Fájl #1156: "https://digitaliskonyvtar.bbmk.hu/kdsfiles/pdf/A_Munka_1942_07_04.pdf"

Szöveg

Felelős szerkesztő és kiadó

A MUNKA

Dr. Lapsánszky János

TÁRSADALMI és politikai hetilap
„A Munka“ lapvállalat.

Laptulajdonos:

XX. évfolyam, 27. szám.

A honvéd
dicsérete.
„Meggyőződésem, hogy ez a
a nyár győzelmes harcok után tisz. fázza Európa helyzetét és már ebben az évben megindulhat az uj
Európa kialakítása*’, — mondotta
Kállay Mikló miniszterelnök a né­
met sajtónak adott nyilatkozatában,
az orosz szovjettel vívott harcok
megkezdésének ebő évfordulóján.
\ Minden magyar őszintén átérzi, hogy
ennek a meggyőződésnek mennyi­
vel több az alapja, mint azoknak
az angolszász részről gyakorta fel­
eregetett blöfföknek, amelyekkel a
sorozatos vereségekről akarják el­
terelni a figyelmet.
Harcbalépésünk évfordulója egyébként nagymértékben felénkéi
elsősorban honvédeink felé fordítot­
ta nagy szövetségeseink sajtójának
figyelmét Tavaly junius végén egy
héttel azután, hogy Hitler parancsot
adott az Európa elpusztítására fel­
vonult szovjethadak elleni támadás
megindítására, Kassát bombázták
szovjet repülők. Utána adta ki a
legfőbb hadúr honvédeinknek a tá­
madási parancsot. Honvédeink az­
óta, sek dicsősééet szereztek. Az
‘évforddón,ám^yeqgybéémífr"á
honvédnappal, az egész nemzet lel­
kesen ünnepelte honvédeinket s
kivette részét ebből nagy szövet­
ségeseink sajtója és rádiója is. A
német lapok kiemelték: merész,
rámenő, bátor, szívós, kitartó, s hű
a magyar honvéd, ilyennek ismerte
üteg a német katona magyar fegy­
vertársát s meggyőződése, hogy a
most kővetkező harcok során is
mindig ilyennek fogja maga mel­
lett találni.
A jóleső megemlékezések közt
is nagyra értékljük a német rádió
rendkívül meleg, hosszú méltató
megemlékezéseit. Ezek nemcsak a
közelmúlt és a jelen harcaira vo­
natkoznak, hanem a régmúltra is.
Megállapítja, hogy a magyarság
európai jelentőségét, hírét és ne­
vét katonai tulajdonságai alapozták
meg. Viszapillantást vetett a IX.
él X. szazad nagy és merész ma­
gyar vállalkozásaira, amelyek az
Atlanti-óceán partjaitól Szicíliáig
terjedtek és megmutatták a nyugati
iovasvezérek szervező és bámulattaméltó hadvézető tehetségét. Nagy
elismeréssel sióit azokról az érde•talqöí, amelyeknek során a ma­
gyarság mentette meg Nyugat-Eufópát & tatárok és törökök megwmmáitő dulátetól. Ezenkívül is
* 'magyar katonai dicsőség egész
soráról emlékezett meg köztük az
első világgá hnrutól is, majd vázolta
* katasztrófa és ■ trianoni parancs­
kéké által előidézett súlyos helymfet. Á korszerű hadseregszervete* legnagyszerűbb teljesítményé­
nek mondottá az 1938-bah kivívott
kafodtf égyenjóétíhád után rövid idő
•hit kiépített, ütőképes honvédsé­
günket, amely egy hét alatt visszatogialta Kárpátalját és hasonlóan

Salgótarján, 1942 julius 4

ára 24 fillér

A tudomány hitelének
süllyedése.
Milyen régen volt az, hogy „az írás­
tudók Áruláséról" szólt a panasz I Azóta
az Írástudók — legalábbis a valódi Írás*
tudók — hűségesen állanak őrhelyeiken
és ma - már csaknem egyedül ők őrzik
azokat az eszményeket, gondolatokat,
értékeket, azt a hagyományt, amit áru­
lásuk panaszlói féltettek. Az Írástudók
hisznek az Írásban, szolgálják és őrzik
jobb időkre. Az Írástudók már nem
inognak, de halálos biztonsággal tudják,
hol a helyűk, mint kell tenniük. Termé­
szetesén
vannak, akik
írástudóknak
álcázzák magukat, ám ezek nem tévesztik
meg a rend igazi tagjait, csak a laikuso­
kat. A laikusok megtévesztése is szomorú,
— de mit tehetünk ellene? Hasztalan
óvjuk őket, hasztalan rántjuk le az álcát,
hantáién nyilatkoztatjuk ki, hogy meg­
tévesztőik nem tartoznak közénk. A
laikusok nem nekünk hisznek. Különös
dolog ez: a laikusok inkább annak az
írásnak hisznek, amelyik be akarja fonni
őket, amelyik el akar hitetni velük vala­
mit, nem pedig a nyílt, becsületes írásnak,
amelyik igazságot közöl és ezzel a gyenge
eszközzel akarja meggyőzök A laikus
nem hisz az írásnak, nem hisz tisztessé­
gében, tárgyilagosságában, az igazsághoz
való hűségében, nem hisz abban, hogy
az Írás semmi mást nem akar, csak azt,
ami valódi, lényege szerinti célja; az
igirság ée seépslg ssrdgálats, -Gyanakszik
és hátsó célokat szimatol.
Nemrégiben eöv
egy ma sokat vitatott,
vitatott.
úgynevezett erősen aktuális kérdésről
volt szó társaságban. Az egyik jelenlevőt
éleseszfi te jó judiciumu embernek ismer­
tem, de ugy láttam, hogy a kérdés kőről
nincsen jobban tájékozva ő sem, mint az
újságok elfogult te felületes cikkeit
olvasók. Talán mások is ismerik azt a
sajnálkozást, ami egy ilyen jobb sorsra
méltó elme veszendőségén elfogja az
embert. Egy könyvet ajánlottam hat neki,
amely a szóbanforgó
kérdést teljes
egészében, történelmével és irodalmával
együtt röviden, de rendszeresen feldol­
gozza. Azt vártam naivul, hogy barátunk

felfogásokat is alkslmas beioiyáaeta* ut
igazságosabb ítélet irányában. Egywufivai
arról szerettem volna meggyűlni btaá*
tómat, akit eszes te ebben a köriteu,
ameddig közvetlen tapasztalatai terjednek,
biztos judiciumu embernek ismerek, hogy
ez a könyv semmi mást népi akar, mint
az igazságot megismerni te kősóim. >
örömmel kap az ajánlaton és siet, hogy
Ám hasztalan igyekeztem, ö esslt
a kérdést, amely őt annyira érdekli,
alaposan megismerje és Így tiszta Ítéletet mosolygott, majd nevetett Egyszerű au
nem hitte el azt, amit mondtam. Ndn
alkothasson felőle.

Nem ez történt Azt kérdezte, hogy
a könyv milyen szempontból foglalkozik
a tárggyal Kissé zavarba jöttem. Hiszen
már megmondtam róla, hogy a kérdést
teljes egészében, minden vonatkozásában
feldolgozza. Megismételtem. Igen, mon­
dotta ő, de milyen szempontb 61? Ter­
mészetesen szigorúan tudományos szem­
pontból, válaszoltam, mert most meg arra
gondoltam, hogy ekörül vannak aggályai,
de népszerű feldolgozásban, nemcsak
szakemberek számára, tettem hozzá, hogy
etekintetben is megnyugtassam. Jó, jó,
mosolyodott el kissé fölényesen és most
vpttem észre, hogy színleléssel gyanúsít,
mintha szándékosan nem akarnám elérteni
kérdése értelmét s nyíltan feltette a kér­
dést, melyik párt, milyen világnézet,
milyen tendencia szempontjából vizsgálja
a kérdést és „hozza ki az eredményt**.
Ezt a kifejezést használta.
Naivitás-e, hogy elképedtem a kér­
désen ? Próbáltam megérteni, hogy az
illető, aki a könyvet irta, becsületes tudós,
akit semmi más nem vezet, mint az
igazság megismerése, ő nem „kihozta**
az eredményt, hanem bosszú kutató­
munka folyamán megismerte s mint a
kérdés Tttak«nbere,ugy~ár«^ hteznte
szolgálatot tesz, ha a müveitek szélesebb
körét is megismerteti ezzel a tárgyilagos
eredménnyel, a tudomány legjobb vála­
szával a kérdésre, ha már ezt a közvéle­
ményt e kérdés annyira érdekli, ö jám­
borul azt hitte, hogy e közvéleményt az
igazság érdekli, a közvélemény is vazt
akarja ismerni és boldogan fogadja, mert
birtokában biztos Ítélettel igazodhat el e
nagy életproblémában. Próbáltam megér­
teni, hogy e tudóst egyáltalán nem ve­
zette semmiféle tendencia, világnézet,
politika, pártérdek, ő semmi ilyesmit nem
akart igazolni, sőt abban a gyermeteg
meggyőződésben van tán ma is, hogy
igazságának megismerése ezeket a nem

majd ismertette a Szovjet elleni elnök azt a kijelentését, amellyel
háborúban elért jelentős magyar cikkünket kezdtük, ezekre a világrászóló győzelmekre alapította,
eredményeket.
A magyar honvéd dicsérete amelyekről azt mondotta még, hogy
és a miniszterelnök bizakodó nyi­
latkozata állott e napokon, amikor
a képviselőház a milliárdos mező­
gazdasági beruházási javaslatot tár­
gyalta, az érdeklődés előterében.
Miniszterelnökünk joggal optimista.
Nap sütött a borús magyar égen,
Erre valóban okot adnak a világ­
raszóló győzelmek, amelyeket még amikor tiz esztendővel ezelőtt a Feren­
ces barátok Salgótarjánban letelepedtek.
a nagy keleti offenziva megindulása Nap sütött, amelynek aranysugarai átlép­
előtt értek el szövetségeseink kü­ ték a véros teste mellett vérző, csonka
lönböző frontokon. A charkovi és határokat s azon túlra vitték a buzgó
keresi győzelmeket követte a magyar imádság, a könnyes magyar kö­
volchovi. A világ legerősebb erőd­ nyörgés esdő szavát, hitet öntve a hatá­
rokon túlról reánk figyelő, segítséget tő­
rendszerét, Szebasztopolt is legyőz­ lünk váró és remélő rab testvérek meg­
ték a németek s amikor e sorokat gyötört szivébe. A végtelen Istent kereső
írjuk, a hadikikötő és a város el­ magyarok lelkének ragyogó napja volt
este is bekövetkezett. Ugyanakkor ez a nap, amely felszökött a kálváriát
a néniet-olasz csapatok keletafrikai magyar ut sötétre borult egére.
A magyar szivek hitének, a szebb,
előretörése * Tobfuk és Marsa- a boldogabb
magyar jövőért könyörgő
Matruh elfoglalása után már Ale- telkeknek ez a tisztán, fényesen sugárzó
xandriát veszélyezteti és komoly napja azóta nem tűnt te a magyar égről.
az angolok aggodalma, hogy Egyip­ Ott ragyog és az alkotások tűsében mind
tom elfoglalása titán Palesztina fényesebben te fényesebben sugározza
szét a minden magyar porszemet 'magt-*
következik. A jápánotf már arról hoz
ölelni akaró erejét. Egy zárda, majd
beszélnek, hogyan egyesülhetnek egy hatalmú templom, ezek berendezése,
a Szuezi csatornán át a tengely- később oltárok emelése, majd orgona épí­

(yőn ütemben Délaagywomágot, csapatokkal. A magyar miniszter­

hitt benne, hogy van ilyen törekvés, m4K,
hitt abban, hogy van elfogulatlan, tgrg'fllagos tudomány, hogy van szeitend tevé­
kenység, amelynek semmiféle polftiItal
szándéka te „beállítottsága** nincsen, ült

abban sem hitt, begy van ztMSttti
független igazság. Ez volt a legmegdöb­
bentőbb szamomra, holott történekül is­
mereteim megtaníthattak volna rá, hogy
ne fogadjam ily meglepetten art a felen-*
séget, ami nem első a történelemben í
az abszolút igazság kótségbevonásáf. Dé
mégis csak más, ha szemtÓlMzembe ágtmfc
vele, mintha csak olvasunk róla.

Pedig nem elszigetelt jelenete.'az,
Csak egy mozzanata korunk általános
utilizmusának, haszon elv üség ének. Mit.
akar vele? Mi a célja, mi a szándék*,
vele ? Ezzel a * kérdéssel szimatol, a
minden önzetlen, nemes motívumból te*
kadó emberi cselekedet mögött titkos,
haszonleső szándékot, miután szokva teá­
nak hozzá, hogy legtöbbeste valóbaujH
is rejlik ez a jól fetfogott magánérdek.
Ne csodáljuk hát, hogy a tudománnyal
szemben sem tesznek kivételt SzUnolnunk kell azzal is, hogy- ma szétes-tgfe'

a tudomány igazságait s ha erkölcsi vagy
szociális természetűek, nem akarják kö­
vetni, hanem arról, hogy nem te tartják
követendőnek, nem tartják normának
dományos igazságot, mégpedig azért nyak,
mert nem hiszik azt, hogy a tudornál}
maga hisz önmagában, abban az dbszoíufumban, amelyhez igazságainak*
eredményeinek érvényét hozzáméri, óef
asf sem hiszik és ismtrik el, hogy
ilyen abszolufum. Ennélfogva a tudo­
mány merőben elméleti jellegét sem. hi­
szik pl, sőt el sem tudják képzelni. Nfim
tudják elképzelni, hogy van emberi tevé­
kenység, amely minden érdek te basapó
nélkül, teljesen elfogulatlanul, tárgyiiaflo-

ezek megerősítik, hogy mind az
amit vele Hitler főhadiszállásán
előre közöltek, beteljesedett, vagy,
útban van a beteljesedés felé.

Emlékezés.
a magyar könyörgést az Istenhez.
az akarás, az az összetalálkozás,
eggyé kovácsolt tízmillió magyart,
ben emlékező városunk közönsége
gos, alkotó te áldozatos munkával
ki a maga részét, valóságba érlelte
gyár álmok te vágyak egy részét.

És '■*
mely
melyszor­
vélte
a HHp

Az ezeréves szent test vérző naasdl|heltolódott a város közeiéből s helyenként
immár az ezeréves határokig egy akarat­
tal, egy célért száll a kőnyörgte tette
trón)a felé: „ ... Megböcsájtunk mind­
azoknak, akté reánk törtek, csak még
egyszer add vissza a drága magyar földet."

Trianon rabbilincse pattogni, szét­
hullani kezdett a rab magyar keMké&
Megnyílt a magyár sir s a magyar hjUvét, a magyar teitántadte hajnalé pírk^t

a magyar ág peremén. A Mama! sir sulyw köve elmozdult, hogy szabaddá te*
gye az elzárt sir száját.

Ezt az eredményt az Isten oltalmát ,
•?
k*rő, az Isten
tőén viszi közelebb a magyar imádságot. felé közeledő magyar lélek munkája ghé

A MUNKA

Salgótarján, 1942 julius 4

söáéges és lélekemelő ünnepség kereté­
ben adta át rendeltetésének a ceredi róm.
kát egyházközség a közel 100000 pengős
költséggel megépített három tantermes és
kettős tanítói lakással bíró hatalmas, vilá­
gon és ízléses ui iskoláját Az ünnepi fő­
papi misét Dr. Pobozsny Róbert püspöki
hely nők celebrálta fényes papi segédlet­
tel s annak keretében felszentelte a kör­
nyék legszebb és legnagyobb uj iskoláját
Apflspöki helynök magas száznyalásu beizédében egyházi iskolák szaporításának
szükségességét hangoztatta, kiemelve az
ily jellegű iskoláknak vallás-erkölcsi hi­
vatását és nemzetnevelő rendeltetését Az
egyházi szertartás befejezése után Dr.
Matyasovszky Kamill járási főszolgabíró
meleg ée bensőséges szavakkal üdvözölte
a püspöki helynököt, majd röviden vá­
zolta az iskolaépítés nehéz munkáját,
megemlékezvb mindazokról, akiknek az
építkezéshez érdemeik fűződnek. Az uj
és; nagyszabású iskola sipeki Balázs Béla
ceredi plébános hervadhatatlan érdeme,
áld vasakaraital, fáradhatatlan űgybuzgósággal s hosszú hónapok szívós mun­
kásságával, a hírek példás áldozat kész­
ségével megépítette e környék legszsbb
és a mai kor követelményeinek minden­
ben megfelelő, mintaszerű iskoláját. Vaj­
da Gyula c. canonok, kerületi esperes
közvetlen szavakkal emlékezett meg a
ceredi egyházközség áldozatkészségéről és
az építkezésnél közreműködött egyének
önzetlen fáradozásáról. Az ünnepély pél­
dás rendezése Gyürky Ferenc ig. tanító
ós Gyürky Ferencné tanítónő érdeme.
A> ünnepségen résztvett Mocsáry Ödön
országgyűlési képviselő, Holczmann Jó­
zsef esperes plébános, Béres János püs­
pöki tánácsos, Iványi József tanügyi ta­
nácsos, kir. tanfelfigyelő, Nagy Antal
körzeti iskola felügyelő és Lőrinc István
plébános.

3. oldal

SzInház
Az igazgatóság felkéri a t bérlőket,
hogy bérleteiket váltsák be, mert a szín­
ház julius közepén befejezi szezonját

SZOMBAT, VASÁRNAP d. u és este
a nagysikerű slágerujdonság

Az esküvődön én is ott leszek
nagy operett 3 felvonásban
HÉTFŐ :

Bónyi Adorján remek vigjátéka

HAZUDJ NEKEM
KEDD : Olcsó filléres előadás 30—1 30 ig

3 Ember a hóbaN
énekes táncos operett 3 felvonásban.

az egészséges vidám gyermekek különösen, fia

SZERDA: Nagy operettszenzáció

tiszta lefelletük üdeségét érezzük. A száj és a
fogak ápolása éppen olyan fontos, mint a bőré.
Szoktassuk tehát a gyermekeket már kora ifjúságuktól kezdve rendszeres fogápolásfioz —
mégpedig ODOL fogpéppel.

CSÓKHABORÚ
CSÜTÖRTÖK: legjobb operett sláger

j
;
{

NEFELEJCS__
PÉNTEK: olcsó filléres előadás

i

Sárgapity kés közlegény
MAGYARORSZÁGI ODOLMŰVEK R. T. BUDAPEST
Megjelenik minden hó 1-én

HIRDESSEN:

„A MUNKA*
_ politikai hetilapban!

a filatélia minden
foglalkozó szaklap.

ágával
A

Bélyeghiradó
Felelős szerkesztő: DOBÓ
ISTVÁN. Szerkesztőség és

Finn hadiárvák Magyarorszá­
gon. Az Országos Evangélikus Szövetség
300 finn hadiárva 8—14 éves korú gyer­
meket hozat hazánkba, lehetőleg 8 hónapi
magyar gondozásba. Ezzel kapcsolatban
felhívással fordul ezúton is elsősorban az
evangélikus családokhoz, de minden, a
rokon nép iránti szeretetet érző magyar­
bot is, hogy ezeknek az ellátására vállal­
kozzanak. Ha nem is az egész 8 hónapi
ellátást, de ha csak pár hónapot is . tud­
nak városunk finnbarátai is nyújtani, szí­
veskedjenek azt az Evangélikus Lelkész!
Hivatalban bejelenteni, ahol közelebbi
tájékoztatásokkal szolgálnak. Aki gondo­
zásra nem vállalkozhatok, de módjában áll
valamelyes összeget erre a célra áldozni,
adományát ugyancsak az Evangélikus
Lelkész! Hivatalnál adhatja át, amelyeket
nyilvánosan nyugtatnak. A magyar test­
vérnemzet együttérzésének ezt a megnyi­
latkozását minden megértő magyar jóin­
dulatába azzal ajánljuk, hogy ez is szol­
gáljon kifejezésére annak, hogy messzeszakadt qéprokonainknak a miénknél is
nehezebb sorsában, a világháború után
nekünk is osztályrészül jutott szép példák
nyomán, mi is részt kívánunk venni. A
gyermekek már augusztus 1-re érkeznek
a tervek szerint

A Főplóbánlai Istentiszteletek
sorrendje az Iskolai szünet ideje
alatt. Vasár és ünnepnapokon.
1/2 9 kor csendes szentmise rövid
szcntbeszéddel.
10-kor nagy szentmise prédikációval.
1/2 12-kor csendes szentmise rövid
beszéddel, melyekre felhívom a katolikus
hívek figyelmét
Dr. Ambrus
h. plébános

öliTOROZOTTszobát keresek
' F. hó 15-étöl egy hónapra
nyaraló rémére.
Cím: a kiadóban.

kiadóhivatal :Szabadka, Eg-

ressy utca 2 szám.

Megrendelhető és kapható:
VÉGH KÁLMÁN könyv
és papirkereskedésében
SALGÓTARJÁN
Egyesszám ára 60 fillér.
Előfizetés
egész
évre 7
pengő, szövetségi tagoknak
6 pengő.

Színészeink
teljes odaadással játszanak már 2 hete az
ipartestületi színházteremben. A városi
mozgó színház megkezdte nyári szünetét
és így remélhető, hogy az uj kulisszák­
kal felszerelt, kiváló zenekarral rendel­
kező, kitűnő együttes megkapja a közön­
ség részéről azt a támogatást, amit méltán
meg is érdemel.
Nehéz kenyérkereset a színészet, a
magyar kultúrának szerény hordozója,
annál is inkább, mert ma a rádió és film
fejlett világában nem kelhet versenyre a
„sztárok** tagadhatatlanul kiváló, de dúsan
megfizetett kiváltságosainak nagy sikerei­
vel. A filmek káprázatos technikája anynyira felfokozta a közönség iztését, hogy
azt kielégíteni szerény, vidéki színpadi
felszereléssel szinte lehetetlen. Azonban
nemes és sokszor tehetséges szereplések­
kel, sok humorral, tánccal igen gyakran
jut a közönség közvetlen lelki barátságba,
az üres termekben is lelkesen dolgozó
szinészekkel, akik a közönség tapsát oly
hálásan és készséggel honorálják. A szí­
nészek szerepléséből sokat tanulhatnak a
vidéki műkedvelők is, akiknek városunk­
ban oly sok kiváló tagja van és akiknek
propagativ munkájára annyira számit

Vértes Károly igazgató és kiváló színész.

arnUj*.

A városi vízvezeték és

szennyvizcsatornamű építése.
Irta: Szentpétery János városi főmérnök.
VIII. közlemény.
b) Minden lakás után:
A lakás megnevezése:
Évi alapdij P
I. II. U1.IV.
Legfeljebb 1 szoba, elő­
szoba, 10 tn2-ig, fürdőszoba,
W. C. és mellékhelyiség
9 6 3 1
Legfeljebb 2 szoba, elő­
szoba, 10 m2-ig, fürdőszoba,
WC és melléhelyiség
12 9 4 2
Legfeljebb 3 szoba, elő­
szoba 10 m2-ig, fürdőszoba,
WC és mellékhelyiség
16 12 6 3
Legfeljebb 4 szoba, elő­
szoba 10 m2-ig, fürdőszoba,
WC és mellékhelyiség
20 16 9 4
Legfeljebb 5 szoba, elő­
szoba 10 m2-ig, fürdőszoba,
WC és mellékhelyiség
26 20 12 6
6 vagy több szoba, elő­
szoba 10 m2-ig, fürdőszoba,
WC és mellékhelyiség
40 26 16 9
Az előszoba 10 m2-en felül szobá­
nak számit. Folyosó külön dij alá nem
esik. Második előszoba, valamint cseléd­
szoba szobának számit.
c) egyéb helyiségek után:
Minden raktár, műhely iroda, váró,
fogadó, rendelő, üzlet stb. 50 négyzet­
méter alapterületig 1 szobás lakás diját
fizeti. Ezen felül minden megkezdett 20
négyzetméter egy szobával
magasabb
besorozást eredményez.
Istálló állásonként az 1 szobás lakás
fél diját, garázs minden megkezdett 40
négyzetméter után 2 szobás lakás diját
fizeti.
Az ingatlantulajdonos által saját
házában tartott lakásra eső alapdijakból
azokat a keresztény ingatlantulajdono­
sokat :
,
a) akiknek lakása 2 szobánál uem
nagyobb és 6 vagy ennél több 16 éven
aluli gyermekük van, 100%-os,
akiknek 4—5 16 éven aluli gyer­
mekük van, 50%-os,
akiknek 2—3 gyermekük van (16
éven aluli) 25o/o-os leírás illeti meg.

c) akik vitézek, 25*70-os,
g) akik igazolt tűzharcosok, lOoA-ós
leírásra tarthatnak igényt
Több jogcím esetén a legmagasabb
éróényeaithető.
A szabályrendelet alapján fizetendő
vízfogyasztási dij:
a) Az I—II. övezetben m’-ként 25
fillér. A hónapok leolvasástól leolvasásig'
számítandók.
b) A III. övezetben átalányban
fizetendő és az egyenlő a kivetett aiapdijjal.
Minden vízóra után annak haszná­
latáért, fenntartásárt, havi utólagos részle­
tekben,
vízmérőóra kölcsöndijat kell
fizetni. Az évi dij nagysága a vízóra
mérete szerint a következő:
a) 13 mm méretű óra után
6-- P
b) 20 „

.

9'—..
c) 25 „12—„
'
d) 32 ,


15'— „■
e) 40 „

. „
18 I) 50 „
.
. .
21- .g) 80 „

. „
24 —
Az ipari-, kereskedelmi , gazdasági és kertészeti üzemek részére engedélye­
zett vizdijat esetenként a város polfkmestere állapítja meg.
A házi vízvezetékek nyomáspróbá­
jának ellenőrzéséért esetenként 2„• T.
a házi berendezések felülvizsgálatáért
vízcsaponként 50 fillér, a házi beftötő
csatornák tervének ellenőrzéséért és a
bekötés felülvizsgálatért 4 P fizetendő
esetenként.
A vizdijak, továbbá a vízóra dijak
minden hónap 5. napjáig, mig az ellen­
őrzési- és felülvizsgálati
dijak előre
fizetendők
A szabályrendeletben megállapított
és fizetendő vizdijak, vízóra elienőrnésiés felülvizsgálati dijak és bekapcsolás
költségek közvetlenül az ingatlant terhelik
és az ingatlan tulajdonosára vetendő jt*i<
Megjegyzés: Előző közleményünk
első bekezdés 4. sorában 100.000 pangó
helyett
1.0Q0.000 pengő értendő. *1
b) Akik igazolt hadirokkantak, vagy

hadiözvegyek, 60#/0-o»,

(folyt, köv.)

A MUNKA
tű törekszik a megismerésre. Nem tud­
ták elképzelni, hogy egyéb is mozgathatja
u almit, mint a haszon. Nem hiszik,
hogy van tiszta emberség is: a szépség
*• Igazság mindenen fslűleinelkedö szomjuhozása. így hát a tudományt b egyhjh mesterkedésnek tartják,
mellyel
hasznos célokat lehet elérni, Komédiázásnak valami érdek szolgábtában. Propa­
Eszünk minden gondolata, szivünk
gandának, De ebben a szerepében buz­ minden dobbanása, lelkünk szerető ér­
gón használják is.
zelme a messze harctérre száll, élet-ha­
Ennél mélyebbre nem sűlyedhet a lálharcban viaskodó honvédeink felé I
kőzbecsülésben. Gondoljunk viasza régi
Nemzetünk óriási többsége együtt­
időkre, amikor szentiráénak vették áhí­
érez. A tatárjárásban és törökdulásban
tattal fogadott kinyUatkoztatásait Magá­ átokként reánk nehezedő széthúzás, vi­
nak az abszolút igazságnak 'megjelenése­ szálykodás, párttusák most nem bénítják
ként tiszteltek minden tudományos ered­ meg hatalmas erőkifejtésünket A magyar
ményt és elméletet és vallásos hittel fo­ egység megvalósult, állapítjuk meg elége­
gadták be s követték. Oly fanatikusan,
detten.
ahogy ma már talán politikai elvet sem.
De vájjon csakugyan így van-e?
Ennek a fanatizmusnak nyilván szintén
Vagy talán rózsás álmodozás, külszines
van szerepe a tudomány hitelvesztésében
látszat csupán összefogásunk, összetar­
az általános 'haszonlesés mellett is. Pe­
tozásunk ?
dig a tudós nem a maga igazságát keresi,
Nos alaposan mérlegelve a nemzet
hanem az igazságot. A laikus tömegek
azonban megdöbbentek azon, hogy azt jelenségeit, valahogy az a tárgyilagos be­
az igazságot és elméletet, mit Ök oly ra­ nyomásunk, hogy ugy a derülátók, mint
jongással fogadtak el, egyszeresek meg­ a borúlátók véleményében sok igazság
dönti a kritika és újat állit helyébe. Bi­ rejlik, de bizonyos túlzás is. Tény ugyanis,
zonnyal ez is hozzájárult a tudományba hogy a magyar egység általánosságban
megszületett, de sajnos, jelentékeny
vetett hitük megrendüléséhez.
töredéket képviselnek közöttünk a ma­
A tudomány természetesen nem
gyar egység megbonfói is l
abszolút öncélú, mint ami semmi a vilá­
Kétféle roncsalakok ezek, aszerint,
gon nem az, a jóság, szépség, igazság
és szentség értékein kívül. A tudomány hogy az alsó néprétegekhez, vagy pedig
emberi funkció és általános emeri ren­ a felsőtizezrekhez tartoznak.
deltetése van: az emberi szellem tájéko­
Egyrészük javíthatatlanul)
meg­
zódása
világában.
De
nyilvánvaló, átalkodotton
szovjefrajongó.
Ezeket
hogy ezt a rendeltetést csak akkor tel­ meggyőzni a legjózanabb érveléssel se
jesítheti, ha szigorúan az igazság megis­ lehet A vörös métely teljesen átitatta
merésének elszántsága vezeti, egyébiránt lelkületűket s a fertelmes nemzetközi
tájékoztatás helyett félrevezeti az embert, szellem rabjai. Ezek hasigényeik szerint
így hát éppen az egyetlen érvényes tu- mérlegelik a jövő eshetőségeit. A magyar
dotnányonkivüli célt.
haza sorsa nem érdekli őket. Rögeszmé­
Mit tehet a tudomány, hogy mind­ jük a „földi paradicsomkert**. Mellékes
ezt' az emberiséggel megértesse és hitelét nékik, hogy milyen államban s ki ural­
visszaállítsa? Voltaképpen fegyvertelenül kodik fölöttük. Egy a fontos, hogy gyo­
áll. Hiszen ö nem alkalmazhat olyan
fegyvereket, nem is rendelkezik olyanok­
kal, aminökkel az ellenség. Mit tegyen,
ha nem hisznek becsületességében es az
eszményekben, melyek őt egyedül veze­
tik ? Semmi egyebet, mini hogy az marad,
affil: az igazság elfogulatlan, tárgyilagos,
minden
más érdektől független
kutatója. S várja türelemmel, hogy egy­
szer bünbánattal és tisztelettel térnek
vissza .hozzá az emberek, kiknek javát
ő ma is változatlan hűséggel szolgálja,
Az elmúlt napokban elemiiskolai
akár hisznek ebben, akár nem s akár
vizsgán vettem részt s az apró növendé­
kellenek nekik e javak, akár nem.
kek szeretetmegnyilvánulásaiból, a virág
csokrokból én iá kaptam egy szép ro(—dny)
zsacsokrot. Gyönyörűségem virággal bí­
belődni, a legmüvészibben kötözött bok­
rétát is szétszedem, hogy lazán, könnyed
el és érlelte meg. És hogy ebben a szent csomókban helyezzem vázába, pohárba,
magyar munkában, ebben a minden ma­ — a virágnak jobb igy, nekem szebb.
gyarokat eggyé kovácsoló erőfeszítésben, Hát ezt a friss, harmatos rószacsokrot is
városunk közönsége példátadó mértékben megszabadítottam kötelékeitől és amint
vehette ki részét, nagymértékben köszön­ élvezettel rakosgatom vázába a hosszuhetjük az Isten és Haza fáradhatatlan száru gyönyörűséges rózsákat, egyik, alat­
harcosainak a Ferences barátoknak, akik tomosan, alaposan beledöfte ujjamba he­
a történelem évszázada során kiérdemelt gyes tövisét Felszisszentem, pár csepp
„barát1* névre itteni működésük alatt is vérem pergett a remek szirmokra. Nem
méltóak maradtak.
.
haragudtam a rózsára, nem tehet róla,
A hajnalodó magyar husvét nem ta­ hogy tövisei vannak, — költő valamikor
lálkozott a lelkeket leigázó, istentagadó azt mondta: a rózsa tövisei, testőrök a
bolsevista hatalom akaratával, amely mó­ királyné' körül és ez szép és találó ha­
dot és lehetőséget keresett arra, hogy sonlat. Es mégis, el kellett tűnődnöm,
visszahelyezze átok-sírunkra az elgördülő miért van az, hogy még az olyan tiszta,
követ A kegyetlen és aljas szándékra édes szépség is, amilyen a rózsáé, fáj­
méltó választ adnak a dicsőséges magyar dalmat okoz az embernek, hogy fel kell
fegyverek, amelyek kényszerből szólaltak szisszennie és vérét hullatnia tőle. Miért
meg Istenért és Hazáért A háború áldo­ van ez igy?
zatokat követel s ezen áldozatok viselé­
Azért, mert nincs szépség ezen föl­
séhez hősi lélek kelt
dön, amelyért meg ne kellene fizetnünk,
Az a működés, amelyet a város nincs szépség, amelyhez eljuthatnánk szen­
közönsége a Ferences barátok vezetése vedés nélkül. A rózsa — mint annyi
mellett az elmúlt évtizedben kifejtett, más — kicsiny jelképe csupán, halálo­
egyedül alkalmas a szükséges hősi lélek san mély és nagy emberi dolgoknak, ami­
kialakítására.
kor megszűrje azt, aki hozzá közeledni
Ez a jogalapja annak, hogy a mai mer, amikor nem adja magát ingyen és
rendkívüli viszonyok között is megállunk könnyen, hanem legalább egy pillanatnyi
egy pillanatra az évforduló határkövénél fájdalmat, néhány cseppnyi vért kíván
és Isten és katonái iránti meleg szeretet­ cserébe szépségéért. Csak kicsiny és kötel tekintsük át a lepergett tíz esztendőt, nyed jelképe a rózsa minden egyéb
Isten bőséges áldását kérve hűséges és szépségnek életűnkben, amelyért könyfáradhatatlan barátaink a Ferencesek to­ nyel és vérrel fizetünk, ha részesülni
vábbi munkájára. Magunk pedig hősi lel­ akarunk mámorában, mert kérdezzük,
kek akarunk lenni, mert ez az alapja minő áron jut el a művész, a költő a
• jövendő magyar létnek. Ezért bátran szépségig, amelynek szolgál, mint zsarno­
és öntudatosan meneteljünk azon az utón, kának és bálványának? Ne kérdezzük azt
mely az Isten közelébe vezet, ahol biz- sem, mennyi szenvedéssel juthatunk el
fa megingathatatlanul eljutunk a csupán a lélek felszabadult, tiszta szép•wbh, a boldogabb magyar |MMs.
eőgélg. De ait mindnyájan tudjuk, hogy

Salgótarján, 1942 julius 4

Akik a magyar egység
útjában: állnak.

Hírek és különfélék

„Nincsen rózsa
tövis nélkül"

m Üfadak minden úép pillanatáért.

morgondjaik ne legyenek s akár szolga­
sorsban is, minél, többet élvezzenek, fal­
hassanak. Ezeknek istenük a has s való­
ban közmegvetést érdemlő, hazátlan bi­
tangok I
Másrészük az angolszáz faj titkos,
vagy nehezen leplezett fanatikus hive.
Ezea süketek, némák, vakok a világren­
dig, az emberiség arculatát átalakító
gyökeres változásokkal szemben. Nem
akarják észrevenni, hogy az angolszász
bálvány összes eresztékeiben recseg ropog.
A pénzre, fegyverre épített zsarnokság
felett kong a halálharang. Ezek még
csökönyösen szajkózzák, hogy ellensége­
ink embertömegben, nyersanyagban ki­
fogyhatatlanok s minden vagyon, kincs
náluk összpontosul. így döntő győzelmet
nem érhettünk el ellenük. (?) Ugyanis
végtelenségig elhúzhatják a háborút, ami
végső kimerülésünket eredményezné. (?)
Ezeket a szerencsétleneket a szinte hal­
latlan diadalok hidegen hagyják. Csüg­
gedt, komor hangulatukat
vészmadár
módjára ojtják be a könnyenhivők lelkfiletébe.

Az a vigasztaló, hogy a kétféle
roncsalakok csak csekély töredékben
bontják meg, illetve veszélyeztetik a
nemzeti összhangot. De legkisebb befo­
lyásukat sem szabad megtűrnünk. Ha
jószándéku felvilágosifásainkaf vállvonogatva semmibe veszik, tekintsük őket
hazafiatlanoknak s keményen lépjünk
fel elhallgattatásukra ! Ha pedig bélpoklosok módjára továbbra is garáz­
dálkodnak, kicsinyhitüségef, kedvetlen­
séget, lemondást szítva, hazaárulókkénf
bánjunk el velük!
M. Gy.

lőbb vagy később, mennyi fájdalom­
mal kell fizetnünk és jó, ha csak tövisSzurás, néhány csepp .vér, egy-egy só­
hajtás az egész, hiszen ez a legkevesebb
amennyit adhatunk.
A rózsa és tövise erre figyelmeztet,
erre tanít, de ki tudja: nem lesz-e még
szebb és gazdagabb a szépség a kény­
től, vértől, melyet érte hullatunk, nem
ez e a legszebb benne, hogy szenved­
nünk kell erte...
—y —m.

Pűapökválaastó egyházi k&cgyfiléa. Jul. 12 én tartja meg a helybéli
evangélikus egyház az egyházi alkotmány­
ban gyökerező jogai alapján a dunánianeni egyházkerületi elnökségre, az újon­
nan megválasztandó püspökére és egy­
házkerületi felügyelőjére esedékes szava­
zata megállapítására vonatkozó közgyű­
lését a templomban. — A közgyűlésre
az egyházalkotmány előírásainak megfe­
lelően a jogosult egyháztagokat ezúton is
meghívja az Egyházi Elnökség.

Leventenap Élesen. Vasárnap jun '
28-án Etesen az ifjúság ünnepelt Levente­
nap volt, mely alkalommal a kecskeméti
Főiskolai hallgatók leány és leventecsa­
patainak tagjaiból alakult Vándorregősök
is megjelentek a faluban s a leventeifju1sággal a helybeli legényekkel, leányokkal
együttesen szerepeltek a délutáni szóra­
koztató műsorban. Délelőtt szentmise, ■—
a sporttéren felvonulás, zászló tisztelgés,
levente avatás, fogadalómtéfel, hősök tisz­
telete, bemutató gyakorlatok. Délután tré­
fás mókák, szinelőadás, tánc, majd este
tábortűz volt.

Evangélikus

f Halálozás. Környei Józsefné szül.
Kollár Mária életének 34-ik, házasságának
15-ik évében junius hó 28 án elhunyt. A
megboldogult bült tetemét junius hó 30-án
délután 4 órakor temették a salgótarjáni
városi ravatalozóból nagy részvét
mellett. Környei József vízválasztói vezető
tanító, a Nógrádi Kultúra szerkesztője
feleségét gyászolja az elhunytban.
----- "in

Evangélikus

lelkikonferencla

volt a múlt vasárnap a katonai igénybe­
vétel miatt elfoglalt kulturház helyett a
templomban, amely a délelőtti istentisz­
telettel kezdődött. Ezen Szűcs István ref.
lelkész hirdette az Igét, kiemelve, hogy
a mai időkben a ránkbizottakban való
meggálláshoz szükséges a lelkifegyverek
felöltése, amely Istennek az erejével gaz­
dagít. Az Istentisztelet után dr. Gyimesy
Károly Luther Szövetségi lelkész, volt
máv. tiszt tartotta meg előadását dr.
Csengődy Lajos megnyitója után „Nem
hagyjuk el a bibliát** címmel, rámutatva,
hogy az evangélikus hitnek egyetlen
alapja és fundamentuma az a kijelentés,
amely a szentirásban áll az emberiség
számára kijelentve. A látható világ feletti
élet és világ körébe való felemelkedés
eszközlője ez, amelynek a gyakorlati élet­
ben kell a gyümölcseit megteremteni.
Ennek megvalósítását és az Istennel való
szövetség realizálását jelenti az egyház
keretében élő Szövetségek is. — A dél­
utáni folytatáson dr. Csengődy Lajos 1tA
biblia, a hitigazságok könyve** címmel
tartott előadásában a szentirás örökérvé­
nyű igazságai mellett való helytállási kö­
telességet hangsúlyozta, amelyből <ai
evangélikus egyház anyagi érdekek ked­
véért sem engedhet — Dr. Gyimesy
Károly „A biblia az életigazságok köny­
ve** cimü előadásában a bibliai jövendő-,
lések manapság is ellenőrizhető betelje­
sedésére mutatott rá. — Gartai István
„A biblia ifjúsága és a magyar jövő"
címmel a szentirás ifjúi eszményeit raj­
zolta meg Sámson és Dávid ifjúságának
ismertetésével, intő és vonzó példáim?
állítva bennök a mai ifjúság élé. A korferencia után megalakult a Luther Szö­
vetség szociális szakosztályaként az Evan­
géliumi Munkásszövetség, Csipkay Imre
Gömöry Zoltán elnöklete alatt.
■■■,

egyházmegyei

közgyűlés volt e héten csütörtök és pen
teken Balassagyarmaton, amelyen varo­
sunkból dr. Csengődy Lajos alesperes,
tanügyi esperes és Gartai István hitoktató
vettek részt.
Az etesi leventék s a Leánykörök
buzgóságát, honvédségünk iránti szeretetét
jelenti az a tény is, hogy Űrnapján lefolyt
füsttelen nap eredményekepen jelenthetjük
hogy 6503 darab szivarkát, 2 szivart, 199
csomag dohányt, 98 darab szivarkapapirt,
2 dohanyszeiencét juttattak a hadrakelt
csapatok részére 308 P értékben.

Evangélikus hitmélyitö konfe­
rencia lesz holnap, vasárnap a környék­
beli evangélikusság bevonásával az evan­
gélikus egyháznál, amelyen a délelőtti is­
tentisztelet keretében Szüts István ref.
lelkipásztor hirdeti az Igét, 11 órakor dr.
Gyimesi Károly az Országos Luther Szö­
vetség igazgatólelkésze tart előadást: „Nem
hagyjuk el a Bibliát**-cimmel. Délután fél
3 órakor dr. Csengődy Lajos alesperes :
„A Biblia a hitigazságok könyve**, dr.
Gyimesi Károly: „A Biblia az életigaz­
ságok könyve** Gartay István: „A Biblia
ifjúsága és magyar jövendő**-címmel tar­
tanak előadut, melyeket hozzászólások
követnek, Minden érdeklődőt szeretettel
▼ár ax Egyházi Elnökség.

1500 pengős zene ás irodalmi
pályázat. A Máramarosvármegyei Ka­
szinó Kulturosztálya és a Prielle Kornélia
Emlékbizottság országos zene, — szöveg,
— irodalmi és színpadi pályázatot hűdet
A pályázat határideje : julius 15. Az érdek­
lődők bővebb felvilágosításért forduljanak?
dr. Aczél László tőispáni titkár, Máramarossziger, Vármegyeháza címre.
iT

.

i

ii

.. ....................

r niua

Elmondanám...
Irta tözv. Szipszer Lajosné
Elmondanám ki vagy nékem,
De a szavam úgy sem érted..,
Kóborolva a világot,
Bejártam már régen érted ...
Kerestelek vágyakozva.
Holdsugaras éjszakákon,
Ott találtam a nevedet,
Rózsatőben, rózsaágon. —
Álmodozva egyszer mégis,
Ügy rémlik, hogy rádakadtam..
Forró szivem minden kincsét,
Egy szavadra odaadtam.
Két kezeddel a kezemben
Résztvevőén rám hajoltál...
Hazudott a csalfa álom,
*

Haxudott, owrt Mm fa voltál , ,T'

A MUNKA

4 oldal

SPORT

Salgótarján, 1942 julius 4

Házasságkötés előtt kell
házassági kölcsönt kérni.

Egyre nagyobb érdeklődés nyilvá­
nul meg a házassági kölcsönök iránt ame­
lyeket a törvényhatóságok első tisztvise­
lői az Országos Nép- és Családvédelmi
Alapból rendelkezésükre bocsátott ellát­
mány terhére folyósítanak. A házasssági
kölcsönt kérelmezők között azonban na­
gyon sokan vannak olyanok, akik csak
annyian büszkék vagyunk és üzenjük a házasságkötés után terjesztik elő eziráneked Feledi Pista, hogy dolgozz to
vábbra is ilyen kitartással és szorga­
lommal, becsüld meg tehetségedet és
munkádat, maradj továbbra is szerény
de lelkes ifjú és hisszük hogy akkor ujab
és újabb hatalmas sikereket aratsz, mi
pedig még sok örömmel és büszkeség­
gel emlegetünk Tégedl

Salgótarjáni levente volt az ifjúsági
bajnokság hőse !
A sport- éi a napi sajtó már kriti­
kák kíséretében szólt FELEDI ISTVÁN,

városunk derék fiának nagyszerű és
szakértőket is csodálatba ejtő teljesítmé­
nyéről, amellyel • 3000 m-ea ifjúsági sík­
futó bajnokságban győzedelmeskedett vetálytársai (felett. Eredménye: 8 perc 49
másodperc, olyan 10 mp es javulást jeléntő országos iftusági csúcseredmény (egy­
úttal északi kerületi felnőtt és ifjúsági
csúcs) amelyet egyhamar nem igen fog­
nak túlszárnyalni. Jelenlegi nagy verseny
tőink ifjúsági korukban egyáltalán nem
tudták megközelíteni ezt az eredményt,
éppen ezért országszerte kiváncsi érdek­
lődéssel tekintenek Feledi további sze­
replése elé; vájjon megmarad e ilyen cso­
dálatos tehetségnek és további szerény
ás szorgalmas munka jutalmaként nevét
fogják-e a kontinensen is emlegetni?
Nekünk kétszeres örömet szerzett
kiváló teljesítményével: ez a szegény bá­
nyász szülők gyermeke, az üveggyárból
került ez év elején az acélgyárba, ahol
rrtolási lehetőségeket talált Csendben,
annál nagyobb kitartással dolgozott
múlt év őszétől és fogadta meg a benne
vakon bízó oktatójának, Fülöp Pál SSE
vezetőnek tanácsait A siker nem is ma­
radhatott el. Ez év elején Gyöngyösön
történt váratlan pompás győzelme után
az országos ifjúsági mezei futó bajnok­
ságban elért ÜL helyezése már felkeltette
az országos vezetők figyelmét, néhány
hetes kassai kerületi rekordjavitása után
titokban reméltük e nagyszerű kirobba­
nását S vasárnapi budapesti szereplésé­
vel városunknak újabb dicsőséget sze­
rezve tette ismertté országszerte nevét
Bebizonyította országszerte, hogy élénk
és sikeres football életűnk mellett más
sportágban is akadnak tehetségek váró­
sónkban és nem kell egyéb, mint Felediéhez hasonló szorgalom, kitartás és lel­
kesedés és akkor még több sikerre, még
több fiára lesz büszke városunk.

Feledi sikere egy régi, de nálunk
még kevésbbé ismert sportág felé fordí­
totta városunk közönségének figyelmét.
Sokan, nagyon sokan érdeklődéssel for­
dulnak az atlétika félé és ezért az atléta
barátok külön szorítják meg Feledi ke­
iét, mart az ö sikeres betörése talán
nagyon elősegíti az atlétika fellendülését
aősünk fiataljai körében. Aki látta és
lotta, hogy kedden hány ember olva­
sott sportújságot az acélgyárban, még
olyanok is, akik eddig sohasem, vagy
csak igen ritkán tették, aki hallotta, azt
alelkaa, örömteljes beszélgetést Feledi
teljesítményéről, igazat ad nekünk, ha azt
mondjuk, hogy városunkban az atlétiká­
nak hamarosan hatalmas nagy tábora
lesz.

Repülő bizottság ellenőrzi az
ócskavaskészletek bejelentését.

Számos büntetés a rendeletek kijátszásáért,

Amennyiben julius 12 én Feledi az
északi kerület képviseletében nem venne
részt (mivel ifjúsági) a Szabadkán rende­
zendő orsz, vidéki bajnoságokon, ugv a
SSE pályán sorrakerülő SSE—M ÓVTK
dr. Quirin serleg döntő footbal mérkőzés
előtt és annak felidejében rendezendő
propaganda verseny keretében áll elő­
ször rajihoz városunkban A szabadkai
versenyen előreláthatólag Nivelt (5000 —
10000 m) Neményi (5000 m) Kimer (800 m)
és Tompái (3-as ugr„ 100 m) vesznek
részt városunkból, amennyiben a kerület
végleg kijelöli őket, Természetesen Felediről is szó van, aki itt 1500 m t futna,
őszintén szólva mi szívesebben látnók ha
e versenyen nem venne részt mert bi­
zony még mindég lábában érzi kissé a rekordjavitást és a Szabadkán összejövő
kiváló vidéki felnőtt versenyzők között
ismét egy igen-igen erős versenyt kelle­
ne futnia, hogy a 3—5 helyen végezhes­
sen. Fiatal kora és a közeli terminus in­
kább könnyebb versenyek mellett szó).

ÍRDESSEN!

A MUNKA
POLITIKAI - HETILAPBAN!

Az illetékes tényezők súlyt helyez­
nek arra, hogy a rendelkezésre álló ócs­
kavas- és fémhulladék készletek pontosan
az anyagbizottság utasítása alapján hasz­
náltassanak fel. Az ezzel kapcsolatban el­
követett visszaéléseket szigorúan bünte­
tik, A készletbejelentések és az előírás­
szerű felhasználás ellenőrzésére most re­
pülőbizottság működik, mely az egész
ország területén végzi munkáját. A bizott­
ság feladata a szigorú éllenőrzés, ami ki­
terjed a rendeletek pontos betartására, s
arra, hogy ócskavas vagy fémhulladék ne
vonassák el a gyűjtés elől.
Az érvényben lévő rendelkezések
kijátszóival szemben szigorúan eljárnak.
E héten is számos büntetés sújtotta azo­
kat, akik zárolt ócskavaskészletüket en­
gedély nélkül adták el, ilyet vettek, kész­

letüket nem jelentették be, vagy Mm
szolgáltatták ki.
Szegeden ócska sinkészlet bejelen­
tésének elmulasztása miatt 50 pengő
pénzbüntetésre, vagy 10 napi elzárásra
ítélték Kovács Ferenc ingatlanközvetítőt
Vácott ócskavas engedély nélküli eladá­
sáért Perlusz Márton mészároamesterf
200 pengő pénzbüntetéssel, ócskára* en­
gedély nélküli vásárlásért Kummer Albert
kovácsmestert 50 pengő pénzbüntetéssel
sújtották. Budapesten Kiéri Istvánnál felszabaditásnélküli töredék eladásáért 100
pengő, Spiesz Vilmost a töredék átvéte­
léért 150 pengő pénzbüntetésre ítélték.
Hasonló visszaélésekért pedig több aiemély ellen a közgazdasági életre kérne
tevékenység miatt közigazgatási eljárás
van folyamatban.

Japán lett
a világ legnagyobb
tea hatalmassága.

(MN) A távolkeleti háború eddigi
sikerei Japánnak nemcsak az iparilag
fontos nyersanyagok terén szerezték meg
a teljes gazdasági (függetlenséget, hanem
egyéb területeken is igen számottevő
előnyökhöz juttatták. így például a világ
teával való ellátása terén Japán vette át
a messze kiemelkedő vezető szerepet,
melyet eddig Nagybritannia mondhatott
magáénak. Japán teatermelése egyébként
azelőtt sem volt jelentéktelen. 1939 ben
57.470 tonnára rúgott és ehhez járult
még a formozai
teatermelés,
mely
1937-ben 1294 tonnát tett ki. A japán
kivitel ugyanebben az évben zöld teából,
melyet elsősorban az Egyesült Államok
vásárolt, 16.146, fekete teából 7.330 tonna

volt. A japán megszállás alá került terü­
letek
termelésének
hozzászámító lávái
Japán most a világ teatermelésének Hifiit-

egy 50 százalékát kerítette ellenőrzése
alá. A japán csapatoknak az Indiai
határon történt felvonulásával azonban
a legnagyobb, angol fennhatóság alatt
álló, teatermelő ország, India is közvetlen
veszedelembe kerüli India teatermkléáe
1938 bán 204.960 tonnát tett ki. A japán
előnyomulás az indiai teakivitelre a Bén*
gál-öböl ellenőrzésével egyébként máris
súlyos csapást mért Ugyanez áll Ceyloúra,
a világ második legnagyobb teatermelő
országára is, amely 1939-ben ’ 101.447
tonna termést mutatott ki.
---------- —áss—-gg—ssaegssBBSft-BBánam

Női szabósághoz

: I
Az Ifjúsági bajnokságok második
napján az 1500 m-es síkfutásban indult
Feledi; 1 itt
harmadik
helyen
végzett Ne tévesszen meg bennünket ez
az eredmény, ami Feledi értékéből és te­
hetségéből semmit sem von le. Az előző
napi hatalmas teljesítmény után termé­
szetesen nehezebben ment neki a futás,
de eddigi legjobb eredményét e távon- is
elérte, s csak egy előző napról pibentebb
versenyző győzte őt le, mert a második
helyezett, akit viszont ö győzött le előző
napon, csaknem holtversenyben ért vele
együtt célba.

Meg kell említenünk a versenyben
résztvevő másik ifjúsági versenyzőnk,
Simkó nevét is, aki szerényebb képes­
ségével arra vállalkozott, hogy a nagy
küzdelemben Feledinek segítsen és az él­
csoportban való futásval igyekezett a
többi ellenfelet küzdelemre késztetni, hogy
Feledi biztosabban vezethessen. Simkó
8. helyen végzett.

nyu kérelmüket Az Országos SsocttUs
Felügyelőség felhívja a házassági kölmÖttt
igénybevenni kívánó házasulók figyelmét
arra, hogy akik a házasságkötés után ter­
jesztik elő kérelmüket házassági kölcsön­
ben nem részesíthetők, mert ezekbek a
kölcsönöknek célja a házasságkötés anyagi
lehetővé tétele s nem a megkötött házas­
ságok utólagos anyagi alátámasztásé.

házat építsen. Tavaly a pontosan fiaciö
adósoknak fizetési kedvezmény címén
67 850 pengőt Írtak jóvá.

Tanaiét felvesz Vermes Pálné
Föuca 15L

UGYANOTT MODERN Női BUTOROZOTTszobát
keresek
■■
szabászat is tanulható.

F. hé 15-étől agy hónapra
nyaraló részére.

MnusuMauMMUMmseeimass——S——

Cim: a kiadóban.

44.000 építtető- 61 millió pestSS falsul hAxépitéai kölcsön. Az
rszágos Falusi Kislakásépitési Szövetkeiet évi jelentésének adatai szerint az
elmúlt évben az esedékessé vált törlesztő
részleteknek közel 95 %-a futott be. Ez
annál inkább figyelemre méltó, mert a
szövetkezet adósai a gazdaságilag leggyen­
gébb rétegekhez tartoznak és közülük
sokan súlyos anyagi károkat szenvedtek
az árviz következtében. Az 1941 évben
752 egyén részére valamivel több, mint
egy millió pengő uj házépítési kölcsönt
folyósított a szövetkezet Eszel együtt a
szövetkezet fennálása óta a múlt év véIgéig 44041 egyénnek tették, lehetővé
^^4^<P*°gÓ.hitellel,>gy.caa|á^

Állandó
alhalnuizást ■yerhet
jómegjelenésü, intelligens, őskereresztény férfi magas fix és jutalékjövedelem
mellett A biztosítási szakmában jár­
tasok előnyben. Érdeklődni lehet a
Salgótarjáni Népbanknál.

Mi szeretettel gratulálunk FELEDInek és köszönjük, neki azt az örömet,
amit nekünk szerzett, köszönjük neki
gyönyört sikerét,-., amire higmük, mind- _____________

Nyomatott: „A MUNKA“ —nyomdában, Salgótarján.

lu*

IGMÁHDI KESERÜWZ
nnnoavqe ravectv'.

—g-—■ —■

i nmnMsMm

Tálát tArgy. '.1942 junta* hó Í3k
én 1 drb. porvédő autós szemflécwt
szolgáltattak be. Igazolt tulajdonom tt hi­
vatalos órák alatt átveheti a rendőrkapi­
tányságon.
''

f

Jégszekrény


Salgótarján, Hunyad utca 5. **ám

Nyomdatulajdonos: Végh Kálmán.