározásának végre­
hajtásakor robbant a híd, magaalá temetve
a vakmerő bajnokot, de halála megerő­
sítette a közkatonák vak bizalmát pa­
rancsnokaikban és ez mindenkor megér
egy emberéletet.
Nem maradhatott mély benyomás
nélkül annak a német hadosztályparancs­
noknak cselekedete sem csapatainak küz­
dőkész lelkületére, aki az előnyomulás
megkezdésekor csapatainak elővédje elé
hajtatott gépkocsijával. Hirtelen egy len­
gyel betonerőddel találta szemben magát.
Mellette lévő és nem a harcra felszerelt
törzsének tizenöt emberével az erődöt
habozás nélkül megrohanta és birtokba
vévén, csapatainak további gyors előnyo­
mulását lehetővé tette.
A vakmerőségig felfokozott bátorság
elragadó példái bizton hősi cselekedetek
lelki ösztönzéseiből sarjadtak és további
követőkre is találnak, élénken példázván
a szellemi értékek sorsirányitó befolyását
az emberi küzdelmek nagy történéseiben.
De arra is fényt derítenek, hogy a kor­
szerű harcban, a gépek és a beionerődök
csatájában is a legkeményebb és elpusztitbatatlanabb erőtényező : az ember lelki
nagysága.

Még kapható
a

KARÁCSONYI

ZENEALBUM
Rózsavölgyi és
Nádor kiadásában

VÉGH KÁLMÁN
könyv- és papirkereskedésében

kesités törvényes védelmét. A szövetke­
zetek szövetsége esztendők óta küzd az
alszövetkezetek ellen, mert ha a- szövet­
kezeti életben balsikerek jelei tűnnek fel,
azok mindig az álszövetkezeteknél mu­
tatkoznak. Az elnöki megnyitó után
Czettler Jenő egyetemi tanár tartott elő­
adást a szövetkezetek földbirtokpolitikai
szerepéről, majd Kuncz Ödön egyetemi
tanár, a szövetség ügyvezető alelnőke
beszámolt a szövetség tevékenységérőL
A beszámolóért a közgyűlés nevében
Scbandl Károly elnök mondott köszöne­
tét és Kuncz Ödönnek tanári működése
negyszázados évfordulója alkalmából a
szövetség ajándékképen aranytollat nyúj­
tott át. Ezután a szövetség közgyűlése öt
évre újból megválasztotta Schandl Károly
a szövetség elnökéül.

Arcápolásnál
nélkülözhetetlen:
Bubi crem
az arcbőrt fehérré, simává teszi.

Bubi szappan
az arcbőrt tisztítja.

Bubi arcszesz
pattanást szüntet, zsírtalanít.

A Magyar Turista Szövetség
Vándorkedv Turista Egyesülete f.

Bubi puder

évi december 17-én Rónabányatelepen
az arcbőrt megvédi a változó
tartotta meg „Karácsonyfa ünnepély"-ét.
időjárástól.
Mintegy 80 drb. szeretet csomagot osz­
tottak ki a telepi iskola tanulói között. Kapható:
Azonkívül a szegénysorsu árva és nyug­
díjas gyermekeknek ruhaneműt, nagyka­
bátot, cipőt és élelmiszer csomagokat ad
gyógyszertárában, Salgótarján
tak. Felejthetetlen emlékként fogják őrizni
ezt a napot a telep lakói. Az öröm, a
meghatódottság könnyeket csillogtatott
pollo
mozGÓ
minden résztvevő szemében. És amikor
-----= SALGÓTARJÁN. =----V-F
a hálás köszönet szavait tolmácsoljuk az
ország szivéből, a fővárosból ideutazott
30- án szombaton 5, 7 és 9,
turistáknak a fáradozásaikért, nem mu­
31- én vasárnap 1, 3,5, 7 ValO,
laszthatjuk el, hogy nemeslelkü és fárad
1- én hétfőn d. u. 1, 3, 5, 7 és 9,
hatatlan alelnöküknek, Papp Kálmánnak
2- án kedden este 6 és 8 órakor
és Sárosdy Rezső titkár uraknak külőnPÁGER ANTAL FILMJE
kűlön meg ne köszönjük önzetlen mun­
kásságukat A jó Isten áldását kérjük re­
ájuk. Az ünnepély előkészítése és ren­
dezése — helybeliek részéről — Cserháti
Szereplők: SIMOR ERZSÉBET
József társ. tan. és Bencze László bá­
PETHES FERENC, TÍMÁR K.
nyamester érdeme.
Kiegéslitésül: Magyar híradó.

SZŰCS

RÓBERT

A

SZEVUSZ PÉTER

A gazdák a termelői tejár eme­
lését kívánják. A Tejtermelők Orszá­

gos Szövetségének választmánya egyér­
telműen megállapította, hogy a termelési
költségek állandó növekedése és a tej­
termelés kedvezőtlen helyzete mellett fel­
tétlenül szükség van a termelői tejár meg­
felelő emelésére. Úgy a fogyasztási, vala­
mint a feldolgozási célra szállított tej ter­
melői árának megfelelő emelése, valamint
a tejgazdaság takarmányszükségletének
biztosítása érdekében részletes előterjesz­
tést tett a szövetség a földmivelésügyi mi­
niszternek.

3- án szerdán este 6 és 8 óra,
4- én csütörtökön 6 és 8 órakor.
SONJA HENIE FILMJE

CSODÁK CSODÁJA
káprázatos kiállítású film:
Fősz.: RICHARD GREENE
Kiegészítésül: FOX HÍRADÓ*

Árverési hirdetmény.

Ismét Schandl Károly lett a
szövetkezetek szövetségének el­
A Salgótarjáni Talusrékpéztár
nöke. A magyarországi szövetkezetek kézizálog Üzlettulajdonos közhírré testi,
szövetsége évi közgyűlését Schandl Károly hogy mindazon zálogtárgyak, melyek zá­
dr. nyitotta meg és bevezetőjében meg logház üzletében elzálogosítva lettek és

állapította, hogy az idők változása uj fel­ amelyek kiváltási határideje 1939. évi
adatokat ró a szövetkezetekre, amelyek december hó 1-én lejárt és az árverés
azonban a gazdasági és társadalmi élet napjáig sem kiváltva, sem megújítva nem
átalakulásában a rendkívüli viszonyok kö­ lesznek, 1940. évi Január hó 17-ón
zött is megállják helyüket A magyar szö­ délután 2 ónékor, szükség esetén 1940.
vetkezeti élet az önsegély és az önkor­ évi január hé 18-án <L u« 2 órakor
mánytat egészséges alapjain fejlődik és kezdődő nyilvános árverésen a zálogból
esdi egyenlő elbánást kér az államtól, üzlethelyiségében elfognak adatni.
legfőképpen pedig a UÖvakwtt áyMr

NynmdahihjdoMM i Végh Kátaáa

A MUNKA

2. oldal

Magyar Anyák!
*
Dermesztő hidegben, hóban, gyér*
mekeikkel a keblükön, a halálfélelem rét*
tenetes kínjaival, a kétségbeesét megtört
fényével a szemükben, arcukra fagyott
könnyekkel menekülnek a finn anyák
hazájukból. *
A hóval borított Ezer Tó országé*
ban vérrokonaink küzdenek a hazáért, a
szabadságért, az életükért, és nemzetük
jövőjéért Mérhetetlen szenvedést, nél­
külözést és áldazatot követel most a hazafiság ettől a kicsi, de bátor vérrokonünktól. Hogy a nemzeti fennmaradását
biztosítsa, kénytelen idegenbe vinni jövő­
jének zálogait, a gyermekeket A világ
rókonszenve kiséri az apák és testvérek
hősi küzdelmét, ugyanakkor 10.000-es
csoportokban menekülnek a kicsinyek
Svédország, Norvégia és Dánia felé, ki­
téve a fagynak és a nélkülözés ezer
fajtájának.
A gyermekek sorra megfagynak,
merev testecskéjükkel hullanak ki az
anyák öléből. Az anyák kiapadt köny*
nyeik helyett vérükkel siratják gyerme*
keiket. Rájuk borulva együtt fagynak meg.
’ < Magyar Anyák! Mi lenne, ha rólunk,
magyarokról, magyar asszonyink és gyer­
mekeinkről volna szó?

A világon sehol egyetlen nemes és
gyengéd szív figyelmét sem kerülheti el
a kicsinyek rémült menekülése. Bűn vol­
na, ha az emberiség pusztulni engedné
e hősi nemzet hősi gyermekeit Nekünk
is kötelességünk, a rokonvérnek segítsé­
gére sietni és gyenge erőnkhöz mérten
magmenteni ezeket a gyermekeket. Hogy
ezt meglehessük, mi, magyar asszonyok
felkérünk minden magyar, hogy támoga­
tásával legyen résztvevője ennek a ro­
konmunkának és segítésnek.
Magyar Testvéreink nemes adomá­
nyait a 33.120-as postatakarékpénztári
csekkszámlára befizetni, természetbeni
adományait pedig a finn követséghez:
XI., Kelenhegyi-ut 16. szám alá kérjük
eljuttatni. A gyűjtések eredményeit a finn
követség veszi át és juttatja megfelelő
kelyekre.
A Magyar Anyák már jó előre is
hálás köszönetüket fejezik ki az egész
magyar testvéri társadalomnak és reméli,
hogy közös akarattal a mozgalom sikerét
a nemes cél érdekében feltétlenül ered
ményesen fogja tudni biztosítani. Vagyunk
hazafias tisztelettel:

Magyar Anyák Nemzetvédő Bizottsága,

Mit jelent a vidék számára
a „Budapest télen“ mozgalom?
Irta: Hollósy István m. kir. kormányfőtanácsos,
az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal vezetője.
Az Idegenforgalmi Propaganda Mun­
kaközösség, amely Budapest székesfővá­
ros .Idegenforgalmi Hivatalának, a Buda­
pest; Központi Gyógy Üdülőhelyi Bizott­
ságának, az IBUSZ r.L-nak és az Orszá­
gos "Magyar Idegenforgalmi Hivatalnak
nagy közös szerve, ezévben útjára indí­
tott egy uj akciót, a „Budapest Télen**
mozgalmat, amelynek az a célja, hogy a
magyar télbe újabb hidat verjen a vidék
és a főváros között
'A magyar idegenforgalom négy té­
nyezőjének vezetői úgy vélték, nem elég,
hogy évente négyszer — tehát a márcistisi Tenyészállatvasárra, a májusi Nemzet­
közi' Vásárra, az augusztusi Szent István
napra és a szeptemberi Lakberendezési
Vasárra — nagy tömegekben indul meg
a'Vidék a főváros felé. Ezeknek a ked­
vezményes utazásokkal kapcsolatos akci­
óknak ugyanis majdnem kizárólag gazda­

sági jellegük volt s igy a vidéki utas ideje
eltelik szaladgálásokkal, beszerzésekkel,
alkudozásokkal s ezért a gyönyörű ma­
gyar főváros élvezésére nem marad ideje.
De nem is maradhat ideje, hiszen ezek
az események a tavasz és az ősz között
zajlanak le, amikor a magyar vidéken a
munka dandárja van, a vidéki magyar
tehát a tél kivételével sohasem jöhet bol­
dog gondatlansággal Budapestre. Bátran
állíthatjuk hát, hogy az eddigi tömegu­
tazási lehetőségek keretein belül a fővá­
ros és a vidék csak a munka felőrlő
nagy robotjában találkoztak egymással.
Ezen akarunk mi változtatni most,
a „Budapest Télen" akció.
Eddig az volt a helyzet, hogy ősz­
től tavaszig szinte teljesen elapadt az élet
áramlása a főváros és a vidék között s
lassan teli álomba dermedt a magyar bel­
ső idegenforgalom. November 1-től már­


Egyik legérdekesebb kezdeménye­
zése- a mozgalomnak a társadalmi mun­
kaközösségek megszervezése falvakban és
városokban. A társadalmi önsegély és
összetartozás gondolatát akarta ezzel a
mozgalom életrekelteni. A helyi társada­
lom önkéntesen vállalkozó tagjai fognak
össze a munkaközösségekben a hatóság
képviselőivel a helyi szociális feladatok
megoldására. A munkaközösségi tagok
nemcsak anyagi segélyforrások gyűjtésé­
ről gondoskodnak, hanem kiveszik ré­
szűket a népgondozás munkaterheiből is:
környezettanulmányokat végeznek, nyilvántártják a segélyreszorulókat, étkezte­
tésig .felruházás!, gyermeknyaraltatási ak­
ciókat szerveznek, felügyelnek népjóléti
intézményekben, inspekciót tartanak se­
gélykérő felek fogadására, — általában
közreműködnek minden, a község jólétét
előmozdító terv, javallat kidolgozásában
és keresztülvitelében.
; « A Kárpátalja viszacsatolásával meg­
ismétlődött az első, lázas tempójú munkáperiódus, — azonban a felvidéki ta­
pasztalatok után a mozgalom már könynyebben oldotta meg ezen az uj munka­
területen a reá háramló feladatokat.
A helyszíni munka irányítását a köz­
ponti iroda végezte, ahova a kiküldött
, szociális megbízottak heti jelentéseiből
csak úgy ömlött a sok kérés és kérdés,
Amelyeket az iroda napokon belül elin;
téteti. bár sokszor bonyolult hivatalos el­
járásokat igényelt a kérés teljesítésre.
Az Ügykezelést és az országos akció írényitását aá iroda négy beosztott alkalma*

A mozgalom 1939. junius 26-án-szá­
molt be munkásságáról fővédnökének, a
Főméltóságu Asszonynak a belügyminisz­
térium dísztermében. Ugyanekkor a m.
kir. belügyminiszter ur kijelentette, hogy
a mozgalom, mint önnálló társadalmi ak­
ció megszűnik s a mozgalom által életrehivott szociális szervezet, amely bizony­
ságot tett nélkülözhetetlenségéről, a bel­
ügyminisztériummal szerves kapcsolatban
lógja folytatni munkáját a visszacsatolt
területeken.
A beszámoló a köszönet szavával
zárul, amely ‘ szól mindazoknak, akik
anyagi és- munkaáldozatokkal járultak
hozza a mozgalom eredményéhez.

ZOttja végezte,

„A MUNKA" TÁRCÁJA

Bujdosók karácsonya.
Irta: KIS1GMÁNDI GÉZA.

cius 1-ig a magyar idegenforgalom 120
fekete napja következett évről-évre s mi
most ennek a 120 eseménytelen napnak
üzentünk hadat azzal, hogy téli szezont
akarunk csinálni a holtszezonból.
Milyen eszközökkel? Árleszállítás­
sal az egész vonalon I Olcsó utazást, oh
csó hotelt, olcsó ellátást, olcsó szórako­
zást és olcsó nívós pihenést akarunk
biztosítani minden vidéki számára a ma­
gyar fővárosban. Azt akarjuk, hogy a fő­
városnak az idegenek által annyiszor
agyondicsért szépségét, kultúrintézmé­
nyeit, színházait, fürdőit, zenei életét, ta­
nulmányi és önképzési lehetőségeit, ní­
vós pihenési alkalmait csillogó társadalmi
életét a téli hónapokon keresztül rendkí­
vül olcsón magáénak vallhassa minden
vidéki magyar. Azt akarjuk, hogy a ma­
gyar vidék legalább télen birtokába ve­
gye a magyar fővárost.
A legújabb belső vándorforgatmi
statisztikák azt bizonyítják, hog a városi
elem áramlása a falu felé 40 °/o-kal nőtt,
a vidék áramlása pedig a főváros felé 48
o/o-kal szaporodott Alig egy év alatt tehát
az egész belső forgalom vonalán közel 50
°/o os az emelkedés. Joggal remélhetjük
tehát, hogy a téli magyar élet is törekedni
fog ezt a hatalmas forgalomjavulást elérni,
ha mi is törekszünk olcsóvá, vonzóvá és
széppé tenni a főváros téli magyar életét.
Ám a statisztika azt is mutatja az akció

Hírek és különfélék
Ember és évszak.
Most már igazán itt van, nyugod­
junk bele és igyekezzünk megbarátkozni
a téllel. Próbáljuk elhitetni magunkkal,
hogy még ma is az a Tél-apó érkezett
meg vele, aki valamikor képeskönyveink­
ben volt, az a barátságos Tél-apó, aki
nem zordon ellenségünk, hanem nyájas
barátunk. Tudom, nehéz ezt elhitetni ma­
gunkkal, mintahogy nincs is annál nehe­
zebb, mint gyermekségünk álmait és örö­
meit átmenteni felnőtt korunkba és lel­
kűnkbe. A tél is ezek közül az álmok,
örömök közül való. Aki egykor úgy jött
hozzánk, mint kedves öreg barát, hófe­
hér szakállu, vidáman dörmögő kedélyes
nagybácsi, az ma úgy jön, mint sötét el­
lenség, zsörtölődő, rigolyás, kiállhatatlan
zsarnok. Álmaink, örömeink együtt öre­
gesznek velünk és még a jobbik eset, ha
fiatalon elhalnak mellőlünk.
Minden gyermek szereti a telet, de
csak igen kevés felnőtt. Ezért halljuk
annyiszor és mondjuk magunk is: vala­
mikor régen még a tél is más volt I De­
hogy a tél volt más, mi voltunk mások
Ezért mondom, ha türelemmel akarjuk
viselni és meg akarjuk találni benne an­
nak a sok örömnek egy parányát, melyet

négyen-öten pedig érdeklődéssel figyel­
ték a küzdelmet.,
Jó két ülésnyire tőlük Zay Zsigmond báró magábamerfilten jegyezgetett
valamit hosszú kutyanyelvekre. Á ludtoll
meg-megpercegett kardforgatáshoz szo­
kott kezében. Busa fejét nem egyszer
megcsóválta és még dörmögött is hozzá,
de a többit annyira elfoglalta a sakk né­
zése, hogy nem törődtek vele.
— Min töröd megint a fejedet? —
fordult feléje az egyik sakkozó, akinek
szénfekete hajába fehér barázdákat szán­
tott a gond. Jóságos mosolygása felmelegitette az egykori kuruc ezredes szivét,
aki annyira beletemetkezett a számokba,
hogy azt sem tudta, mit csinál. — Nem
árt meg az a sok számolás ... ?
— Nágyságos Fejedelem — mon­
dotta az ezredes — azt állítom össze,
hogy hány falut, hány hold földet hagyott
ott nagyságod a mi édes hazánkban.. ?
Bercsényi Miklós gróf, a néhai ku­
ruc seregek főgenerálisa éppen lépetni
akarta az egyik sakkfigurát, de Zsiga ur
szavára megállt keze a kockák felett és
kissé ideges hangsúllyal intette le a
számolót:
— Ami elmúlt, az már nincs. Hasz­
talan vele bíbelődni. Ide léptem ezzel a
futóval.,.
Rákóczi Ferenc, minden magyar
bálványa visszafordította tekintetét a sakk­
táblára és rövid gondolkodás után lépé­
sével még nagyobb fejtörést okozott a

Salgótarján, 1940 jan, 1

FORD
autorixált eladás
1910 óta
HAHN ARTHUR ée
TÁRSA cég Budapest,
VL Andrásé? nt 10.

Salgótarján vidékére
ÁLKÉPVISELETET
keres. Ceak olyan arak
ajánlatát kérjftk, kik bemutatókocait tarthatnak
ée mfiha ly is • rvl st
TUDNAK ADNL

és reakció egyenlőségének örök törvénye
alapján, hogy ha Budapestre többszőr jön
a vidéki, akkor a budapesti lakós több­
ször megy a vidékre. Ha tehát a "Buda­
pest Télen „akció jól sikerül, akkor viszont
tavasztól őszig még több filléres vonat,
még több filléres hajó, még több csoportos
és egyéni utas fogja a vidéket felkeresni,
mint eddig. Mit jelent tehát a vidék szá­
mára a Budapest Télen mozgalom ? Olcsó
Budapestet télen és még több uj vendé­
get a nyáron!

a tél még „apó“-korában adott mindnyá­
junknak, nem neki, hanem nekünk kell
visszaváltoznunk, ö, a tél, ma is az a
nyájas öregapó, aki akkor volt, vagy ak­
kor sem volt az és ma sem, de ha újra
barátságot akarunk kötni vele, közeled­
jünk hozzá azzal a gyermeki lélekkel,
amellyel őt is, mint a világ minden dol­
gát, valaha szemléltük és szerettük. Lás­
suk mesének, mint akkor, amikor még
igazán nem volt ő sem más, csak mese;
lássuk ajándékozókedvü öreg naagyapónak, mint akkor, amikor még ő is csak
ajándékozni tudott, mint minden egyéb
a világon, nézzünk arcába és lássuk
benne magunkat gyermekeknek. Esőben,
ködben, szélben, hóban, fagyban ne érez­
zük csak azt, ami otthonos és meghitt
gyermeki varázs benne és tegyünk úgy,
mintha észre sem 'vennők, ha gyötörni
akar.
*
Talán az egész élet más volna, ha
az ember meg tudná őrizni magában a
gyermeket, aki volt, a gyermeket, aki
semminek nem érzi sulyáf és mindenből
csak azt látja, ami álom, öröm és játék
benne .,.
(—ány.j
Köszönetnyilvánítás. Megboldo­
gult jó atyám Egry Gyula elhalálozása
alkalmából a bármimódon megnyilvánult
részvétért ezúton mondok hálás köszönetét
Nagy Jánosné és gyermekei

tudakolta halkan Forgách Simon gróf
vitéz altábornagy, aki négy évvel ezelőtt
még sok borsot tört a császári generá­
lisok orra alá.
— Másfélmillió holdat — súgta az
ezredes. — Ennyi volt a Rákóczi-vagyon,'
amit a mi nagyságos urunk odadobott a
bécsi császárnak. Bercsényi uram, meg
Esterházi Antal gróf uram faluinak szá­
mát nem ismerem annyira. De Sibrik
Miklós bátyánknak is lehetett vagy két
vármegyéje.
A sakkozók tologatták a bábukat,
a többiek meg figyelték az egyre izgatot*
tabb gróf határozott mozdulatait
— Milyen szép karácsonyi ajándék
lenne — ábrándozott Zsiga báró — ha
a kis Jézus visszaadná mindnyájunknak
azt a rengeteg vagyont, amit otthon hagy*
tünk ... Meg a lelkünk nyugalmát...
Mert itt a francia király kegyelem ke*
nyerén nem tengődhetünk életünk fogy*
táíg... Itt ez a Mikes-gyerek is. Tizen­
hat tavaszt ha látott és már bujdosó négy
esztendeje... Kelemen öcsém.., ? Mi­
korra várod Miska érkezését?
— Úgy énem, ma megjön — modta halkan a nagyságos fejedelem Íróde­
ákja. Szent István királyunk hetében be­
fejezték az országgyűlést. Azóta Bécset
is megjárhatta a határozat Már négy éve
hanyatlott le a Szűz Máriás zászló Nagymajtény határában, azóta elcsitulhatott az
indulat Még a halálos ellenség is meg­
békél annyi idő múltán ... Azután ott*

A kandallóban akkorát roppant a
hasábfa, hogy apró szilánkjai cikázva vá­
gódtak ki és pillanatnyi sziporkázás után
belehulltak a szürke hamuba.
A grosboisi kastély cinkkeretes ab­
lakai szomorúan bámultak bele a köze­
ledő éjszakába. Az ebédlőterem köze­
pén szarvasagancsból művésziesen össze­
rótt lámpásban mozdulatlan lánggal égtek
a gyertyák. A hosszú tölgyfa asztal kö­
zepén halkan koppantak a sakkfigurák. grófnak.
hon a magyarok csak most látják, hogy
Két komoly férfi mérkőzött szótlanul,
•• Mennyit számítottál össze? — mi volt a mi nagyságos urunk annak •
<

3. oldal

Salgótarján, 1940 jan. 1

Ezredzászló
átadása Losoncon.
Halálozás. Végh Zsigmond nyu­
galmazott vasutas 1939. év december hó
28- án reggel 7 órakor, életének 85-ik évé­
ben, rövid szenvedés és a halotti szent­
ségek ájlatos felvétele után csendesen el­
hunyt Hatvanban. Temetése december
29- én délután 3 órakor volt nagy részvét
mellett a gyászházból. A megboldogultban
Végh Kálmán helybeli nyomdatulajdonos
édesapját gyászolja.
Eljegyzési hirx Karácsonykor a
karancssági plébánián Mészáros Paulát el­
jegyezte Horváth Vilmos Bpest — H. é. v.
tisztviselő Dunaharasztiról.
Kiállítást rendeztek városunk me­
legszívű hölgyei azokból a gyönyörű aján­
dékokból, amiket a város, vállalatok, egye­
sületek adományaiból készítettek áldott
női kezek és cserkészfiuk. Vasárnap d. e.
11 órakor nyitotta meg a város a szemkápráztatóan szép kiállítást, melynek ru­
hácskái, cipőcskéi gyönyörű babái, ezer­
féle játékai városunk és a testvérközségi
gyermekek megajándékozására készültek.
Schreiner Jenőné nemes szive irányította
azt a meginditóan szép akciót, amely hi
vatva volt sok száz gyermeket boldoggá
tenni .a szent estén I Áldja meg a jó Isten
a mi hölgyeink fáradhatatlan munkáját,
amit vallásos és hazafias lelkűk sugallatára
végeznek önzetlen kitartással I

ÉRTESÍTÉSI! Az Ipartesteiét
ezúton is értesíti tagjait és azok
kedves vendégeit, hogy szokásos
nagy Szilveszter-estjét ezidén is
megrendezi. Hagyományos kedé­
lyes számokkal! Tánc reggelig!
Evangélikus istentiszteletek i
Szilveszter napján d. e. 10 órakor isten'tisztelet és úrvacsora, délután 5 órakor
óévi áhitat — ugyanekkor d e. fél 10 óra­
kor istentisztelet és úrvacsora Karancsságon. Délután 5 órakor Zagyvapálfalván.
Újév- napján délelőtt 10 órakor és dél­
után 3 órakor istentisztelet.
Legényegylet farsangi mulat­
sága. Az Északi Kát Legényegylet jövő
év január 13-án szinelőadást és farsangi
mulatságot rendez az acélgyári Oivasó
dísztermében. Színre kerül: „Fekete toborzó" drámai hatású irredenta darab és
a „Bolondok háza" c. kedélyes kabaré­
vígjáték. Utána tánc. Ne mulassza el
ezen olcsó és élményekben gazdag estét

szegény országnak ... Hát én azt remé­
lem, hogy nem lesz hálátlan az ország­
gyűlés a bujdosókkal szemben.
— Akkor te még nem ismered Bé­
cset — csóválta ősz fejét Esterházy gróf.
— Bécs nem irgalmaz és nem fe­
lejt — toldotta meg Csáky Mihály gróf,
aki a trencséni csatából hozott emlékként
csak úgy húzta a ballábát
Elhallgattak. Szu kezdett percegni
a szemöldökfában, de hasztalan borzolta
fel a terem csendjét, mert a sakkozók
bábjai viszhangos dobogásukkal elnyel­
ték a finom neszt
— Vesztettem — állt fel Bercsényi
Í[róf és udvariasan meghajolt a fejedelem
elé. Tizedik napja nem tudok győzni
Pedig akarok.
— A szerencse forgandó — mosoly­
gott a fejedelem. Felnézett a gyertyákra.
Sóhajtott. — Tudjátok-e, hogy ma va­
gyon szent karácsony ünnepe 7..»
Sibrik Miklós alig tenyérnyi kecskelábu jászolt ráncigáit ki a zsebéből.
Letette az asztalra. Mindenki csodájára
járt a remekbe faragott Kisjézusnak,
megbámulta a puha fehér vánkost és
egyik sem titkolta, hogy ősszeszorult a
torka. A sok véres csata hőse, számtalan
lovas rajtaütés vitéz vezére úgy állt ott
ösztönösen összekulcsolt kézzel, mintha
otthon lett volna a templomban.
Csak a gyermekifju Mikes Kelemen
diákból buggyant ki a zokogás, de a fe­
jedelem szerető karja elért hozzá és ma­
gához vonta.
— Testvéreim — suttogta meghatottan — a szeretet ünnepén gondoljunk
az isteni Gondviselésre, mely megőrzött
mindnyájunkat és vigyáz szeretteinkre,,
A hazánkra,., Magyarországra,,.
Kinyílt az ajtó és belépett Jávorka

Mihály

ezrWaz kapitány, a kurtítok

Volt háziezredünk, a 23. gy. e. a
felszabadult Losoncra költözött
A lelki kapcsolatok, mely az uj és
régi házigazda közönsége részéről az ez­
red iránt megnyilvánult, közös elhatáro­
zásra juttatták a két város társadalmát,
amikor egy gyönyörű ezredzászlóval aján­
dékozták meg a felszabadulás haditényeiben is kitünően szereplő ezredet
F. hó 17-én d. e, 10 órakor folyt
le Losoncon a zászlószentelési ünnepség,
a kormányzó és a honvédelmi miniszter
képviselőinek jelenlétében.
A zászlóanyai tisztséget polgármes­
terünk dr. Förster Kálmán neje töltötte be.
Az ünnepségen a losonci helyőrség
is résztvett Városunkból is sokan jelen­
tek meg az ünnepségen. A Zászlóanyán
kívül Salgótarján m város közönsége ne­
vében dr. Förster Kálmán polgármester
helyezte el a zászlószeget; városunk vi­
tézei, hadirokkantjai és frontharcosai ne­
vében Szente László üveggyári igazgató,
emléklapos őrnagy; a salgótarjáni iparo­

sok nevében Zsiday István ; a bányaigaz­
gatóság nevében Korompay Lajos bánya­
ügyi főtanácsos-igazgató, emlék lapos szá­
zados ; az acélgyár nevében Karattur
Antal igazgató, emléklapos főhadnagy;
az üveggyár nevében Szente László kor­
mánytanácsos, emléklapos őrnagy; Gép­
gyár és vasöntő r. L nevében Tarnay
Kálmán igazgató, emléklapos főhadnagy,
A gyönyörű zászlót Tilger Ferenc
ezredes vette át katonás és kemény el­
szántságot eláruló, lelkes beszéd kísé­
retében.
Ezután az egyházak lelkészei ál­
dották meg a zászlót, mely előtt diszmenetben vonultak el a helyőrség alakulatai.
A vármegye részéről főispánunk dr*
Baross József és alispánunk neográdi
Horváth Sándor jelentek meg a szép és
jelentőségteljes ünnepségen és zászlósze­
get is helyeztek el a zászló rudján.
Adj^ Isten, hogy a magyar igazság
feltámadásának munkálásában diadalma­
san lobogjon a szent zászló I

sének kifejezésre juttatására vallásos es­
tét rendeztek, amelyen dr. Csengődy
Lajos alesperes Finnországot, Gartai Ist­
ván segédlelkész a finnek egyházi életét
ismertette, Kovács Gézáné egy finn lel­
kész emlékeiből olvasott fel. Finn verse­
ket szavaltak Garami László és Becht Va­
léria, finnénekeket adott elő az Evangé­
likus Vegyeskar. Az est önkéntes ado­
mányai a Finn Vöröskereszt számára továbbittattak is, mely célra szánt további
Készülődik a közönség a szil­ áldozatokat Isten nevében köszönettel fo­
veszteri éjszaka megünneplésére! gad és továbbit az evangélikus lelkészi
Az acélgyári tisztikaszinó, az olvasóegylet, hivatal.
a bányatisztíkaszinó és altisztikör, az
ipartestűlet, kath kör, a vasutas kör, az
üveggyári és hirscbgyári olvasókör, a ká­
Minden háztulajdonosnak
véházak, vendéglők mind-mind nagy, ké­
és Jóbarátomoak
szülődéssel várják a közönséget, mely a BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK
mai nehéz időkben, ha anyagi gondoktól
Szítár Dániel
terhelten is, mégis vágyik némi szórako­
kéményseprő-mester.
zás után, ahol a gondolatok kicserélése
és összehangolása fehér asztalnál egy kö­
A fenti újdonságokat a lakásán is
zös sors kialakítását segíti elől
BEMUTATJUK
Imákét. Az Evangéliumi Világszö­
A JANUÁR 6.-i nagy és nívós,
vetség által 1846 óta minden évben meg­ vivóegyleti tenisz bál meghívója
tartott imahét számára az 1940.
elkészült. A műsort megállapítot­
Rádiószaküzlet
Az Evangélikus Egyesületek ták, a nyitó párokat felkérték. A
Salgótarján
Fő-tér 7. Telefon x119.
december 26-án a finn testvériség érzé- régi, patinás bálok előtti izgalom­

KEMÉNY

mal tárgyalja a nemesen mulatni
vágyó közönség az idénynyitó bál
meglepetéseket tartalmazó eshető­
egykori bálványa. Mély tisztelettel kö­ ségeit A vidék úri társadalma is
szöntötte IL Rákóczi Ferencet és társait. nagy számban készül ezalkalom— Négy kerek hónapig bujdostam ból városunkba jönni
falutól faluig, mert a bécsi kopók a sar­
kamban voltak még francia földön is.
Ezért késtem. Az 1715-ik évi országgyű­ BOLDQG ÜJ ÉVET KÍVÁN
lés 49 ik törvényét elhoztam. De annyi
hűséges előfizetőinknek,
erőm már nincs, hogy felolvassam ..,
Csáky Mihály gróf vette át tőle az munkatársainknak, és
minden becsületes törek­
írást.
— Mivel a kitűzött időre a bűn­ vésű magyar testvérnek
bocsánat és kegyelem elfogadására maga
a SZERKESZTŐSÉG.
Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós, va­
lamint némely mások vissza nem jöttek,
sőt a szörnyű felségsértés bűnében ma­
Előfizetési felhívás! Miből nyújt­
kacsul megmaradtak, ezért törvényes ki­ son nagyobb újságot kiadóhivatalunk, ha
rályuknak és a hazának nyilvános ellen­ az aránylag csekély előfizetési díjjal is
ségeit, mint árulókat...
oly sokan hátralékban vannak? Sajnos
Forgéch Simon gróf foga megcsikor- 6—8 éves hátralékok is vannakl Kérjük
dult, Bercsényi gróf meg beleütött öklé­ ennek megszivlelésétl Egyben köszönet a
vel a levegőbe, — csak a fejedelem volt megértő előfizetők támogatásáért!
Szerk.
ura érzelmeinek.
... az igaz szabadság felforgatóit
összesen és egyenként száműzzük, ősz- Hirdessen
szes ingó és ingatlan vagyonukat pedig
a királyi kincstár javára elkobzandónak
nyilvánítjuk.
így határozott a magyar ország­
gyűlés — törte meg a csendet a fejede*
lem. A nemzet akarata előtt meghajtunk
és bízunk az igazságos Istenben. De em­
politikai hetilapban!
bertől nem kérünk kegyelmet
— Ámen — mondta rá egyszerre
a bujdosók kara.
Szőlőoltványok igénylése az
A kandallóban utolsót lobbant a állstml telepekről A földmivelésügyi
parázs. A hűlni kezdő pernyét felturkálta miniszter intézkedésére eladásra kerül­
a keményen letolakodott szél.
nek amerikai fajtájú sima és gyökeres
Csak a Kelemen gyerek zokogott szőlővesszök, továbbá hazai fajtájú sima
keservesen, amikor a grosboisi vár zömök és gyökeres bor* és csemegeszőlők, vala­
tornyában éjféli misére csendítettek a mint iiölöoltványok is.
A uölöveseaök és oltványok iránt az
kunit bujdosóknak,,,

A MUNKA

egri, tarcaii, soproni, balatonarácsi és
kecskeméti magyar királyi szőlészeti és
borászati szakiskola igazgatóságánál, illet­
ve a magyar királyi Máthias János állami
szőlőlelep (Katona-telep), vagy a lovasi és
és kistornyai magyar királyi állami sző­
lőtelep kezelőségénél lehet érdeklődni Az
igénylés határideje: 1940 január 31.
SZERKESZTŐI ÜZENETK.
F. L A beküldött leírásokat és ver­
set megkaptuk. Részletes választ — azok
terjedelme miatt — csak később adhatunk
D. I. A versek nem közölhetők. A he­
lyesírási hibák nagy tömege még az irt­
ott megcsillanó nemesebb gondolatot is
értelmetlenné teszi
lerontja. Inkább
sokat és figyelmesen olvasson I S. V.
Májusban forduljon hozzánk kérésével,
akkor közvetíteni fogjuk, valamelyik in­
tézethez.
Szerk.

4.

A MUNKA

oldal

Szép sikerrel zárult az
Evangélikus Nő-és Leányegylet
karácsonyi kiállítása és vásárja.
A salgótarjáni Evangélikus Nőegylet és Pallay Gusztáváé, de nem kevésbbé
és Leányegylet december hó 16-án és illeti köszönet és dicséret a Leányegylet
17-én rendezte meg jótékonycélu kará­ fáradhatatlan és hűséges tagjait, akik
csonyi Kiállítását és vásárját az acélgyári mind szivük melegével és kezük ügyes­
Olvasókör helyiségeiben.
ségével járultak hozzá a nemes munka
Az igen szép sikerrel zárult kiállí­ sikeréhez s közülük is kiváltképen Medtást már hetekkel a megnyitás előtt nagy zichradszky Márta, Csetneky Ilonka, Bogonddal és körültekintéssel készítette elő
a két egyesület vezetősége. Az egyesüle­
tek tagjai pedig a hosszú őszi és téli es­
téket együttöltve dicséretre méltó szorga­
lommal és lelkesedéssel, szinte egymás­
sal nemes versenyre kelve, fáradoztak a
nemes cél érdekében.
A kiállítást december 16-án délután
5 órakor nyitotta meg ünnepélyesen Dr.
Háborúban, vagyis az emberi lélek
Csengődy Lajos alesperes, Az ünnepélyes
legnagyobb
megpróbáltatásának válságos
megnyitáson megjelent dr. Forster Kálmán
polgármester, Karattur Antal acélgyári időszakában a győzelem végül is ahhoz
igazgató, az evangélikus egyház presbi­ a nemzethez szegődik, amelyik a küzde­
tériuma valamint a salgótarjáni társada­ lemben önfeláldozóbb hősiességgel és szí­
lom számos előkelősége. Dr. Csengődy vósába győzniakarással harcol. A tömeg­
Lajos alesperes megnyitó beszéde után nek ezt az elszánt akaratát a leghatáso­
felhangzott ez evangélikus egyház gyer­ sabban a vezetők személyes példája hívja
mekkarának karácsonyi éneke, majd Becht életre és tartja erőben. Különösen helyt­
Magda nagy tetszéssel fogadott szavalata. álló ez az igazság: a bizakodóké a fö­
Igazi meleg karácsonyi hangulatot ébresz- lény. Beszédes példákkal szolgált erre is
tet a jelenlevőkben az evangélikus egy­ a most lefolyt német-lengyel háború.
A német tisztikar személyes bátor­
ház vegyeskarának Mátéffy Ilona diako­
ságának
több nagyszerű megnyilatkozásá­
nisszatestvér vezénylésével előadott, fen­
nak adta tanujelét. Ezekből csupán tájé­
séges melódiáju karácsonyi éneke.
kozásul szolgálhatnak az alábbi esetek :
A műsor elhangzása után megkez­
Az egyik német utászszázad a len­
dődött a kiállítási tárgyak megtekintése gyelek által robbantásra teljesen előké­
és árusítása. A szebbnél-szebb magyaros szített hídhoz ért. A gyujtózsinór már
kézimunkák, a nagyhozzáértéssel és lele­ égett. A robbanás minden pillanatban
ményességgel készült dísztárgyak, a kü­ bekövetkezhetett. Kevés sikerrel kecseg­
lönböző ügyes játékszerek, mind arról tetett, hogy a robbanást meglehet akadá­
tanúskodtak, hogy melegenérző magyar lyozni. Minden pillanatokon múlott A
szivek és szorgos női kezek munkájának német utászszázadparancsnok azonban
eredménye a kiállítás.
nem mérlegelt, nem küldötte egyik alá­
Másnap december 17 én délután 3 rendeltjét sem a veszélyes helyzet meg­
órakor ismét szórakoztató műsorral nyi­ oldására, hanem tétovázás nélkül egyedül
totta meg a rendezőség a kiállítást. A mű­ ugrott oda a robbanóanyag fészkéhez,
sor első számában az evangélikus egyház logy a minden pillanatban várható rob­
gyermekkara énekelt Mátéffy Ilona dia­ banást megakadályozza és igy a hidat
konissza nővér vezénylésével. Az óvodás­
gyermekek bájos szavalata után a pol­
gári iskolás fiuk a Csoda-szarvas regéjét
Bányamozgók hírei. A baglyasadták elő Boros Nóra zongora kíséreté­ aljai és pálvalvai bányamozgók december
vel Majd az elemi iskolások léptek a 31-én és újév napján az 1808. évi Spa­
színpadra s egy Mikulás-jelenettel szóra­ nyol-Francia háború történetéből megirt,
koztatták a közönséget A délutáni mű­ rendkivül szép és izgalmas kémtörténe­
sor az ovodásgyermekek nagy tetszéssel tet mutatják majd be a TARANTELLA
fogadott karácsonyi színdarabjával végző­ c., egész műsort kitöltő fimmel. Jeanette
dött, mely színdarabot, nagy hozzáértés­ Mac Donald ezen uj filmjének további
sel és szeretettel, Csarba Mária óvónő főszereplői még: Allan Jones, Warren
rendezte.
Villiam, Billy Gilbert, D. Dunbrille. A
Este 7 órakor ismét gazdag és vál­ gazdag pompával kiállított, művészi zenetozatos műsorral gondoskodott a rende­ és táncszámokkal teletűzdelt nagy film
zőség a vendégek szórakoztatásáról. Sten- bemutatóját a Magyar és Fox világhira- czel László mely átérzéssel és lelkesedés­ dók nyitják meg. Előadások sorrendje:
sel szavalt egy karácsonyi verset, majd Baglyasalján december 31-én d. u. fél 4,
; Ébn János, Hrubecz Gyula és Szántó Jó­ újév napján d. u. fél 4 és este 8 óra.
zsef Ifjúsági Egyesületi tagok adták elő Pálfalván: december 31-én d. u. 2 és 5
' „Gyászol a bojtár** cimü trialógot. Turek óra újév napján d. u. 2, 5 és este 7 óra.
Berta, Viroszták János és Pampurik Gyu- Villamos vonatok a már szokásos módon
* la művészi alakítással, a közönség gyakori lesznek biztosítva.
tapsától megszakítva adták elő „Dórit
Meghívó. A Pálfalvai Bányatelepi
• színésznő lesz** cimü egyfelvonásos szín­ Olvasókör és Sport Egyesület a pálfalvai
darabot Hálás érdeklődéssel hallgatta a
közönség Becht Magda kellemes énekét, bányakaszinó összes termeiben dec. 31aki cigányzene kísérettel magyar nótákat én este, fél 9 órai kezdettel ez idén is
énekeit Végül az Ifjúsági Egyesület mű­ megrendezi szokásos és jóhirnevének ör­
kedvelő gárdája Turek Bertus, Sproch vendő Szilveszter esti táncmulatságát. Éj­
Márta, Viroszták Lajos és Ébn János sze- félkor 'kisorsolásra kerül: egy újévi ma­
■ replésével, hivatásos nagyszinészek játé­
kát képviselő ügyességgel adták elő „Ne- lac, egy üveg pezsgő, egy korsó bor.
- vélni kell az asszonyt", c. bohózatot. A Személyjegyek egyben nyereményjegyek
műsor minden egyes szereplője kiváló is. Bővebbet a falragaszokon.
teljesítményt nyújtott, s rövid pár órára
Kamaránk 14 pengő* eozinált
elíeledtette a közönséggel, hogy milyen búza árat kíván. Kamaránk felterjesz­
súlyos és bizonytalan napokat élünk. A tésben hivta fel a földmivelésügyi minisz­
közönség jól szórakozott, s tetszésének ter figyelmét a marha és a sovány sertés
■ gyakori tapssal adott kifejezést
árainál tapasztalható nagymérvű esésre,
A gazdag erkölcsi és várakozáson amelynek kiszámíthatatlan következmé­
felüli anyagi sikikert hozó kiállítás létre- nyei kétségkívül rendkivül válságos hely­
. hozása és megrendezése körül dicséretre- zetbe fogják sodorni a gazdaközönséget.
méltó buzgósággal és hűséges szívvel fá- Mivel Kamaránk véleménye szerint a ma­
rzdoztak a Nőegylet tagjai különösen: özv, gas takarmány árak oka nemcsak a taPánytyik Árpádné, dr. Csengődy Lajosné, karmánynemüek hiányában, de az egyéb
* dr. Förster Kálmánná, Moticska Nándor- pályákról kiszorított zsidóság spekuláció­
. né, Köntzey Ferencné, Vi zinger Károly- jában is rejlik, a földmivelésügyi minisz­
; né, Paksy Árpádné, Veszelovszky Erzsé- tertől oly értelmű intézkedést kértünk,
. bet, Daubner Jánosné, Jesse Gyuláné, hogy az eozinált búza árát 14 pengőre
özv. Szabó Lajosné, Okolicsányi Elemér­ csökkentse le. Kamaránk meggyőződése
né, özv, Porátzky Lajosné, Vieszt Gézá- szerint ugyanis a 14 pengős eozinált búza
né, Joós Lászlóné, Bruncsó Béláné, Du- ár közvetve feltétlenül hozzájárulna ah­
binyi Lajosné, özv. Szlifka Gyuláné, Fa* hoz, hogy a marha ára, valamint a so­
binyi Józsefné, Czankovics Ferencné, vány sertések ára magasabb szintre emel­
_________
,
, Várkonyi Lászlóné, Knapiciuaz Gyuláné kedjék..

Salgótarján. 1940 jan. 1

ros Nóra, Koppány Mimi, Dianiska Má­
ria Patay Erzsébet, Gábler Edit, Galbács
Ilona, Turek Berta, Becht Vali, Kosáry
Margit, Sproch Márta, Donátb Magda,
Friedrich Erzsi és Magda, Knapek Ma­
riska, Simkó Vali és Beszeda Jolán stb.
A tiszta jövedelmet a Nő és Leány­
egylet az árvák, az özvegyek és szegé­
nyek karácsonyi segélyezésére fordította,
mely adományokat december hó 20 án
osztott ki a Nőegylet vezetősége az Evan­
gélikus kulturházban.. (Az adományokról
a jövő számban referálunk.
Isten gazdag áldása legyen a vég
zett jó munkán 8 az önzetlen hűséges
munkásokon.

A példaadás varázsa
a korszerű harcban.

Nyomatott i tA MUNKA" nyomdábani Salgótarján

hadserege gyors előnyomulásának céljaira
megmentse. Hősi elhatározásának végre*
hajtásakor robbant a hid, magaalá temetve
a vakmerő bajnokot, de halála megerő­
sítette a közkatonák vak bizalmát pa­
rancsnokaikban és ez mindenkor megér
egy emberéletet.
Nem maradhatott mély benyomás
nélkül annak a német hadosztályparancs­
noknak cselekedete sem csapatainak küz­
dőkész lelkületére, aki az előnyomulás
megkezdésekor csapatainak elővédje elé
hajtatott gépkocsijával. Hirtelen egy len­
gyel betonerőddel találta szemben magát.
Mellette lévő és nem a harcra felszerelt
törzsének tizenöt emberével az erődöt
habozás nélkül megrohanta és birtokba
vévén, csapatainak további gyors előnyo­
mulását lehetővé tette.
A vakmerőségig felfokozott bátorság
elragadó példái bizton hősi cselekedetek
lelki ösztönzéseiből sarjadtak és további
követőkre is találnak, élénken példázván
a szellemi értékek sorsirányitó befolyását
az emberi küzdelmek nagy történéseiben.
De arra is fényt derítenek, hogy a kor­
szerű harcban, a gépek és a betonerődök
csatájában is a legkeményebb és elpusztitbatatlanabb erőtényező : az ember lelki
nagysága.

Még kapható
a

KARÁCSONYI

ZENEALBUM
Rózsavölgyi és
Nádor kiadásában

VÉGH KÁLMÁN
könyv- és papirkereskedésében

kesités törvényes védelmét. A szövetke­
zetek szövetsége esztendők óta küzd az
alszövetkezetek ellen, mert ha a- szövet­
kezeti életben balsikerek jelei tűnnek fel,
azok mindig az álszövetkezeteknél mu­
tatkoznak. Az elnöki megnyitó után
Czettler Jenő egyetemi tanár tartott elő­
adást a szövetkezetek földbirtokpolitikai
szerepéről, majd Kuncz Ödön egyetemi
tanár, a szövetség ügyvezető alelnöke
beszámolt a szövetség tevékenységéről.
A beszámolóért a közgyűlés nevében
Schandl Károly elnök mondott köszöne­
tét és Kuncz Ödönnek tanári működése
negyszázados évfordulója alkalmából a
szövetség ajándékképen aranytollat nyúj­
tott át. Ezután a szövetség közgyűlése öt
évre újból megválasztotta Schandl Károly
a szövetség elnökéül.

Arcápolásnál
nélkülözhetetlen :
Bubi c r é m
az arcbőrt fehérré, simává teszi.

Bubi szappan
az arcbőrt tisztítja.

Bubi arcszesz
pattanást szüntet, zsírtalanít.

A Magyar Turista Szövetség
Vándorkedv Turista Egyesülete f.

Bubi púder

évi december 17-én Rónabányatelepen
az arcbőrt megvédi a változó
tartotta meg „Karácsonyfa ünnepély"-ét.
időjárástól.
Mintegy 80 drb. szeretet csomagot osz­
tottak ki a telepi iskola tanulói között. Kapható:
Azonkívül a szegénysorsu árva és nyug­
díjas gyermekeknek ruhaneműt, nagyka­
bátot, cipőt és élelmiszer csomagokat ad
tak. Felejthetetlen emlékként fogják őrizni
ezt a napot a telep lakói. Az öröm, a
meghatódottság könnyeket csillogtatott
pollo
moz
minden résztvevő szemében. És amikor
-----= SALGÓTARJÁN. =----X-F
a hálás köszönet szavait tolmácsoljuk az
ország szivéből, a fővárosból ideutazott
30- án szombaton 5, 7 és 9,
turistáknak á fáradozásaikért, nem mu­
31- én vasárnap 1, 3,5, 7 ValO,
laszthatjuk el, hogy nemeslelkü és fárad
1- én hétfőn d. u. 1, 3, 5, 7 és 9,
hatatlan alelnöküknek, Papp Kálmánnak
2- án kedden este 6 és 8 órakor
és Sárosdy Rezső titkár uraknak különPÁGER ANTAL FILMJE
kűlön meg ne köszönjük önzetlen mun­
kásságukat A jó Isten áldását kérjük re­
ájuk. Az ünnepély előkészítése és ren­
dezése — helybeliek részéről — Cserháti
Szereplők: SIMOR ERZSÉBET
József társ. tan. és Bencze László bá­
PETHES FERENC, “
““
K. .
nyamester érdeme.
Kiegéslitésül: Magyar híradó.

SZŰCS

RÓBERT


A

SZEVUSZ PÉTER

A gazdák a termelői tejár eme­
lését kívánják. A Tejtermelők Orszá­

gos Szövetségének választmánya egyér­
telműen megállapította, hogy a termelési
költségek állandó növekedése és a tej­
termelés kedvezőtlen helyzete mellett fel­
tétlenül szükség van a termelői tejár meg­
felelő emelésére. Úgy a fogyasztási, vala­
mint a feldolgozási célra szállított tej ter­
melői árának megfelelő emelése, valamint
a tejgazdaság takarmányszükségletének
biztosítása érdekében részletes előterjesz­
tést tett a szövetség a földmivelésügyi mi­
niszternek.
Ismét Schandl Károly lett a

3- án szerdán este 6 és 8 óra,
4- én csütörtökön 6 és 8 órakor.
SONJA HENIE FILMJE

CSODÁK CSODÁJA
káprázatos kiállítású film:
Fősz.: RICHARD GREENE
Kiegészítésűi: FOX HÍRADÓ-

Árverési hirdetmény-

szövetkezetek szövetségének el­
A Salgótarjáni Takarékpéntár
nöke. A magyarországi szövetkezetek kézizálog üzlettulajdonos közhírré testi,
szövetsége évi közgyűlését Schandl Károly hogy mindazon zálogtárgyak, melyek zá­
dr. nyitotta meg és bevezetőjében meg logház üzletében elzálogosítva lettek és

állapította, hogy az idők változása uj fel­
adatokat ró a szövetkezetekre, amelyek
azonban a gazdasági és társadalmi élet
átalakulásában a rendkívüli viszonyok kö­
zött is megállják helyüket A magyar szö­
vetkezeti élet az önsegély és az önkor­
mányzat egészséges alapjain fejlődik és
csak egyenlő elbánást kár az államtól,
legfőképpen pedig aj tzövtlkwtt áytá-

amelyek kiváltási határideje 1939. évi
december hó 1-én lejárt és az árverés
napjáig sem kiváltva, sem megújítva nem
lesznek, 1940. évi Jannár hó 17*én
délután 2 órakor* szükség esetén 1940.
évi január hé 18-án d. w 2 órakor
kezdődő nyilvános árverésen a zálogház
üzlethelyiségében elfognak adatni.

a
Nyomda tulajdonos i Végh KátaU